Slo­ve­ni­ji tre­ba bi­lo kak­va po­bje­da, Hr­vat­ska ne smi­je iz­gu­bi­ti vi­še od osam

Vecernji list - Hrvatska - - Sport - (dm)

Do­vo­ljan je i bod pro­tiv Slo­ve­ni­je, ali tre­ba pri­pa­zi­ti jer Slo­ven­ka­ma bi po­bje­da pro­tiv nas osi­gu­ra­la EP kao tre­ćoj naj­bo­ljoj eki­pi sku­pi­ne Ru­ko­me­ta­ši­ce Hr­vat­ske da­nas u Ce­lju (18 sa­ti) igra­ju pret­po­s­ljed­nju utak­mi­cu kva­li­fi­ka­ci­ja za od­la­zak na Eu­rop­sko pr­vens­tvo ko­je će se u pro­sin­cu igra­ti u Šved­skoj. Situacija je tak­va da na­šim ru­ko­me­ta­ši­ca­ma za pro­laz na EP igra po­bje­da, neo­d­lu­če­no i po­raz do de­vet po­go­da­ka raz­li­ke. – Tre­ba kre­nu­ti oz­bilj­no od po­čet­ka. Do­vo­ljan je i bod pro­tiv Slo­ve­ni­je, ali tre­ba pri­pa­zi­ti jer se Slo­ven­ke ni­su pre­da­le. Na­ime, nji­ma bi po­bje­da pro­tiv nas osi­gu­ra­la pro­laz na Eu­ro kao tre­ća naj­bo­lja eki­pa. Mi ide­mo odi­gra­ti obje utak­mi­ce naj­bo­lje što zna­mo. Ako utak­mi­ca pro­tiv Ma­ke­do­ni­je bu­de od­lu­ču­ju­ća, kao do­ma­ći­ni u Ri­je­ci mo­gu reći da smo mno­go bo­lja i kva­li­tet­ni­ja eki­pa od njih – re­kao je Go­ran Mr­đen, iz­bor­nik re­pre­zen­ta­ci­je. Ves­na Mi­la­no­vić-Li­tre, na­ša kruž­na na­pa­da­či­ca, naj­bo­lje poz­na­je Slo­ven­ke jer igra u Kri­mu. – Pro­tiv Slo­ve­ni­je ne­će bi­ti la­ko. Zna­mo da im je utak­mi­ca pro­tiv nas go­to­vo od­lu­ču­ju­ća – is­tak­nu­la je Ves­na.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.