Vje­ro­va­li ili ne! Za Cur­ryjev šou pla­tio je 58 ti­su­ća do­la­ra

Aus­tral­ski Hr­vat An­drew Bo­gut po­nov­no je u fi­na­lu NBA

Vecernji list - Hrvatska - - Sport - Dra­žen Braj­dić

Rudy To­mja­no­vich na­kon sjaj­nih pre­okre­ta 1995. nje­go­vih Ho­us­ton Roc­ket­sa ko­ji su obra­ni­li nas­lov: Ne sum­njaj­te u sr­ce pr­va­ka! dra­zen.braj­dic@ve­cer­nji.net U ovo­go­diš­njem NBA fi­na­lu ko­ji po­či­nje u no­ći na pe­tak igrat će bra­ni­telj nas­lo­va Gol­den Sta­te War­ri­ors i lanj­ski fi­na­list Cle­ve­land Ca­va­li­ers. Za tak­vo što Cav­si­ma je tre­ba­lo šest utak­mi­ca (4-2 pro­tiv To­ron­ta), a pr­va­ku Gol­den Sta­teu čak se­dam (4-3 pro­tiv Ok­la­ho­me). Kad je bi­lo naj­te­že, Rat­ni­ci su se zdru­ži­li vi­še ne­go ikad i iz­bo­ri­li ne­što što je u jed­nom tre­nut­ku iz­gle­da­lo ne­mo­gu­će. Pro­tiv atlet­ski naj­moć­ni­jeg ri­va­la, pro­tiv gro­mo­vi­te Ok­la­ho­me Thun­ders, War­ri­or­si su pre­okre­nu­li 1-3, što je pri­je njih u 70-go­diš­njoj po­vi­jes­ti NBA li­ge iz­ve­lo sa­mo de­vet mom­ča­di.

Raz­bi­je­ni u dvi­je utak­mi­ce

Na­juz­bud­lji­vi­ja tak­va se­ri­ja bi­la je ona iz 1981. ka­da su Bos­ton Cel­tic­si na če­lu s Lar­ryjem Bir­dom iz­ve­li pre­okret pro­tiv Phi­la­delp­hia Sixer­sa za­hva­lju­ju­ći tri­ma po­bje­da­ma u ni­zu u ko­ji­ma je ukup­na pred­nost u nji­ho­vu ko­rist bi­la sa­mo pet ko­še­va (111:109, 100:98, 91:90). Na­ma naj­dra­ža se­ri­ja je ona ko­ju su 1995. u fi­na­lu Za­pa­da pre­okre­nu­li Ho­us­ton Roc­ket­si pro­tiv Pho­enix Sun­sa. Ra­ke­te, za ko­je je ta­da nas­tu­pao Žan Ta­bak, spa­si­le su se u pe­toj utak­mi­ci tek u pro­du­žet­ku, a na­kon NBA fi­na­la u ko­jem su po­bi­je­di­li Or­lan­do (42), tre­ner Ho­us­to­na, ame­rič­ki Hr­vat Rudy To­mja­no­vich, po­ru­čio je svim skep­ti­ci­ma: – Ni­kad ne sum­njaj­te u sr­ce pr­va­ka! To is­to mo­gao bi na­kon 96:88 reći i tre­ner War­ri­or­sa Ste­ve Kerr ko­ji je pak re­kao: – Ne sa­mo da smo za­os­ta­ja­li 1-3 ne­go smo u dvi­je utak­mi­ce uzas­top­ce bi­li raz­bi­je­ni. Sve se po­kre­nu­lo s pe­tom utak­mi­com, a šes­ta utak­mi­ca bi­la je Thom­p­so­no­va ča­ro­li­ja, on nas je s 11 tri­ca odveo do sed­me utak­mi­ce. A u njoj je, u ma­tič­nom Oak­lan­du, od­go­vor­nost pre­uzeo Step­hen Cur­ry. Osim što je za­bio 36 ko­še­va, MVP li­ge je sa se­dam tri­ca pos­ta­vio NBA re­kord za se­ri­je u do­igra­va­nju od se­dam utak­mi­ca. S 32 tri­ce u jed­noj se­ri­ji Cur­ry je pre­sko­čio Den­ni­sa Scot­ta i Raya Al­le­na ko­ji su ih pos­ti­gli po 28. A do­sa­daš­nju re­kord­nu vri­jed­nost pre­sko­čio je i Thom­p­son (21 koš) ko­ji se sa šest tri­ca po­peo na 30.

Bo­gut žr­tva tak­ti­ke

Za­ni­ma­nje za sed­mu utak­mi­cu fi­na­la Za­pa­da bi­lo je tak­vo da je je­dan gos­po­din dvi­je ulaz­ni­ce za stol­ce na par­ke­tu pla­tio 58.000 USD. A ka­ko je to uči­nio po­sve le­gal­no, pre­ko Tic­ket­mas­te­ra, mo­že­mo sa­mo za­mis­li­ti ko­li­ki su iz­no­si za ta­ko dobra mjes­ta bi­li na cr­no. Ako je uop­će it­ko i htio pro­da­ti ulaz­ni­cu za ta­kav spek­takl. U ovoj utak­mi­ci aus­tral­ski Hr­vat An­drew Bo­gut igrao je sa­mo 15ak mi­nu­ta jer je Kerr “spu­štao” pe­tor­ku pa je kri­lo Gre­en čuvao “pe­ti­cu”, a Igu­oda­la na­opas­ni­jeg su­pa­rič­kog stri­jel­ca Du­ran­ta (27 ko­še­va). No, Bo­gut je ključ­nu ulo­gu odi­grao u pe­toj utak­mi­ci ka­da je s 15 ko­še­va i 14 sko­ko­va na­dok­na­dio ono u če­mu je za­ka­za­la vanj­ska ar­ti­lje­ri­ja (sa­mo 8 tri­ca). No, u šes­toj su Rat­ni­ci uba­ci­li čak 21 tri­cu, a u sed­moj 17 i ta­ko još jed­nom de­man­ti­ra­li Char­le­sa Bar­k­leya i nje­mu slič­ne ko­ji su tvr­di­li da NBA pr­vak ne mo­že pos­ta­ti mom­čad ko­ja ovi­si o skok-šu­tu.

Ke­vin Du­rant pos­ti­gao je 27 ko­še­va, ali to ni­je bi­lo dos­tat­no za fi­na­le NBA li­ge Bo­gut je odi­grao ključ­nu ulo­gu u pe­toj utak­mi­ci ka­da je za­bio 15 ko­še­va i do­dao 14 sko­ko­va

REUTERS

Fan­tas­tič­ne i su­pe­ra­trak­tiv­ne su bi­le utak­mi­ce fi­na­la Za­pad­ne kon­fe­ren­ci­je

REUTERS

Ču­des­na se­zo­na Step­he­na Cur­ryja

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.