”Pu­ti­nju­gend” – ru­ske pi­onir­ske pos­troj­be pod­sje­ća­ju na mla­de na­cis­te

U pr­vom kam­pu Pu­ti­no­ve Ar­mi­je mla­dih ka­de­ti su po­lo­ži­li pri­se­gu is­pred Va­len­ti­ne Te­re­ško­ve, pr­ve že­ne ko­ja je le­tje­la u sve­mir

Vecernji list - Hrvatska - - Tv & Vodič - (luc)

Os­ni­va­nje ru­skih pos­troj­bi mla­dih po uzo­ru na pi­onir­ske or­ga­ni­za­ci­je u biv­šem So­vjet­skom Sa­ve­zu po­di­je­li­lo je ru­sku jav­nost. Dok dio jav­nos­ti poz­drav­lja od­lu­ku pred­sjed­ni­ka Vla­di­mi­ra Pu­ti­na o for­mi­ra­nju Ar­mi­je mla­dih (Ju­nar­mi­je), voj­no-pa­tri­ot­ske or­ga­ni­za­ci­je, ka­ko se na­vo­di, u ko­joj se ško­lar­ci uče voj­nim vje­šti­na­ma, dis­ci­pli­ni i lju­ba­vi pre­ma do­mo­vi­ni, dru­gi dio jav­nos­ti ne­go­du­je na­gla­ša­va­ju­ći ka­ko sve, od iko­no­gra­fi­je i uni­for­mi do pos­tro­ja­va­nja, pre­vi­še pod­sje­ća na Hi­tle­ro­vu na­cis­tič­ku mla­dež (Hi­tler­ju­gend). Ru­ski pred­sjed­nik, na­rav­no, ne odus­ta­je od svo­je ide­je pa je ta­ko u Ja­ros­la­vu os­no­van pr­vi kamp Ar­mi­je mla­dih ko­joj su pris­tu­pi­la 104 ka­de­ta, a do kra­ja ruj­na pla­ni­ra se os­ni­va­nje slič­nih kam­po­va na po­dru­čju ci­je­le Ru­si­je. Po­laz­ni­ci ovog kam­pa po­la­žu i po­seb­nu pri­se­gu u ko­joj se za­vje­tu­ju da će se bo­ri­ti za po­bje­de u sport­skim i znans­tve­nim ak­tiv­nos­ti­ma, ži­vje­ti zdra­vo, pri­pre­ma­ti se za po­ziv do­mo­vi­ne te ču­va­ti us­po­me­nu na he­ro­je ko­ji su pa­li za slo­bo­du Ru­si­je. Ka­ko bi mla­dim voj­ni­ci­ma pru­ži­li i ži­vi pri­mjer ru­skog pa­tri­ota, na pri­se­zi je bi­la i pr­va že­na ko­ja je le­tje­la u sve­mir – Va­len­ti­na Te­re­ško­va.

Red, rad i ste­ga Mla­di ka­de­ti u kam­pu uče sve voj­nič­ke vje­šti­ne uklju­ču­ju­ći i upo­ra­bu va­tre­nog oruž­ja

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.