Pla­ši­te li se i šti­ti­te od UV zra­ka?

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualano -

NIKOLINA IŠTUK (31) prav­ni­ca

Šti­tim dje­cu. Kad iz­la­zi­mo na sun­ce, ma­že­mo se kre­ma­ma i no­si­mo še­ši­ri­će, bu­du­ći da smo svje­tli­je pu­ti.

MONIKA LANŠĆAK (19) stu­den­ti­ca

Pla­šim se, re­do­vi­to se ma­žem za­štit­nom kre­mom kad sam na mo­ru, ali ne za šet­nje gra­dom.

SNJEŽANA GROŠELJ (56) nas­tav­ni­ca

Šti­tim se od sun­ca za­štit­nom kre­mom kad iz­la­zim iz sta­na, u šet­nju ili vož­nju bi­cik­lom.

VEDRAN MARIĆ (16) uče­nik

Ne pla­šim se UV zra­če­nja, ne ma­žem se ni­kak­vim kre­ma­ma, osim na mo­ru, sme­ta mi ta mas­no­ća na ko­ži. (slš)

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.