Smi­je­nje­ni oni ko­ji su do­bro pos­lo­va­li, a pos­tav­lje­ni po­li­ti­ča­ri

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualano -

Si­sač­ka bol­ni­ca is­ti­ca­na kao pri­mjer zbog vi­še ope­ra­ci­ja, sma­nje­nja du­ga itd., a upra­vi­telj je smi­je­njen DR. MIROSLAV DUBOVEČAK smi­je­nje­ni upra­vi­telj OB-a Si­sak

No­vo Uprav­no vi­je­će za­gre­bač­kog Mer­ku­ra oda­bra­lo je čla­na HDZo­va Od­bo­ra za zdrav­s­tvo DR. MARIO STAREŠINIĆ v.d. rav­na­te­lja KB-a Mer­kur

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.