Ve­gan­ski ka­fić u Gru­zi­ji na­pa­li raž­nji­ći­ma i ko­ba­si­ca­ma s ro­šti­lja

Vecernji list - Hrvatska - - Tv & Vodič - (luc)

Raz­li­či­te pre­hram­be­ne na­vi­ke i ži­vot­ni sti­lo­vi u po­je­di­nim di­je­lo­vi­ma svi­je­ta mo­gu do­ves­ti do oz­bilj­nih su­ko­ba u ko­ji­ma se ko­ris­te raz­li­či­ti pred­me­ti, ali i ko­ma­di hra­ne. Ta­ko je ve­gan­ski ka­fić Ki­vi u gru­zij­skom glav­nom gra­du Tbi­li­si­ju or­ga­ni­zi­rao ve­čer fil­mo­va s en­gle­skog go­vor­nog po­dru­čja, ka­da ga je u jed­nom tre­nut­ku sku­pi­na mla­di­ća iz su­sjed­stva za­su­la raž­nji­ći­ma, ko­ba­si­ca­ma i ri­bom s ro­šti­lja ko­ji su pek­li. Vlas­ni­ci ka­fi­ća ko­ji su s gos­ti­ma gle­da­li film kre­nu­li su u obra­čun s na­pa­da­či­ma, a tuč­nja­va se pro­ši­ri­la i na uli­cu. U su­kob su se, na­ime, umi­je­ša­li i su­sje­di ko­ji su po­dr­ža­li mla­di­će – ba­ca­če me­sa. Ubr­zo je sti­gla i po­li­ci­ja, no na mjes­tu su­ko­ba ni­je za­tek­la na­pa­da­če pa je za ne­re­de okri­vi­la vlas­ni­ke ka­fi­ća i gos­te. Oni pak sma­tra­ju da je na­pad po­ve­zan ne sa­mo s nji­ho­vim ve­gans­tvom ne­go i s tim što je ka­fić otvo­ren i za stran­ce i LGBT oso­be. Sre­ćom, u su­ko­bu nit­ko ni­je oz­bilj­ni­je oz­li­je­đen, ali je je­dan gost do­bio uda­rac šta­pom po gla­vi od oso­be sta­ri­je ži­vot­ne do­bi.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.