‘Po­rast na­ci­ona­liz­ma šte­tan za na­ci­onal­ne ma­nji­ne u Hr­vat­skoj’

U iz­vješ­ću se iz­ra­ža­va du­bo­ka za­bri­nu­tost zbog pro­s­vje­da pro­tiv upo­ra­be ći­ri­li­ce u Vu­ko­va­ru

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno -

Ia­ko je prav­ni ok­vir za za­šti­tu ma­nji­na oci­je­njen za­do­vo­lja­va­ju­ćim, nje­go­va pri­mje­na ni­je uvi­jek do­bra, za­klju­ču­je od­bor Vi­je­ća Eu­ro­pe Po­rast na­ci­ona­liz­ma i po­li­tič­ke ra­di­ka­li­za­ci­je ima ne­ga­ti­van uči­nak na uži­va­nje ma­njin­skih pra­va, po­seb­no u po­dru­čji­ma ko­ja su bi­la po­go­đe­na ra­tom, za­klju­ču­je se u ju­čer objav­lje­nom iz­vješ­ću Vi­je­ća Eu­ro­pe o pra­vi­ma na­ci­onal­nih ma­nji­na u Hr­vat­skoj. Ia­ko je prav­ni ok­vir za za­šti­tu ma­nji­na u Hr­vat­skoj oci­je­njen za­do­vo­lja­va­ju­ćim, nje­go­va pri­mje­na ni­je uvi­jek do­bra, za­klju­ču­je sa­vje­to­dav­ni od­bor Vi­je­ća Eu­ro­pe ko­ji nad­zi­re pro­ved­bu ko­nven­ci­je o za­šti­ti na­ci­onal­nih ma­nji­na u RH.

Pri­hvat­ljiv go­vor mrž­nje

Iz­vješ­će je pi­sa­no još u vri­je­me biv­še Vla­de pre­mi­je­ra Zo­ra­na Mi­la­no­vi­ća, no na nje­gov sa­dr­žaj oči­ta­va­la se no­va Vla­da pre­mi­je­ra Ti­ho­mi­ra Ore­ško­vi­ća ko­ja, na kons­ta­ta­ci­ju da se po­gor­ša­la op­ća at­mo­sfe­ra pre­ma ma­nji­na­ma, od­go­va­ra da je “RH us­traj­na u na­mje­ri una­pre­đe­nja me­đu­et­nič­kog di­ja­lo­ga te da od­luč­no in­zis­ti­ra na do­s­ljed­noj i pu­noj pri­mje­ni pro­pi­sa ko­ji­ma su na­ci­onal­nim ma­nji­na­ma za­jam­če­na nji­ho­va pra­va”. Sa­vje­to­dav­ni od­bor Vi­je­ća Eu­ro­pe sma­tra da in­ci­den­ti u ko­ji­ma je pri­su­tan go­vor mrž­nje ni­su sa­mo u po­ras­tu, ne­go postaju i pri­hvat­lji­vi­ji ti­me što “se ne­ki vi­so­ko ran­gi­ra­ni po­li­tič­ki li­de­ri i čla­no­vi lo­kal­nih vlas­ti sa­mi upu­šta­ju u re­to­ri­ku ko­ja je uvred­lji­va” za dio sta­nov­niš­tva i “mo­že po­tak­nu­ti me­đu­et­nič­ke na­pe­tos­ti”. Ve­ći­na pro­ma­tra­ča po­ve­zu­je to po­gor­ša­nje sa slab­lje­njem vanj­skog pri­ti­ska na­kon pris­tu­pa­nja Eu­rop­skoj uni­ji, na­vo­di se u iz­vješ­ću ti­je­la ko­je ne­ma ve­ze s EU, ne­go s Vi­je­ćem Eu­ro­pe. U iz­vješ­ću se ta­ko­đer is­ti­če da su “na­ci­ona­lis­tič­ki osje­ća­ji bi­li po­seb­no pro­mi­nent­ni” pri­li­kom pros­la­ve 20. ob­ljet­ni­ce “Olu­je”. Iz­vješ­će za­mje­ra na to­me što se pros­la­va odvi­ja­la “kao po­bjed­nič­ka pa­ra­da, bez priz­na­va­nja ci­vil­nih žr­ta­va na svim stra­na­ma”, na što Vla­da RH u svom oči­to­va­nju pod­sje­ća da RH ne ne­gi­ra da su ti­je­kom i na­kon “Olu­je” po­či­nje­ni zlo­či­ni, ali da su hr­vat­ski ge­ne­ra­li u Ha­agu pra­vo­moć­no os­lo­bo­đe­ni od­go­vor­nos­ti za zlo­či­ne te da su hr­vat­ski duž­nos­ni­ci iz­ra­zi­li ža­lje­nje za svim žr­tva­ma. “Sma­tra­mo da je pra­vo sva­ke dr­ža­ve sla­vi­ti le­gi­tim­no os­lo­ba­đa­nje svo­ga ne­le­gal­no oku­pi­ra­nog te­ri­to­ri­ja uz is­ti­ca­nje pi­je­te­ta pre­ma svim žr­tva­ma, što Re­pu­bli­ke Hr­vat­ska i či­ni”, na­vo­di se u oči­to­va­nju Vla­de na kri­ti­ke iz Vi­je­ća Eu­ro­pe.

Čež­nja za us­ta­škim re­ži­mom

Čla­no­vi Sa­vje­to­dav­nog od­bo­ra ko­ji su pi­sa­li iz­vješ­će po­sje­ti­li su Hr­vat­sku i me­đu os­ta­lim na­vo­de da su za­bri­nu­ti zbog sve ve­će po­ja­ve “svas­ti­ka i dru­gih ma­ni­fes­ta­ci­ja nos­tal­gi­je za ko­la­bo­ra­ci­onis­tič­kim us­ta­škim re­ži­mom ti­je­kom II. svjet­skog ra­ta”. Te sim­bo­le do­živ­lja­va­ju kao “je­zi­vo upo­zo­re­nje pri­pad­ni­ci­ma na­ci­onal­nih ma­nji­na”. Ia­ko su svjes­ni da kraj­nje des­ni ek­s­tre­mis­ti ni­su sa­mo pro­blem pri­su­tan Hr­vat­skoj, pis­ci ovog iz­vješ­ća Vi­je­ća Eu­ro­pe za­mje­ra­ju hr­vat­skoj Vla­di što ne pro­mo­vi­ra ras­pra­vu u jav­nos­ti o mno­gim zlo­či­ni­ma us­ta­škog re­ži­ma pre­ma ma­nji­na­ma. Iz­vješ­će ana­li­zi­ra i ka­ko ma­nji­ne os­tva­ru­ju svo­je pra­vo na upo­tre­bu je­zi­ka i pi­sma te u tom po­gle­du iz­ra­ža­va “du­bo­ku za­bri­nu­tost” zbog pro­s­vje­da pro­tiv upo­ra­be ći­ri­li­ce u Vu­ko­va­ru i dru­gih pos­tu­pa­ka u or­ga­ni­za­ci­ji Sto­že­ra za obra­nu hr­vat­skog Vu­ko­va­ra. “Sa­vje­to­dav­ni od­bor du­bo­ko je za­bri­nut zbog to­ga što su na­si­lje i na­pe­tos­ti u Vu­ko­va­ru od 2013. di­ljem zem­lje po­tak­li kam­pa­nju

Pros­la­va Olu­je odvi­ja­la se “kao po­bjed­nič­ka pa­ra­da, bez priz­na­va­nja žr­ta­va na svim stra­na­ma” Vla­da: Sma­tra­mo da je pra­vo dr­ža­ve sla­vi­ti le­gi­tim­no os­lo­ba­đa­nje svo­ga te­ri­to­ri­ja

pro­tiv upo­tre­ba ći­ri­lič­nog pi­sma, što re­zul­ti­ra ti­me da mno­gi pri­pad­ni­ci na­ci­onal­nih ma­nji­na ko­ji ko­ris­te ći­ri­li­cu ra­di­je bi­ra­ju da ne os­tva­re svo­ja pra­va ne­go da ri­ski­ra­ju no­va ne­pri­ja­telj­stva”, pi­še u iz­vješ­ću. Kao su­pro­tan pri­mjer “iz­nim­no po­volj­nih uvje­ta” iz­vješ­će na­vo­di vr­lo ra­ši­re­nu upo­tre­bu ta­li­jan­skog je­zi­ka u Is­tri. Na­vo­di i po­dat­ke da su hrvatske vlas­ti 2013. iz­da­le 6524 hr­vat­sko-ta­li­jan­ske dvo­je­zič­ne osob­ne is­kaz­ni­ce, dok ih je sa­mo 114 iz­da­no u hr­vat­sko-sr­p­skoj dvo­je­zič­noj ina­či­ci, s la­ti­ni­com i ći­ri­li­com. – Na­kon ula­ska u EU, ob­no­vom opa­kog na­ci­ona­lis­tič­kog i re­vi­zi­onis­tič­kog di­skur­sa, umjes­to una­pre­đi­va­nja pra­va na­ci­onal­nih ma­nji­na do­bi­va­mo su­pro­tan trend. Umjes­to da smo europ­ski­ji, mi na­kon ula­ska u EU pos­ta­je­mo sve ma­nje europ­ski – ko­men­ti­rao je Mi­lo­rad Pu­po­vac (SDSS).

Pri­pad­ni­ci ma­nji­na ra­di­je bi­ra­ju da ne os­tva­re svo­ja pra­va ne­go da ri­ski­ra­ju no­va ne­pri­ja­telj­stva, pi­še u iz­vješ­ću

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.