Cen­tar po­oš­trio kaz­ne za pre­pi­si­va­nje na is­pi­ti­ma i mo­gu­ću kra­đu tes­to­va

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - Ire­na Kus­tu­ra (ik)

Onaj tko po­ku­ša ukras­ti ili pre­pi­si­va­ti na dr­žav­noj ma­tu­ri ne­će je mo­ći po­la­ga­ti ni u ovoj ni u idu­ćoj go­di­ni Svi oni ko­je se pri po­la­ga­nju državne ma­tu­re ove go­di­ne uhva­ti u po­ku­ša­ju pre­pi­si­va­nja, ali i oni ko­ji po­ku­ša­ju ne­ku pri­je­va­ru ili kra­đu tes­to­va, is­pi­te iz državne ma­tu­re ne­će po­nov­no mo­ći po­la­ga­ti ni ove a ni iduće škol­ske go­di­ne. Na­ci­onal­ni cen­tar za vanj­sko vred­no­va­nje obra­zo­va­nja, ko­ji pro­vo­di dr­žav­nu ma­tu­ru, na­kon proš­lo­go­diš­njeg cu­re­nja i kra­đe tes­to­va po­oš­trio je kaz­ne. Za krad­ljiv­ce is­pi­ta pre­dvi­đe­ne su i nov­ča­ne kaz­ne. To je na ju­če­raš­njoj kon­fe­ren­ci­ji za no­vi­na­re naj­a­vi­la rav­na­te­lji­ca Cen­tra Ma­ja Ju­kić. Ka­ko bi ovo­go­diš­nja dr­žav­na ma­tu­ra pro­tek­la bez pro­ble­ma, do­dat­no bi se tre­ba­lo po­bri­nu­ti i Po­vje­rens­tvo za pro­ved­bu i si- gur­nost državne ma­tu­re ko­je su za­jed­nič­ki os­no­va­li Cen­tar i mje­ro­dav­no Mi­nis­tar­stvo obra­zo­va­nja. Na če­lu Po­vje­rens­tva na­la­zi se po­moć­nik mi­nis­tra obra­zo­va­nja Mo­mir Ka­rin. On je i ju­čer po­no­vio da nje­go­vo mi­nis­tar­stvo ni­jed­nim pos­tup­kom ni­je do­ve­lo u pi­ta­nje ku­ri­ku­lar­nu re­for­mu. Ina­če, ove go­di­ne dr­žav­noj ma­tu­ri pris­tu­pit će ne­što ma­nje od 40 ti­su­ća pris­tup­ni­ka, od to­ga 13.286 ma­tu­ra­na­ta gim­na­zi­ja te 19.313 ma­tu­ra­na­ta iz stru­kov­nih ško­la. Pre­os­ta­li kan­di­da­ti su ili dr­žav­lja­ni dru­gih ze­ma­lja, uglav­nom BiH, ili oso­be ko­je su pri­jaš­njih go­di­na za­vr­ši­le sred­nju ško­lu.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.