Kli­so­vić: Kon­flik­ta ne bi bi­lo kad ne bi bi­lo tog za­ko­na

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno -

Jo­ško Kli­so­vić, SDP-ov zas­tup­nik u Sa­bo­ru i biv­ši za­mje­nik mi­nis­tri­ce vanj­skih pos­lo­va, sma­tra da bi Sr­bi­ja tre­ba­la shva­ti­ti da ne mo­že u svom za­ko­nu ima­ti re­gi­onal­nu nad­lež­nost za su­đe­nja za rat­ne zlo­či­ne, ali priz­na­je da mu ni­je jas­no što je mi­nis­tar Ko­vač toč­no pos­ti­gao jer je tvr­dio da tra­ži “uki­nu­će”, a sa­da spo­mi­nje “iz­bje­ga­va­nje kon­fli­ka­ta pra­vo­su­đa”. – Ako ne­ma tog za­ko­na, ne­ma sukoba nad­lež­nos­ti. S tim za­ko­nom su­kob nad­lež­nos­ti pos­to­ji – ka­že Kli­so­vić. – Ni­sam si­gu­ran što je stvar­no po­sri­je­di. Čud­no je da se po­li­tič­kom dek­la­ra­ci­jom do­go­vo­ri tu­ma­če­nje za­ko­na jed­ne dr­ža­ve. Ni­je to po­an­ta. Po­an­ta je tre­ba­la bi­ti da Sr­bi­ja sa­ma pri­hva­ti da je ovim za­ko­nom otiš­la pre­da­le­ko – do­da­je Kli­so­vić su­ge­ri­ra­ju­ći da bi pu­no jas­ni­ja si­tu­aci­ja bi­la pro­mje­na tog za­ko­na, što u ovom slu­ča­ju, či­ni se, ni­je pos­tig­nu­to. Izvo­ri bli­ski pred­sjed­ni­ci Re­pu­bli­ke Ko­lin­di Gra­barKi­ta­ro­vić ka­žu da je pr­vot­ni cilj Hrvatske bio da Sr­bi­ja odus­ta­ne od spor­nih odred­bi svog za­ko­na o re­gi­onal­noj ju­ri­sdik­ci­ji, a da je kao pri­je­laz­no rje­še­nje tre­ba­lo osi­gu­ra­ti da hr­vat­ski dr­žav­lja­ni vi­še ne bu­du pro­ce­su­ira­ni po tom sr­p­skom za­ko­nu, no ni ti izvo­ri ju­čer još ni­su zna­li od­go­vo­ri­ti je li to sa­da za­is­ta i pos­tig­nu­to.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.