Do­da­no 17 ti­mo­va hit­ne za tu­ris­tič­ku se­zo­nu

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - (rok)

HZZO je osi­gu­rao 7,5 mil. ku­na za pro­vo­đe­nje hit­ne me­di­cin­ske po­mo­ći na dr­žav­nim ces­ta­ma ti­je­kom turističke se­zo­ne. Do­dat­nih 17 ti­mo­va de­žu­rat će na di­oni­ca­ma auto­ces­ta, dr­žav­nih ces­ta te Ja­dran­ske ma­gis­tra­le: Kar­lo­vac, Bri­nje, Lo­vi­nac, Skra­din, Du­go­po­lje, Za­gvozd, Ku­ti­na, Lu­žanj, Žu­pa­nja, Del­ni­ce-Lu­či­ce, Pa­zin, Ko­re­ni­ca, Tis­no, Kar­lo­bag, Gra­čac, No­va­lja i Du­brov­nik. De­žu­rat će od 15. lip­nja do 5. ruj­na, od 0 do 24 sa­ta, a od 9. do 26. ruj­na vi­ken­dom od pet­ka u 8 do po­ne­djelj­ka u 8 sa­ti. Na pun­k­tu Du­brov­nik do 1. lis­to­pa­da.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.