Bran­ko Ro­glić: Bo­lje no­vi iz­bo­ri ne­go blo­ka­da od­lu­ka

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno -

– Ako se part­ne­ri u Vla­di ne mo­gu od­lu­či­ti ni o če­mu ni do­go­vo­ri­ti o pro­ved­bi ijed­ne re­for­me, on­da je bo­lje ići na no­ve iz­bo­re, sma­tra po­du­zet­nik Bran­ko Ro­glić. – BDP ras­te za­hva­lju­ju­ći pri­vat­nom sek­to­ru pa no­vi iz­bo­ri ne bi znat­no utje­ca­li na gos­po­dar­stvo, a za­pra­vo mo­ra­mo i stre­mi­ti to­me da stvo­ri­mo sus­tav ko­ji ne­će ovi­si­ti o dr­ža­vi. Pra­ve su ka­pi­ta­lis­tič­ke zem­lje tak­ve jer je ka­pi­tal u pri­vat­nim ru­ka­ma, a že­li­mo li to za­is­ta i mi, mo­ra­mo to i na­pra­vi­ti što pri­je. Dr­ža­va mo­ra što pri­je pro­da­ti sve tvrtke osim ne­ko­li­ko stra­te­ških sus­ta­va ko­je uprav­lja­ju pri­rod­nim do­bri­ma.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.