Iz­bo­ri bi za­us­ta­vi­li po­zi­tiv­ne eko­nom­ske tren­do­ve

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno -

Pred­sjed­ni­ca Ko­lin­da Gra­barKi­ta­ro­vić pri­je ne­ko­li­ko je da­na ko­men­ti­ra­la si­tu­aci­ju oko mo­gu­ćeg opo­zi­va To­mis­la­va Ka­ra­mar­ka. I ta­da je po­ru­či­la ka­ko u ko­ali­cij­ske od­no­se ne­će ula­zi­ti, ali i da jam­či da će bi­ti fak­tor sta­bil­nos­ti u zem­lji i da se ne­će ba­vi­ti po­li­ti­zi­ra­njem. Me­đu­tim, ka­ko nes­luž­be­no doz­na­je­mo, na Pan­tov­ča­ku stra­hu­ju da bi no­vi iz­bo­ri do­ve­li do do­dat­ne nes­ta­bil­nos­ti i da bi no­vi iz­bor­ni cik­lus za­us­ta­vio po­zi­tiv­ne eko­nom­ske i fi­nan­cij­ske tren­do­ve. Iz to­ga bi se da­lo za­klju­či­ti da dr­že da ovoj Vla­di tre­ba da­ti pri­li­ku da se po­ku­ša odr­ža­ti. one ve­za­ne uz europ­ske fon­do­ve. Ve­ći­na ras­ta od 2,7 pos­to iz pr­vog tro­mje­se­čja nas­ta­la je u pri­vat­nom sek­to­ru, ali za nje­ga pri­je sve­ga tre­ba­mo za­hva­li­ti Nje­mač­koj ko­ja je snaž­no po­vuk­la iz­voz. Br­že bez re­for­mi i pri­va­ti­za­ci­je od ovo­ga ne mo­že­mo, a to je ključ­no da bi­smo sta­bi­li­zi­ra­li dr­ža­vu. Hr­vat­skoj tre­ba rast od naj­ma­nje 3,5 pos­to ka­ko bi­smo za­ra­di­li vi­še od iz­no­sa po­treb­nog za pla­ća­nje ka­ma­ta na mi­nu­li dug. To ni­je mo­gu­će bez pri­va­ti­za­ci­je jer ona zna­či rast ula­ga­nja, a inves­ti­ci­je su pak ba­za za sta­bil­ni­ji rast. Bez Vla­de ni­su mo­gu­će ni re­for­me ko­je bi do­ve­le do sma­nje­nja bro­ja za­pos­le­nih u dr­žav­nim tvrt­ka­ma ili služ­ba­ma, a bez to­ga ni ma­nji po­re­zi.

Pa­ra­li­za vlas­ti jed­na­ko lo­ša

No­vi iz­bor­ni pro­ces za­us­ta­vio bi i ko­ri­šte­nje sred­sta­va iz ko­he­zij­skih europ­skih fon­do­va. Ako se ras­pad­ne Vla­da i po­kre­nu iz­bo­ri, ne­će ima­ti tko otvo­ri­ti na­tje­ča­je za Pe­lje­ški most ni­ti za pro­jek­te iz ko­jih se fi­nan­ci­ra­ju inves­ti­ci­je u ma­lom i sred­njem po­du­zet­niš­tvu. Re­sor­ni mi­nis­tar To­mis­lav To­lu­šić pro­ci­je­nio je da bi šte­ta iz­no­si­la oko 2 mi­li­jar­de eura ko­je bi iz­gu­bi­li zbog tih šest mje­se­ci bez­vlaš­ća, ali re­al­ni­ja sli­ka je da bi Hr­vat­ska pro­pus­ti­la pri­li­ku po­vu­ći ne­što vi­še od mi­li­jar­du eura europ­skih sred­sta­va što je već do­volj­no pro­ble­ma­tič­no ako se to­me pri­do­da i obvez­na uplat­ni­ca EU pro­ra­ču­nu od 500 mi­li­ju­na eura. I pa­ra­li­za vlas­ti nas­ta­la zbog ne­mo­guć­nos­ti do­go­vo­ra dva­ju stra­na blo­ki­ra pro­ved­bu re­for­mi i pro­mje­na nuž­nih za po­ti­ca­nje gos­po­dar­stva pa dio po­du­zet­ni­ka dr­ži da bi ipak bi­lo i bo­lje šest mje­se­ci bez vlas­ti ne­go is­crp­lji­va­nje s nes­ta­bil­nom vla­dom ko­joj su ru­ke ve­za­ne za do­no­še­nje ve­ćih i hra­bri­jih od­lu­ka ili re­for­mi.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.