Ni­sam fan Ka­ra­mar­ka, ali u po­li­tič­kom ra­tu HDZ ga mo­ra bra­ni­ti

Ne bu­du li iz­a­bra­ni us­tav­ni su­ci, to će bi­ti ve­le­iz­daj­nič­ka neo­d­go­vor­nost Sa­bo­ra

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - Iva Pu­ljić-Še­go

Ka­ra­mar­ko se ne smi­je po­vu­ći. Ra­di­je no­vi iz­bo­ri ko­ji HDZ-u ne od­go­va­ra­ju, ali HDZ-u još ma­nje od­go­va­ra da Ka­ra­mar­ko od­stu­pi po­igra­va­nje s te­me­lji­ma hrvatske dr­ža­ve te bez­um­na i ego­is­tič­na ges­ta. Ako se kri­za ras­ple­te iz­van­red­nim iz­bo­ri­ma, oni bi se mo­gli pro­ves­ti i bez Us­tav­nog su­da. Ali ne bi se mo­gli pro­gla­si­ti služ­be­ni re­zul­ta­ti iz­bo­ra ni­ti bi se mo­gao kons­ti­tu­ira­ti Sa­bor, a sa­mim ti­me ni Vla­da. Ako bi se do­go­dio ta­kav ek­s­tre­man slu­čaj, on­da bi mo­ra­la nas­tu­pi­ti pred­sjed­ni­ca RH, pos­ta­vi­ti svo­ju pri­vre­me­nu i nes­tra­nač­ku Vla­du i po­nov­no ras­pi­sa­ti iz­bo­re. Božo Pe­trov i Most pak na­vi­jes­ti­li su po­li­tič­ki rat HDZ-u, a To­mis­lav Ka­ra­mar­ko glav­na je me­ta tog na­pa­da. Most se opre­di­je­lio za tak­ti­ku ko­jom je ko­rak po ko­rak ba­cao kli­po­ve u ko­ta­če funk­cio- ni­ra­nja Vla­de. Go­to­vo da ni­je bi­lo ni­jed­nog ka­drov­skog rje­še­nja, a da Most ni­je či­nio blo­ka­de i op­s­truk­ci­je sve dok ni­je pos­ta­vio ul­ti­ma­tum za smje­nu Ka­ra­mar­ka. Most je naj­ve­ći re­me­ti­lač­ki fak­tor i on svo­jim dje­lo­va­njem i ucje­na­ma do­vo­di do to­ga da HDZ ne mo­že pris­ta­ti na nji­hov zah­tjev da se Ka­ra­mar­ko sam po­vu­če. Pov­la­če­nje Ka­ra­mar­ka zna­či­lo bi da on priz­na­je po­raz i kriv­nju.

Dak­le, za­go­va­ra­te te­zu da se Ka- ra­mar­ko ni pod ci­je­nu no­vih iz­bo­ra i HDZ-ova po­to­pa na tim iz­bo­ri­ma ne smi­je po­vu­ći iz Vla­de?

Po me­ni se ne smi­je po­vu­ći! Ra­di­je no­vi iz­bo­ri, ko­ji ne od­go­va­ra­ju HDZ-u, ali HDZ-u još ma­nje od­go­va­ra Ka­ra­mar­ko­vo pov­la­če­nje jer bi iz­gu­bio go­lem dio svog kre­di­bi­li­te­ta. Ka­da bi HDZ i žr­tvo­vao Ka­ra­mar­ka i u Vla­du pos­lao no­vog pot­pred­sjed­ni­ka, ka­ko bi se iz­bje­gli no­vi iz­bo­ri, ti­me se ništa ne bi do­bi­lo! Ta Vla­da ne bi mo­gla funk­ci­oni­ra­ti jer je te­ško na­ru­še­no po­vje­re­nje me­đu glav­nim part­ne­ri­ma.

Ima li šan­se da Ka­ra­mar­ko iz­ba­ci Most iz Vla­de i da HDZ s ne­kim dru­gim part­ne­ri­ma pre­uz­me vlast, što je je­dan od HDZ-ovih sce­na­ri­ja?

U idu­ća dva i pol tjedna sve po­li­tič­ke ak­tiv­nos­ti HDZ-a tre­ba us­mje­ri­ti na to da uvje­re mos­tov­ce da odus­ta­nu od svo­je su­ici­dal­ne na­ka­ne ru­še­nja Ka­ra­mar­ka. Tre­ba im re­ći: deč­ki, ne­moj­te to či­ni­ti jer će pas­ti Vla­da i bit će no­vi iz­bo­ri. Vi se mo­že­te na­da­ti da ste ja­ko mo­ral­ni i da će to va­ma bi­ti ho­no­ri­ra­no na no­vim iz­bo­ri­ma. Me­đu­tim, to vam je ja­ko var­lji­vo jer će jav­nost u ve­li­koj mje­ri per­ci­pi­ra­ti da ste vi kri­vi za no­ve iz­bo­re i bit će­te pre­po­lov­lje­ni na iz­bo­ri­ma. Dru­go, ako sru­ši­te Vla­du i mo­žda us­pi­je­te na iz­bo­ri­ma, ipak će da­le­ko vi­še pro­fi­ti­ra­ti SDP. A bi­ra­či su vam upra­vo da­li pro­tes­t­ne gla­so­ve pro­tiv Ku­ku­ri­ku ko­ali­ci­je, a vi sa­da do­vo­di­te SDP na vlast.

Da­li su im i gla­so­ve pro­tiv HDZ-a.

Ali u ma­njoj mje­ri.

Ali za­što bi se Most sad pre­do­mis­lio oko ru­še­nja Ka­ra­mar­ka ka­da su to već “tvr­do” naj­a­vi­li, a Mos­to­vi su mi­nis­tri i gla­sa­li u Vla­di za opo­ziv?

Ima­ju iz­laz­nu stra­te­gi­ju, a ona se ogle­da u od­lu­ci Po­vje­rens­tva za od­lu­či­va­nje o su­ko­bu in­te­re­sa. Ako bi Po­vje­rens­tvo os­lo­bo­di­lo Ka­ra­mar­ka bi­lo kak­ve od­go­vor­nos­ti ili ako bi ga sa­mo bla­go pre­ko­ri­lo da ni­je do­volj­no vo­dio ra­ču­na o na­če­lu jav­nog i pri­vat­nog, što i oče­ku­jem da će bi­ti od­lu­ka, on­da Most mo­že res­pek­ti­ra­ti tu od­lu­ku i odus­ta­ti od opo­zi­va Ka­ra­mar­ka. Osim Mosta, i ne­ke dru­ge zas­tup­ni­ke tre­ba uvje­ri­ti što su po­s­lje­di­ce nji­ho­va gla­sa­nja pro­tiv Ka­ra­mar­ka.

Sve ovi­si ho­će li Po­vje­rens­tvo do­ni­je­ti od­lu­ku pri­je iz­gla­sa­va­nja ne­po­vje­re­nja u Sa­bo­ru?

Po­vje­rens­tvo se ne bi tre­ba­lo igra­ti i ne rje­ša­va­ti Ka­ra­mar­kov pred­met. Tre­ba­lo bi ubr­za­ti do­no­še­nje od­lu­ke jer o toj od­lu­ci ovi­si iz­jaš­nja­va­nje zas­tup­ni­ka. Ali sma­tram da bi i dru­gi di­je­lo­vi po­li­tič­ke sce­ne tre­ba­li re­agi­ra­ti, i to u pr­vom re­du Ka­to­lič­ka cr­k­va.

Cr­k­va ne mo­ra na­vi­ja­ti, ali mo­ra ape­li­ra­ti na ra­zum svih ak­te­ra po­li­tič­ke kri­ze vlas­ti BILJANA BORZAN: Upo­tre­bu gli­fo­sa­ta tre­ba ogra­ni­či­ti na ra­zi­ni EU, za­bra­ni­ti ga pri­je že­tve, u par­ko­vi­ma, igra­li­šti­ma... Po­lo­vič­na rje­še­nja ne ko­ris­te ni­ko­me

Da Cr­k­va utje­če na Most?

Ge­ne­ral­no gle­da­ju­ći, Cr­k­va bi tre­ba­la upu­ti­ti jav­ni apel svi­ma da pa­ze na sta­bil­nost vlas­ti.

Ne bi li to zna­či­lo mi­je­ša­nje Cr­k­ve u po­li­ti­ku, pa čak i pro­tu­ma­če­no kao spa­ša­va­nje HDZ-a?

I Cr­k­va ima svo­je pos­la­nje u na­ro­du i dr­ža­vi. Ne mo­ra ona na­vi­ja­ti ni­ti iko­me dr­ža­ti stra­nu, ali tre­ba snaž­no upo­zo­ri­ti da se nad Hr­vat­skom na­dvi­la kri­za i da svi ak­te­ri mo­ra­ju bi­ti ra­zum­ni i na ra­zi­ni po­vi­jes­ne za­da­će ka­ko se ne bi ugro­zi­la sta­bil­nost dr­ža­ve.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.