Ne­ma no­vih pro­du­lje­nja lis­ta če­ka­nja za PET/CT pre­tra­ge

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - Iva­na.le­sic­ki-ri­mac@ve­cer­nji.net

Bu­du­ći da ugo­vor Me­di­ko­lu za nje­gov PET/CT ni­je pro­du­ljen, pre­tra­ge se u Za­gre­bu mo­gu obav­lja­ti sa­mo u KBC-u Re­bro Iva­na Ri­mac Le­sič­ki Bol­ni­ca u Osi­je­ku, Spli­tu i za­gre­bač­ka Vi­no­grad­ska od je­se­ni će ima­ti u funk­ci­ji no­vi CT, za što je s pro­izvo­đa­či­ma mi­nis­tar zdrav­lja dr. Da­rio Na­kić ju­čer pot­pi­sao ugo­vor te naj­a­vio na­ba­vu još 13 CT ure­đa­ja. Zas­ta­rje­la opre­ma je­dan je od raz­lo­ga za stva­ra­nje lis­ta če­ka­nja, čes­to se ču­je, po­se­bi­ce ovih da­na na­kon dra­ma­tič­nog pri­op­će­nja iz Ko­ali­ci­je udru­ga u zdrav­s­tvu (KUZ) ko­ja je, pod­sje­ti­mo, upo­zo­ri­la na sve du­lje lis­te če­ka­nja te­ško bo­les­nih pa­ci­je­na­ta na PET/CT pre­tra­gu. Kao raz­log to­mu na­vo­di se ot­ka­zi­va­nje ugo­vo­ra s pri­vat­nom po­lik­li­ni­kom Me­di­kol ko­ja je is­pu­ni­la do­bi­ve­ne kvo­te za tu pre­tra­gu te da­lje ne mo­že pri­ma­ti pa­ci­jen­te ni nji­ho­ve uput­ni­ce. Ta­ko je KBC Za­greb u me­tro­po­li pre­os­tao je­di­na us­ta­no­va u ko­joj on­ko­lo­ški bo­les­ni­ci mo­gu po PET/CT na­laz, što je ju­čer ko­men­ti­rao i mi­nis­tar Na­kić re­kav­ši da ne­ma ni­kak­vih no­vih pro­du­lje­nja lis­ta če­ka­nja jer se ni­je do­go­di­lo ništa osim što je ure­đaj na Re­bru umjes­to u jed­noj po­čeo ra­di­ti u dvi­je smje­ne. Da se ne že­li os­vr­ta­ti na po­lu­in­for­ma­ci­je, mi­nis­tar je ko­men­ti­rao na­vo­de iz pri­op­će­nja Ko­ali­ci­je udru­ga u zdrav­s­tvu da su naj­u­gro­že­ni­ja obo­lje­la dje­ca jer na Re­bru ne obav­lja­ju tu pre­tra­gu uz anes­te­zi­ju. Ina­če, i ra­ni­je je PET/CT na Re­bru imao obve­zu iz is­tog raz­lo­ga ra­di­ti u dvi­je smje­ne, no iz­gle­da da je tak­va prak­sa u ne­kom tre­nut­ku pre­ki­nu­ta. Bu­du­ći da ugo­vor Me­di­ko­lu za nje­gov PET/CT u Za­gre­bu ni­je pro­du­ljen po­no­vi­la se is­ta pri­ča, a upra­vo zbog is­tog tog ugo­vo­ra ka­da ga je pro­du­ljio s Me­di­ko­lom biv­ši je mi­nis­tar zdrav­lja prim. Si­ni­ša Var­ga bio jav­no na­pa­dan jer je ri­ječ o de­se­ci­ma mi­li­ju­na ku­na go­diš­nje. U sva­kom slu­ča­ju, ak­tu­al­ni je mi­nis­tar zdrav­lja de­man­ti­rao pro­du­lje­nje lis­te če­ka­nja za tu pre­tra­gu i pri­op­će­nje KUZ-a, a pa­ci­jen­ti u Za­gre­bu mo­gu bi­ti si­gur­no je­di­no da tre­nu­tač­no tu pre­tra­gu mo­gu oba­vi­ti is­klju­či­vo na Re­bru.

SDP tra­žio od­go­du zbog HDZ-ove “le­te­će iz­mje­ne” s Mar­kom Ba­bi­ćem

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.