Zbog Ma­mi­će­vih pri­jet­nji pio ta­ble­te za smi­re­nje

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - Mar­ti­na.bu­to­rac@ve­cer­nji.net (mbu)

Pre­ma sklop­lje­noj na­god­bi, tvrt­ka El­dra obve­za­la se po­kri­ti i tro­ško­ve spo­ra od 50.000 ku­na te bes­plat­no odra­di­ti kon­cert u Pu­li Mar­ti­na Bu­to­rac Pet i pol go­di­na od ve­li­kog po­vrat­nič­kog kon­cer­ta odr­ža­nog na­kon če­tve­ro­go­diš­nje stan­ke u za­gre­bač­koj Are­ni pred vi­še od 23.000 lju­di Par­ni va­ljak mir­nim se pu­tem na­go­dio s tvrt­kom El­dra d.o.o. ko­ju je tu­žio jer im je usred pje­sme ‘Na­kon svih ovih go­di­na’ pu­kao raz­glas. Na­ime, čla­no­vi jed­nog od naj­du­go­vječ­ni­jih hr­vat­skih rock-ben- do­va na za­gre­bač­kom su Op­ćin­skom gra­đan­skom su­du od tvrtke El­dra d.o.o. tra­ži­li ukup­no 500.000 ku­na na­vo­de­ći da su zbog nas­ta­log mu­ka u pre­pu­noj dvo­ra­ni bi­li osra­mo­će­ni te da su pre­tr­pje­li du­šev­ne bo­li.

Raš­čis­ti­li od­no­se

Ipak, če­ti­ri i pol go­di­ne od po­kre­ta­nja sud­skog pos­tup­ka pro­tiv tvrtke, od ko­je su iz­naj­mi­li svu opre­mu po­treb­nu za kon­cert, od­lu­či­li su za­klju­či­ti sud­sku na­god­bu. Pre­ma sklop­lje­noj na­god­bi, Par­ni va­ljak odus­tao je od nov­ča­nih po­tra­ži­va­nja pre­ma tvrt­ki El­dra d.o.o., a tvrt­ka se za­uz­vrat obve­za­la na svoj tro­šak iz­vr­ši­ti svu teh­nič­ku pro­duk­ci­ju kon­cer­ta ko­ji će rock-le­gen­de odr­ža­ti 12. ko­lo­vo­za u pul­skoj Are­ni, a to uklju­ču­je i ins­ta­la­ci­ju audio, vi­deo i ra­s­vjet­ne opre­me. Osim to­ga, El­dra d.o.o. je na ro­či­štu za mi­re­nje, ko­jem su pri­sus­tvo­va­li čla­no­vi ben­da Ma­ri­jan Br­kić i Be­ris­lav Bla­že­vić, pot­pi­sa­la da će pla­ti­ti tro­ško­ve sud­skog pos­tup­ka u iz­no­su od 50.000 ku­na. – Ra­di­lo se o ne­sret­nom sple­tu okol­nos­ti. Od­no­se smo raš­čis­ti­li ka­da smo iz ci­je­le pri­če od­stra­ni­li biv­šeg me­na­dže­ra. Spo­ra ne bi ni bi­lo da ni­je bi­lo kri­vih te­le­fo­na – ko­men­ti­rao je skla­pa­nje na­god­be Hu­se­in Ha­sa­ne­fen­dić Hus.

Pu­bli­ci us­kra­ti­li uži­tak

Ia­ko sa­da o ci­je­lom slu­ča­ju i spo­ru s El­drom go­vo­ri u po­mir­lji­vom to­nu, Ha­sa­ne­fen­dić je ti­je­kom sas­lu­ša­nja na su­du pri­je dvi­je go­di­ne kons­ta­ti­rao ka­ko je ben­du zbog pu­ca­nja raz­gla­sa nas­ta­la velika šte­ta te da im ni mi­li­jun­ska nak­na­da ne bi na­dok­na­di­la pre­trp­lje­nu šte­tu. – Bi­li smo u sta­nju šo­ka kad se to do­go­di­lo, me­ne je osob­no bi­lo to­li­ko sram da sam od­mah poslije kon­cer­ta otišao ku­ći. Ukrat­ko, to je bi­la bla­ma­ža. Oso­bi­to nas je po­go­di­lo što se to do­go­di­lo na po­vrat­nič­kom kon­cer­tu gdje je bi­la re­kord­na po­sje­će­nost – ka­zao je skla­da­telj i gi­ta­rist Par­nog valj­ka. Pje­vač Aki Ra­hi­mov­ski, ko­ji je na­kon in­ci­den­ta zad­nji otišao s po­zor­ni­ce jer uop­će na slu­ša­li­ca­ma ni­je čuo da je nes­tao zvuk, na su­du je re­kao ka­ko je bio ja­ko bi­je­san i ner­vo­zan. – To je bi­la jed­na ja­ko ruž­na si­tu­aci­ja na­kon ko­je, ka­da smo se vra­ti­li na bi­nu, vi­še ni­je bi­la is­ta emo­ci­ja. Že­lje­li smo što pri­je za­vr­ši­ti taj kon­cert jer smo osje­ća­li sram. In­ci­dent je us­kra­tio uži­tak pu­bli­ci i na­ma – za­klju­čio je pje­vač Par­nog valj­ka, a i os­ta­li čla­no­vi ben­da slo­ži­li su se s nji­me.

Na­kon što mu se Zdrav­ko Ma­mić is­pri­čao na sud­skom hod­ni­ku, no­go­met­ni me­na­džer Da­vor Ćur­ko­vić ju­čer je na za­gre­bač­kom Op­ćin­skom kaz­ne­nom su­du svje­do­čio ka­ko vi­še ni­je za­in­te­re­si­ran za nje­gov kaz­ne­ni pro­gon. Ma­mić je op­tu­žen zbog pri­jet­nji smr­ću Ćur­ko­vi­ću, Bran­ku Mu­ri­ću, ocu no­go­me­ta­ša Ro­ber­ta Mu­ri­ća, te Želj­ku Pa­ka­si­nu ko­ji se pret­hod­nom ro­či­štu ta­ko­đer iz­ja­vi­li ka­ko ni­su za­in­te­re­si­ra­ni da se Ma­mi­ću su­di. Ipak, ti­je­kom svje­do­če­nja Ćur­ko­vić je ka­zao ka­ko je zbog Ma­mi­će­vih pri­jet­nji u ure­du na sta­di­onu u Mak­si­mi­ru pio i ta­ble­te za smi­re­nje.

Ti­ši­na u dvo­ra­ni nas­tu­pi­la je pred kraj kon­cer­ta ti­je­kom iz­ved­be pje­sme Na­kon svih ovih go­di­na

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.