U po­li­cij­skoj pos­ta­ji tra­že se bi­cik­li, alu-fel­ge, ko­si­li­ce

Vecernji list - Hrvatska - - 0-24 - Ve­dran Ba­len

Do kra­ja ovog tjedna gra­đa­ni mo­gu do­ći u postaju na pre­poz­na­va­nje pro­na­đe­nih i na­pu­šte­nih stva­ri u raz­dob­lju od 2012. do 2016. ve­dran.ba­len@ve­cer­nji.net Tri­de­se­tak vlas­ni­ka doš­lo je pr­vih da­na ak­ci­je u brod­sku po­li­cij­sku postaju po­tra­ži­ti svo­je iz­gub­lje­ne pred­me­te. Ri­ječ je o pre­poz­na­va­nju pro­na­đe­nih i na­pu­šte­nih stva­ri, ko­je PU brod­sko-po­sav­ska or­ga­ni­zi­ra u pos­ta­ja­ma u Sla­von­skom Bro­du, No­voj Gra­di­ški i Oku­ča­ni­ma. – La­ni mi je ukra­den no­vi bi­cikl i na­dao sam se da ću ga mo­žda pro­na­ći me­đu iz­gub­lje­nim stva­ri­ma. Na­ža­lost, ni­sam imao sre­će – re­kao nam je je­dan Bro­đa­nin. Za vri­je­me smje­ne de­žur­nog ope­ra­tiv­ca s ko­jim smo raz­go­va­ra­li je­dan je gra­đa­nin us­pio pro­na­ći svoj bi­cikl, či­ji je nes­ta­nak pret­hod­no ured­no pri­ja­vio. – Iz­lo­ži­li smo pro­na­đe­ne i na­pu­šte­ne pred­me­te u raz­dob­lju od 2012. do 2016. ko­ji su po­hra­nje­ni u na­šem skla­di­štu. Ukup­no 65 pred­me­ta – re­kao je An­tun Ja­ko­bo­vić, po­li­cij­ski služ­be­nik. Na im­pro­vi­zi­ra­nom iz­lož­be­nom pros­to­ru naj­vi­še je bi­lo iz­gub­lje­nih bi­ci­ka­la, ali i put­nih i škol­skih tor­bi, ala­ta, mo­tor­na ko­si­li­ca, alu­mi­nij­ska fel­ga, fit­ness ure­đaj. – Gra­đa­ni ko­ji do­la­ze tra­ži­ti svo­je iz­gub­lje­ne pred­me­te naj­pri­je se mo­ra­ju ja­vi­ti na­ma u Po­li­cij­skoj upra­vi i objas­ni­ti o kak­vom se pred­me­tu ra­di. Tak na­kon to­ga ga odvo­di­mo na pre­poz­na­va­nje – objaš­nja­va Ja­ko­bo­vić.

Na po­li­cij­skom iz­lož­be­nom pros­to­ru je 65 pred­me­ta

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.