Sal­mo­ne­la uz­rok za­ra­ze gos­ti­ju na­kon svad­be

Vecernji list - Hrvatska - - 0-24 - (bb)

Uz­rok tr­buš­nih pro­ble­ma ra­di ko­jih je 50-ak oso­ba na­kon sva­to­va odr­ža­nih u pe­tak u Vin­kov­ci­ma po­tra­ži­lo li­ječ­nič­ku po­moć je sal­mo­ne­la, po­t­vr­di­la je to za Ve­čer­nji list rav­na­te­lji­ca Za­vo­da za jav­no zdrav­s­tvo Vu­ko­var­sko-sri­jem­ske žu­pa­ni­je Ka­ta Kre­šić. Po­jas­ni­la je ka­ko je uz­roč­nik po­t­vr­đen kod jed­ne od obo­lje­lih oso­ba, ali i da će se te­ško saz­na­ti ko­ja od na­mir­ni­ca ni­je bi­la is­prav­na. -Iz Sa­ni­tar­ne in­s­pek­ci­je su nam rek­li ka­ko u pre­os­ta­lim na­mir­ni­ca­ma ko­je su slu­že­ne ni­su ništa pro­naš­li – rek­la je Kre­šić.

Ve­lik broj Sal­mo­ne­lom se do­sad za­ra­zi­lo 80-ak oso­ba, a jed­no di­je­te je hos­pi­ta­li­zi­ra­no na dje­čjem odje­lu u Vin­kov­ci­ma

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.