Pri­jet­nje zas­tup­ni­ci­ma Bun­des­ta­ga zbog re­zo­lu­ci­je o ge­no­ci­du

Vecernji list - Hrvatska - - Svijet - Sil­va­na.pe­ri­ca@ve­cer­nji.net Özoğuz, uvje­re­na da se re­zo­lu­ci­ja ins­tru­men­ta­li­zi­ra. (bk)

Nje­mač­ki par­la­ment do­no­si re­zo­lu­ci­ju o ge­no­ci­du nad Ar­men­ci­ma pri ras­pa­du Osman­skog Car­stva, ko­jeg Tur­ska ne­gi­ra Sil­va­na Pe­ri­ca Na­pe­ti od­no­si Nje­mač­ke i Tur­ske da­nas bi mo­gli bi­ti do­dat­no po­gor­ša­ni jer nje­mač­ki Bun­des­tag od­lu­ču­je o re­zo­lu­ci­ji ko­jom će i Nje­mač­ka priz­na­ti ge­no­cid nad Ar­men­ci­ma 1915. Pre­ma pro­cje­ni nje­mač­kih me­di­ja, za re­zo­lu­ci­ju će bi­ti ve­ći­na zas­tup­ni­ka, od ko­jih su mno­gi do­bi­li pri­je­te­ću e-po­štu u ko­joj se vri­je­đa­ju Ar­men­ci. Za re­zo­lu­ci­ju je vla­da­ju­ća ko­ali­ci­ja, CDU, CSU i SPD te Ze­le­ni, ko­ji su po­nov­no ak­ti­vi­ra­li to pi­ta­nje ove go­di­ne.

I Hi­tler se sje­tio ge­no­ci­da

Pri­je sto­ti­nu go­di­na, Ar­me­na­ca je u ras­pa­da­ju­ćem Osman­skom Car­stvu bi­lo dva mi­li­ju­na, a na­kon 1. svjet­skog ra­ta pre­os­ta­lo ih je sa­mo 400 ti­su­ća. Tur­ci su is­ko­ris­ti­li svjet­ski rat ka­ko bi se ri­je­ši­li kr­š­ćan­skih Ar­me­na­ca, vi­še od mi­li­jun na­tje­ra­li su u si­rij­sku pus­ti­nju. O to­me se vi­še ni­je go­vo­ri­lo, pa je Hi­tler upra­vo ge­no­cid nad Ar­men­ci­ma is­ko­ris­tio za sli­ko­vit na­pu­tak voj­s­ci uo­či na­pa­da na Polj­sku: “Naš cilj ni­je do­ći do ne­ke cr­te, ne­go fi­zič­ki uni­šti­ti ne­pri­ja­te­lja... bez mi­los­ti, mu­škar­ce, že­ne, dje­cu. Sa­mo ta­ko osvo­jit će­mo Le­ben­sra­um. Tko, za­is­ta, da­nas go­vo­ri o uni­šte­nju Ar­me­na­ca?” Tur­ska tvr­di da su Ar­men­ci po­gi­nu­li u su­ko­bi­ma. Ni da­nas mno­ge zem­lje, ni SAD ni Velika Bri­ta­ni­ja, ni­su priz­na­le da zlo­čin nad Ar­men­ci­ma ima raz­mje­re ge­no­ci­da, a u Nje­mač­koj se priz­na­nje naj­av­lji­va­lo la­ni, pri­go­dom sto­te ob­ljet­ni­ce, no re­zo­lu­ci­ja na­kon ne­ko­li­ko od­go­da ipak ni­je do­ne­se­na.

SAD i Bri­ta­ni­ja iz­bje­ga­va­ju

Ve­li­ku Bri­ta­ni­ju la­ni je zbog ne­priz­na­va­nja ge­no­ci­da nad Ar­men­ci­ma pro­zvao Gi­les Fra­ser, žup­nik u juž­nom Lon­do­nu i ko­lum­nist Gu­ar­di­ana, is­ti­ču­ći ka­ko glav­ni raz­log zbog ko­ga dvi­je zem­lje iz­bje­ga­va­ju tu ri­ječ ko­ja po­či­nje s “g” le­ži u zrač­noj ba­zi u Tur­skoj u ko­joj su sta­ci­oni­ra­ni ame­rič­ki i bri­tan­ski avi­oni. Fra­ser pod­sje­ća ka­ko je u mno­gim zem­lja­ma ne­gi­ra­nje ge­no­ci­da kaz­ne­no dje­lo, ali kad je ri­ječ o ge­no­ci­du nad Ar­men­ci­ma, ko­ji se sma­tra do­ka­za­nim, po­lus­luž­be­na po­li­ti­ka je iz­bje­ga­va­nje tog pi­ta­nja, pa ni Ba­rack Oba­ma ni­je is­pu­nio obe­ća­nje da će priz­na­ti

Ni Ba­rack Oba­ma ni­je is­pu­nio obe­ća­nje i ove go­di­ne opet je iz­bje­gao spo­me­nu­ti ge­no­cid

ge­no­cid, i ove go­di­ne je tu ri­ječ pro­pus­tio spo­me­nu­ti. Na naj­a­vu priz­na­nja ge­no­ci­da u Nje­mač­koj Tur­ska je žes­to­ko re­agi­ra­la. – Nje­mač­ka mo­ra bi­ti pa­ž­lji­va u od­no­si­ma s Tur­skom. Ne vje­ru­jem da će nje­mač­ki par­la­ment uni­šti­ti od­no­se zbog dva ili tri po­li­ti­ča­ra – po­ru­če­no je iz An­ka­re. Na oprez po­zi­va i nje­mač­ka mi­nis­tri­ca in­te­gra­ci­je tur­skog po­dri­je­tla Aydan Nje­mač­ki pred­sjed­nik Jo­ac­him Ga­uck do­sad je naj­vi­še ran­gi­ra­ni po­li­ti­čar ko­ji je ma­sakr opi­sao kao ge­no­cid. Već su uhi­će­na tri na­pa­da­ča po­dri­je­tlom iz Pa­kis­ta­na ko­ji su u Nje­mač­ku doš­li ka­ko bi za­tra­ži­li azil. Po­li­ci­ja tra­ga za os­ta­lim na­pa­da­či­ma Naj­ma­nje 18 že­na sek­su­al­no je na­pas­to­va­no na glaz­be­nom fes­ti­va­lu u nje­mač­kom gra­du Dar­m­s­tad­tu, a na­pa­di su vr­lo slič­ni na­pa­di­ma ko­ji su se ti­je­kom no­vo­go­diš­nje no­ći odvi­ja­li u Köl­nu. Že­ne bi okru­ži­la gru­pa mu­ška­ra­ca i po­tom ih zlos­tav­lja­la. Po­li­ci­ja je već uhi­ti­la tro­ji­cu Pa­kis­ta­na­ca ko­ji su su­dje­lo­va­li u na­pa­di­ma, a tra­ga­ju za os­ta­lim na­pa­da­či­ma. Uhi­će­ni na­pa­da­či doš­li su u Nje­mač­ku tra­že­ći azil, a vje­ru­je se ka­ko će bi­ti iden­ti­fi­ci­ra­no i uhi­će­no još ne­ko­li­ko na­pa­da­ča. Ve­ći­na ih, pro­cje­nju­je po­li­ci­ja, po­dri­je­tlom su iz ze­ma­lja sje­ver­ne Afri­ke ili s Bli­skog is­to­ka. Ovak­vi in­ci­den­ti mo­gli bi po­kre­nu­ti no­vi val pro­s­vje­da pro­tiv imi­gra­na­ta ko­ji su u Nje­mač­ku doš­li ti­je­kom po­s­ljed­nje dvi­je go­di­ne, ma­hom “bal­kan­skom ru­tom” ko­ja je pro­la­zi­la i pre­ko Hrvatske.

JEAN-CLAUDE JUNCKER: Moj po­sjet San­kt Pe­ter­bur­gu ne­će bi­ti pri­go­da da Europ­ska uni­ja naj­a­vi bi­lo kak­vu pro­mje­nu sta­ja­li­šta pre­ma Ru­si­ji

REUTERS

Žr­tve su bi­le po­sje­ti­te­lji­ce kon­cer­ta u nje­mač­kom Dar­m­s­tad­tu

REUTERS

Šef Europ­ske ko­mi­si­je o uki­da­nju sank­ci­ja Ru­si­ji

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.