Ha­mi 5 mil. kn za opre­ma­nje uz­ga­ja­li­šta ri­ba i školj­ki

Vecernji list - Hrvatska - - Biznis - Jo­lan­da Rak Šajn

Zden­ka je pak do­bi­la 1,37 mi­li­ju­na ne­po­vrat­nih ku­na za na­ba­vu stro­je­va za re­za­nje i pa­ki­ra­nje si­ra Za inves­ti­ci­ju ko­ja će joj osi­gu­ra­ti ve­ću pro­fi­ta­bil­nost i kva­li­te­tu pro­izvod­nje na tr­ži­štu ma­ri­kul­tu­re, tvrt­ki Ha­ma iz Bo­go­mo­lja is­pla­će­no je 5 mi­li­ju­na ku­na iz pro­gra­ma Eu­rop­skog fon­da za ri­bar­stvo (EFR), pri­op­ći­li su iz Agen­ci­je za pla­ća­nja u po­ljo­pri­vre­di (APPRRR). Ri­ječ je o ula­ga­nju u opre­ma­nje uz­ga­ja­li­šta kon- zum­nih mor­skih ri­ba i ško­lja­ka u uva­li Du­bo­ka na oto­ku Hva­ru u sklo­pu mje­re 2.1. EFR-a za raz­dob­lje 2007.-2013., ko­jim će ta tvrt­ka pos­ta­ti dio kon­ku­rent­nog i mo­der­nog sek­to­ra ri­bar­stva i ak­va­kul­tu­re kroz odr­ži­vo is­ko­ri­šta­va­nje re­sur­sa. Za za­vr­še­no ula­ga­nje u sklo­pu pod­mje­re 4.2.1. iz Pro­gra­ma ru­ral­nog ra­zvo­ja RH 2014-2020., Zden­ki iz Ve­li­kih Zde­na­ca po­kraj Bje­lo­va­ra is­pla­će­no pak 1,37 mi­li­ju­na ku­na za na­ba­vu stro­je­va za re­za­nje i pa­ki­ra­nje si­ra te opre­ma­nje to­plin­ske sta­ni­ce, ka­za­li su iz APPRRR-a.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.