HDZ I SDP: KRAMARSKI MENTALITET U IZ­BO­RU US­TAV­NIH SU­DA­CA

Vecernji list - Hrvatska - - Komentari & Analize -

Hra­bri i ri­skant­ni po­tez Bo­že Pe­tro­va ko­jim je za­tra­žio smje­nu To­mis­la­va Ka­ra­mar­ka, pr­vog pot­pred­sjed­ni­ka Vla­de i še­fa naj­ja­če stran­ke u vla­da­ju­ćoj ko­ali­ci­ji, ni­je obič­no stra­nač­ko ko­me­ša­nje i po­ka­zi­va­nje mi­ši­ća, ne­go uvod u no­vu po­li­tič­ku eru u ko­joj ništa vi­še ne­će bi­ti is­to. Pri­tom ni­je to­li­ko bit­no tko će do­bi­ti ovu par­ti­ju po­li­tič­kog po­ke­ra. Šef Mosta po­ka­zu­je da mu ni­je sta­lo do fo­te­lje u Ban­skim dvo­ri­ma, što je do­is­ta ne­što no­vu u hr­vat­skoj po­li­ti­ci. Sto­ga je u pred­nos­ti u od­no­su na To­mis­la­va Ka­ra­mar­ka i HDZ ko­ji ne mo­gu sa­kri­ti da im je ite­ka­ko sta­lo do vlas­ti. Ia­ko sa­da HDZ po­ka­zu­je mo­no­lit­nost i sprem­nost da “po­gi­ne” za svog pred­sjed­ni­ka, ni­sam si­gu­ran da će tak­va po­dr­ška os­ta­ti do kra­ja. Ako Ka­ra­mar­ko za tje­dan ili dva ne sku­pi do­volj­no ru­ku za se­be, pos­tup­no će ras­ti pri­ti­sak na nje­ga da sam od­stu­pi. Gla­so­va­nje o ne­po­vje­re­nju ne bi bi­lo sa­mo po­ni­že­nje za nje­ga ne­go i za HDZ. Stra­te­zi naj­ve­će po­li­tič­ke stran­ke ne­ra­do gle­da­ju na ta­kav ras­plet jer ne os­tav­lja do­volj­no ma­ne­var­skog pros­to­ra. Ako se Ka­ra­mar­ku iz­gla­sa ne­po­vje­re­nje u Sa­bo­ru, HDZ vr­lo te­ško mo­že os­ta­ti u sa­daš­njoj ko­ali­ci­ji. Ali ako Ka­ra­mar­ko sam od­stu­pi “zbog osob­nih ili ne­kih dru­gih raz­lo­ga”, ta­da HDZ mo­že os­ta­ti u Ti­mo­vu ti­mu. Je­di­no “do­bro­volj­ni” Ka­ra­mar­kov od­la­zak mo­že spa­si­ti Vla­du. Sva­ki dru­gi sce­na­rij do­vo­di do no­vih iz­bo­ra. Ako Ka­ra­mar­ko ne­ka­ko i us­pi­je pri­ku­pi­ti po­treb­nu ve­ći­nu za svoj os­ta­nak, u tom bi slu­ča­ju Vla­du na­pus­tio Most. Bi­lo bi po­gub­no za hr­vat­sku de­mo­kra­ci­ju da u pres­la­gi­va­nju vo­de­ću ri­ječ ima Mi­lan Ban­dić ko­ji za­pra­vo ne­ma uop­će iz­bor­ni le­gi­ti­mi­tet. To što sa­da ja­ča svoj klub zas­tup­ni­ka skup­lja­ju­ći “sa­bor­ske ot­pat­ke” za­pra­vo je su­mrak demokracije i iz­ru­gi­va­nje bi­ra­či­ma. Opas­no se igra s nji­ho­vim strp­lje­njem ko­je u ovim na­elek­tri­zi­ra­nim vre­me­ni­ma mo­že eks­plo­di­ra­ti. A on­da, ko­li­ko god to sa­da iz­gle­da­lo ne­za­mis­li­vo, ni­su is­klju­če­ne ni ve­li­ke po­li­tič­ke de­mons­tra­ci­je. U sa­daš­njim okol­nos­ti­ma le­gi­tim­na vla­da je ko­ali­ci­ja iz­me­đu HDZ-a i Mosta ili, ako to ni­je mo­gu­će, ras­pi­si­va­nje iz­bo­ra. Či­ni se da je pos­tig­nut do­go­vor o iz­bo­ru us­tav­nih su­da­ca, što zna­či da je uk­lo­nje­na i zad­nja for­mal­na pre­pre­ka za ras­pi­si­va­nje iz­van­red­nih iz­bo­ra. Tru­li kom­pro­mis HDZ-a i SDP-a zor­no po­ka­zu­je svu bi­je­du i kramarski mentalitet na­ših dvi­ju naj­ja­čih stra­na­ka. Po­na­ša­ju se po na­če­lu sve pri­hva­ćam sa­mo da mo­gu smjes­ti­ti svo­je lju­de. Ža­los­no je da me­đu ovim “bri­ljant­nim stra­nač­kim ka­dro­vi­ma” ni­je bi­lo mjes­ta za dr. Sa­nju Ba­rić. Iz­bor Da­vo­ri­na Mla­ka­ra pu­no go­vo­rio HDZ-u, a ne­iz­bor Sa­nje Ba­rić o SDP-u. Vri­je­me je da se poč­ne raz­go­va­ra­ti o po­li­tič­kom mo­ra­lu Zo­ra­na Mi­la­no­vi­ća. Ima li on stva­ra­no “vi­so­ko po­dig­nu­tu mo­ral­nu ljes­tvi­cu” ili je ko­ris­ti sa­mo za po­li­ti­kant­ske svr­he. Jer da ni­je ta­ko, on­da ne bi di­gao ru­ku za vr­lo pro­ble­ma­tič­nog Mla­ka­ra. Ako mu ne sme­ta Mla­ka­ro­va afe­ra, za­što mu on­da sme­ta Ka­ra­mar­ko­va “Kon­zul­tan­ti­ca”?

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.