Ap­surd­nim mi se či­ni atri­but sku­pa u Ku­mrov­cu

Vecernji list - Hrvatska - - Komentari & Analize - Kar­lo Mar­ko­vić či­ta­telj iz Za­gre­ba

Uva­že­ni ko­lum­nist Zvo­ni­mir Des­pot bez par­do­na (VL, 30. 5. 2016.) na­zva skup u Ku­mrov­cu ju­go­ko­mu­nis­tič­kim der­ne­kom na šte­tu pros­la­ve da­na stva­ra­nja na­ših Oru­ža­nih sna­ga, što je me­ni ve­ći ap­surd ne­go praz­ne tri­bi­ne u Kranj­če­vi­će­voj na ob­ljet­ni­ci ute­me­lje­nja Zbo­ra na­rod­ne gar­de, od­nos­no Hrvatske voj­ske. Osob­no sam taj dan pro­veo na Me­dved­ni­ci – pre­kras­noj Gor­š­či­ci u že­lji da što vi­še lju­di uži­va u oz­ra­čju i po­ru­ka­ma pri­ro­de.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.