Fan­ny Fur­ni­val bi­la je pr­vi žen­ski Ha­mlet još dav­ne 1741.

Vecernji list - Hrvatska - - Kultura -

No­vi­tet je u Hr­vat­skoj, ali žen­ski Ha­mlet ni­je ne­što či­me se ot­kri­va to­pla vo­da. U svi­je­tu pos­to­ji du­ga tradicija žen­skih Ha­mle­ta. Go­di­ne 1900. fran­cu­ska glu­mi­ca Sa­rah Ber­n­har­dt (na sli­ci) frus­tri­ra­no je za­klju­či­la: “Ofe­li­ja mi ni­je do­ni­je­la ništa!” i za­igra­la Ha­mle­ta. Odjek­nu­lo je to po­put bom­be, no ni ona ni­je bi­la pr­va. Pri­je nje uči­ni­la je to 1741. Fan­ny Fur­ni­val – en­gle­ska glu­mi­ca či­ja je ka­ri­je­ra blo­ki­ra­na u Lon­do­nu, no pre­se­lje­njem u Ir­sku pos­ta­la je pr­va glu­mi­ca u ulo­zi Ha­mle­ta. Sa­rah Sid­dons pak po­če­la ga je igra­ti 1770., ali ni­ka­da pred en­gle­skim es­ta­bli­šmen­tom.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.