Aro­ma­ti­zi­ra­na vo­da

Vecernji list - Hrvatska - - Vrt -

Do­la­skom sve to­pli­jeg vre­me­na mo­že­mo pri­mi­je­ti­ti ka­ko se bal­ko­ni po­či­nju pu­ni­ti raz­nim sa­dr­ža­ji­ma, naj­češ­će cvi­je­ćem i sje­de­ćim gar­ni­tu­ra­ma. I dok mi, ko­ji imamo ko­mad zem­lje, u ovo vri­je­me in­ten­ziv­no ra­di­mo na svo­jim gre­di­ca­ma, za­bo­rav­lja­mo upra­vo na to ko­li­ko je ima­ti bal­kon za­pra­vo bla­go­dat ko­ja pru­ža iz­nim­no za­do­volj­stvo. Sun­ča­no ju­tro uz ka­vu ili pak ve­čer uz hla­dan na­pi­tak mo­že nas vr­lo br­zo pod­sje­ti­ti što zna­či raz­ma­zi­ti se. Na­ža­lost, sve češ­će bal­ko­ni iz­gle­da­ju kao od­la­ga­li­šte sta­rih i ne­po­treb­nih stva­ri ko­ji­ma vi­še ne­ma mjes­ta u sta­nu. Mo­žda je baš u ovo kas­no pro­lje­će doš­lo vri­je­me da ne­što pro­mi­je­ni­te i ugo­di­te si. Naj­važ­ni­je je u sa­mom po­čet­ku odre­di­ti mjes­to na ko­jem će bi­ti pos­tav­ljen sje­de­ći dio. Na­rav­no da bal­kon ne bi bio bal­kon bez te­gli s cvi­je­ćem. Pri­li­kom oda­bi­ra bi­lja do­bro je os­ta­vi­ti do­volj­no pros­to­ra za kre­ta­nje ka­ko se bilj­ke ne bi ošte­ti­le ili sme­ta­le. Na­kon čiš­će­nja, obič­no os­ta­nu stva­ri za ko­je ne zna­mo ka­mo bi­smo s nji­ma. U tu svr­hu pos­lu­žit će klu­pa sa spre­mi­štem, san­duk s pok­lop­cem ili or­ma­ri­ći, ali tre­ba pri­pa­zi­ti da se bal­kon ta- kvim stva­ri­ma ne pre­tr­pa. Im­pe­ra­tiv je – ma­nje je vi­še, za­to ra­di­je os­ta­vi­te vi­še pros­to­ra za bilj­ke.

Ko­je bilj­ke oda­bra­ti?

Da­naš­nje di­men­zi­je bal­ko­na os­tav­lja­ju sve ma­nje mjes­ta za že­lje­no ure­đe­nje. Ma­li i uski bal­ko­ni naj­češ­će os­ta­ju ne­isko­ri­šte­ni. Mo­žda se na nji­ma ne mo­gu pos­ta­vi­ti stol i stol­ci, ali po­ko­ja te­gla s jed­no­go­diš­njim cvjet­ni­ca­ma ople­me­nit će pros­tor, a klu­pi­ca pos­tav­lje­na na bo­ku bal­ko­na, uz ka­kav ukras­ni jas­tuk, dat će upra­vo ono­li­ko mjes­ta ko­li­ko tra­ži par gut­lja­ja kave. Bez ob­zi­ra ko­li­ko li­je­po ure­di­li bal­kon, on tek sa ze­le­ni­lom do­bi­va pra­vu sli- Ljet­ne vru­ći­ne ubla­žit će se la­ga­nim, ni­sko­ka­lo­rič­nim na­pit­kom. Ide­alan oda­bir je upra­vo aro­ma­ti­zi­ra­na vo­da. Osim što po­bolj­ša­va pro­ba­vu i po­di­že ener­gi­ju, kon­tro­li­rat će te­ži­nu, ali i sma­nji­ti ape­tit. Pri­mjer: 1 li­mun, ½ kras­tav­ca, led Kom­bi­ni­raj­te vo­će (ci­tru­se, bo­bi­ce ili čak kras­tav­ce). Do­daj­te vo­de. Os­ta­vi­te u hlad­nja­ku pre­ko no­ći. Slje­de­ći dan gu­štaj­te u os­vje­ža­va­ju­ćem na­pit­ku. ku. Pos­tav­lja se pi­ta­nje ko­je bilj­ke oda­bra­ti. Iz­bor ovi­si is­klju­či­vo o osun­ča­nos­ti bal­ko­na. Na­la­zi li se bal­kon na sun­ča­noj stra­ni, iz­bor bi­lja­ka je bes­kra­jan. Ne že­li­te li se za­tr­pa­ti bi­ljem, oda­be­ri­te cvjet­ni­ce ma­njih di­men­zi­ja po­put ka­di­fa, pe­lar­go­ni­ja, be­go­ni­ja, pe­tu­ni­ja, ukras­nih ka­du­lja ili pak za­čin­skog bi­lja. Ima­te li vi­še mjes­ta, do­bar oda­bir su ve­će te­gle, a sam iz­bor ši­ri se na ole­an­dar, ka­ne, lji­lja­ne, ru­že, lan­ta­nu ili pak ci­tru­se. Bal­kon u sjeni sma­tra se ne­što te­žim za ure­đe­nje ka­da su bilj­ke u pi­ta­nju. To ne tre­ba bi­ti pro­blem, jer je i tu ve­lik iz­bor bi­lja. Sje­no­vi­ti dio do­bro pod­no­se fuk­si­je i vo­de­ni­ke, a po­lu­sje­ni će se pri­la­go­di­ti i pe­lar­go­ni­je.

Osi­gu­raj­te im po­treb­ne uvje­te

Na­la­zi li se vaš bal­kon na is­toč­noj stra­ni, od­nos­no sun­ca ima sa­mo u ju­tar­njim sa­ti­ma, ukra­si­te ga sob­nim bi­ljem ko­je se obič­no lje­ti iz­no­si na otvo­re­no. Bal­ko­ne na sje­ver­noj stra­ni naj­te­že je odr­ža­va­ti. Ia­ko će sve spo­me­nu­to bi­lje ras­ti i na tak­vim mjes­ti­ma, ne­će to­li­ko buj­no cvje­ta­ti kao ono na osun­ča­ni­ma po­lo­ža­ji­ma. Za­to je kod tak­vih bal­ko­na do­bro iz­a­bra­ti bi­lje ko­je ina­če us­pi­je­va u sjeni po­put hor­ten­zi­ja, hos­te, ukras­nih ko­pri­va ili pak tu­ja i šim­ši­ra. I sa­ma sam kroz go­di­ne eks­pe­ri­men­ti­ra­la raz­nim bi­ljem na za­pad­nom bal­ko­nu. U vrt­nim cen­tri­ma uzas­top­no su me sa­vje­to­va­li da iz­a­be­rem cvi­je­će ko­je vo­li sun­ce, jer imam ide­al­ne uvje­te, ali ide­alan uvjet, osun­ča­nost, po­bi­ja ono naj­go­re – vru­ći­na. U ljet­nim mje­se­ci­ma tem­pe­ra­tu­re na mom bal­ko­nu do­se­žu i do 50 stup­nje­va, za­tvo­re­na ogra­da za­us­tav­lja pro­tok zra­ka, a fa­sa­da, ka­da se ugri­je, još vi­še po­ve­ća­va tem­pe­ra­tu­ru. Je­di­no što se po­ka­za­lo ot­por­nim na tak­ve uvje­te su ču­var­ku­će, ju­ka, kra­su­le, smi­lje i la­van­da, na­rav­no, uz ko­li­ko-to­li­ko re­do­vi­to za­li­je­va­nje. Ali us­pje­la sam, ma­la ze­le­na oaza već tre­ću go­di­nu op­s­ta­je u tim ek­s­trem­nim uvje­ti­ma. Poz­na­to je da je če­pr­ka­nje po zem­lji ne­ka vr­sta te­ra­pi­je, iz­vla­či ono ne­ga­tiv­no iz nas, a kraj­nji re­zul­tat te te­ra­pi­je obič­no za­vr­ši div­lje­njem. Mo­žda će tre­ba­ti ko­ji tje­dan ili mje­sec ka­ko bi se naš trud po­ka­zao u naj­bo­ljem iz­da­nju, ali vri­je­di če­ka­ti, jer na taj na­čin mo­že­te stvo­ri­ti svo­ju oazu mi­ra.

Bal­ko­ni ko­ji se na­la­ze na sje­ver­noj stra­ni naj­go­ra su po­zi­ci­ja za cvi­je­će, dok je za­pad­na stra­na naj­po­želj­ni­ja

Ako ne že­li­te vrt za­tr­pa­ti bi­ljem, bi­raj­te cvjet­ni­ce ma­njih di­men­zi­ja po­put ka­di­fa, pe­lar­go­ni­ja, pe­tu­ni­ja....

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.