Ni­kad ja­či Fi­nal Six, Pro Rec­co bez Tem­pes­ti­ja

Vecernji list - Hrvatska - - Sport - (af)

Va­ter­pol­ski Fi­nal Six ko­ji da­nas po­či­nje u Bu­dim­pe­šti je­dan je od naj­ja­čih u po­vi­jes­ti. Pet od šest su­di­oni­ka svje­ži su pr­va­ci svo­jih dr­ža­va – Pro Rec­co (do­la­zi bez oz­li­je­đe­nog vra­ta­ra Tem­pes­ti­ja) Ita­li­je, Olym­pi­akos Grč­ke, Bar­ce­lo­ne­ta Špa­njol­ske, Jug Hrvatske i Szol­no­ki Ma­đar­ske. Šes­ti član, Eger, osva­jač je ma­đar­skog ku­pa i upra­vo se s njim u če­t­vr­t­fi­na­lu da­nas (19, Are­nas­port) sas­ta­je naš Jug. Ba­zen na Mar­git­szi­ge­tu mo­ći će pri­mi­ti 7000 gle­da­te­lja.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.