I bok­sač­ki pro­fe­si­onal­ci mo­gu nas­tu­pi­ti u Ri­ju

Vecernji list - Hrvatska - - Sport - (db)

Ono što se u bok­sač­kom svi­je­tu nes­luž­be­no naj­av­lji­va­lo, ju­čer je u La­usan­nei Izvan­red­ni kon­gres Svjet­skog bok­sač­kog sa­ve­za (AIBA) i služ­be­no iz­gla­sao: ubu­du­će će se i bok­sač­ki pro­fe­si­onal­ci mo­ći na­tje­ca­ti na Olim­pij­skim igra­ma uz uvjet da se za olim­pij­ski tur­nir i kva­li­fi­ci­ra­ju. S ob­zi­rom na to da će se u sr­p­nju odr­ža­ti još je­dan kva­li­fi­ka­cij­ski tur­nir, i to onaj u Ve­ne­zu­eli, te­oret­ski je mo­gu­će da se ne­ki od pro­fe­si­ona­la­ca po­ja­vi već i u Ri­ju.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.