No­vak Đo­ko­vić po­mi­če gra­ni­ce: za­ra­dio stot­ku

Ka­ko ću pri­ča­ti o 100 mi­li­ju­na do­la­ra, a u Sr­bi­ji pla­ća 300 eura

Vecernji list - Hrvatska - - Sport - An­ton Filić

Ivan Do­dig i Mar­ce­lo Me­lo uš­li u po­lu­fi­na­le tur­ni­ra pa­ro­va na­kon što su sa 6:4, 6:4 po­bi­je­di­li In­dij­ca Bo­pan­nu i Ru­mu­nja Mer­geu an­ton.fi­lic@ve­cer­nji.net Ivan Do­dig i Mar­ce­lo Me­lo uči­ni­li su još je­dan ko­rak na putu obra­ne nas­lo­va na tur­ni­ru pa­ro­va u Ro­land Gar­ro­su. Uš­li su u po­lu­fi­na­le na­kon što su sa 6:4, 6:4 po­bi­je­di­li In­dij­ca Bo­pan­nu i Ru­mu­nja Mer­geu.

No­va­ku 28. če­t­vr­t­fi­na­le u ni­zu

Hr­va­tu i Bra­zil­cu to je če­t­vr­ta po­bje­da bez iz­gub­lje­nog se­ta, ali i bez iz­gub­lje­nog ser­vi­sa. Njih dvo­ji­ca se na zem­lji u Pa­ri­zu osje­ća­ju do­is­ta kao kod ku­će, iz­gle­da­ju ne­po­bje­di­vo. Osim njih, u po­lu­fi­na­le su za­sad proš­la još sa­mo bra­ća Bryan, ove go­di­ne pos­tav­lje­ni za pe­te no­si­te­lje (Do­dig i Me­lo su tre­ći). No­vak Đo­ko­vić nas­ta­vio je po­mi­ca­ti gra­ni­ce u te­ni­skom spor­tu, pos­tao je pr­vi te­ni­sač u po­vi­jes­ti ko­ji je za­ra­dio 100 mi­li­ju­na ame­rič­kih do­la­ra od tur­nir­skih nas­tu­pa. Sr­bin je do tog pos­tig­nu­ća sti­gao na­kon što je ušao u če­t­vr­t­fi­na­le po­je­di­nač­ne kon­ku­ren­ci­je Ro­land Gar­ro­sa. Naj­bo­lji te­ni­sač svi­je­ta ušao je u druš­tvo osam naj­bo­ljih po­bi­je­div­ši ne­ugod­nog Špa­njol­ca Ro­ber­ta Ba­utis­tu Agu­ta s 3:6, 6:4, 6:1, 7:5. Taj je dvo­boj tre­bao bi­ti odi­gran u po­ne­dje­ljak, ali je zbog ve­li­kih ki­ša u Pa­ri­zu (i tom di­je­lu Eu­ro­pe) po­čeo u uto­rak, a okon­čan je u sri­je­du. Đo­ko­vić je pri­je po­čet­ka Ro­land Gar­ro­sa na kon­tu od tur­nir­skih za­ra­da imao 99,673.404 USD, a pla­sma­nom u 28. če­t­vr­t­fi­na­le u ni­zu za­ra­dio je do­dat­nih 328.251 USD. To je ukup­no 100,001.655 do­la­ra. Dru­gi je po za­ra­da­ma Ro­ger Fe­de­rer ko­je­mu do stot­ke ne­dos­ta­je ne­što ma­nje od dva mi­li­ju­na do­la­ra. Na upit što mu zna­či spo­me­nu­ti po­da­tak, No­vak je od­go­vo­rio:

Se­re­na eks­pres­no

– Ništa. Ne gle­dam na te­nis kao na pro­fe­si­ju i svoj ži­vot kroz no­vac. Za me­ne je no­vac ne­što što osi­gu­ra­va ne­ku kva­li­te­tu ži­vo­ta i ništa vi­še. Ni­je mi ugod­no kad se pre­vi­še po­ten­ci­ra pri­ča o nov­cu. No da­naš­nja ci­vi­li­za­ci­ja upra­vo to či­ni: us­pjeh se pri­ka­zu­je kroz no­vac i moć. Pot­pu­no sam pro­tiv to­ga jer imam dru­ga­či­je vri­jed­nos­ti – na­po­me­nuo je Đo­ko­vić po­nu­div­ši i do­dat­no obraz­lo­že­nje: – No­vac do­la­zi kao po­s­lje­di­ca, po­zi­tiv­na priz­na­jem, pre­da­nos­ti, lju­ba­vi i stras­ti pre­ma spor­tu. Ka­ko ću ja sad pri­ča­ti o nov­cu i tih sto mi­li­ju­na do­la­ra, a pro­sječ­na pla­ća u mo­joj Sr­bi­ji je 200-300 eura? Ni­je da se sad pre­tva­ram i po­ku­ša­vam bi­ti laž­no skro­man, ali ako čo­vjek igra zbog nov­ca, to mo­že sa­mo stvo­ri­ti do­dat­ni pri­ti­sak na nje­ga. Ako baš ho­će­te, ni­je u re­du us­po­re­đi­va­ti me­ne s pri­mje­ri­ce Joh­nom McEn­ro­eom ko­ji je za­ra­dio sa­mo 12,5 mi­li­ju­na. Sad je na­pros­to pu­no vi­še nov­ca u igri – za­klju­čio je Đo­ko­vić. Re­zul­ta­ti 4. ko­la – te­ni­sa­či­ce: S. Wil­li­ams – Svi­to­li­na 6:1, 6:1, Bac­sin­s­zky – V. Wil­li­ams 6:2, 6:4; te­ni­sa­či: Ber­dych – Fer­rer 6:3, 7:5, 6:3, Gof­fin – Gul­bis 4:6, 6:2, 6:2, 6:3.

Đo­ko­vić u ovom tre­nut­ku ima 100,001.655 za­ra­đe­nih USD, Fe­de­rer dva mi­li­ju­na ma­nje Do­dig i Me­lo za­sad bez iz­gub­lje­nog se­ta, ali i bez iz­gub­lje­nog ser­vi­sa u če­ti­ri dvo­bo­ja

U Ro­land Gar­ro­su kao kod ku­će – Ivan Do­dig i Mar­ce­lo Me­lo

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.