Zu­bo­bo­lja iz­ba­ci­la Šve­đan­ku, Mr­de­ža proš­la

Vecernji list - Hrvatska - - Sport -

Ja­na Fett ope­ri­ra­la je zglob li­je­ve ru­ke i te­ni­su će se vra­ti­ti tek u lis­to­pa­du. Don­na Ve­kić u Eas­t­bo­ur­neu ni­je mo­gla da­lje od dru­gog ko­la Na­kon po­ra­za Te­ne Lu­kas i Ane Vr­ljić, Te­re­za Mr­de­ža pr­va je hr­vat­ska te­ni­sa­či­ca ko­ja je po­bje­dom za­klju­či­la pr­vi nas­tup na pre­mi­jer­nom iz­da­nju WTA tur­ni­ra u Bo­lu. Ona je u neo­če­ki­va­no nas­ta­lom hr­vat­skom der­bi­ju sa 6:3, 6:4 svla­da­la Ani Mi­ja­či­ku. Mr­de­ža je u pr­vom ko­lu tre­ba­la igra­ti pro­tiv Re­bec­ce Pe­ter­son, no Šve­đan­ka je u po­s­ljed­nji tren zbog zu­bo­bo­lje ot­ka­za­la nas­tup pa je umjes­to nje kao sret­na gu­bit­ni­ca usko­či­la 28-go­diš­nja Mi­ja­či­ka. – Pri­pre­ma­la sam svo­ju igru, na­mje­ra­va­la igra­ti agre­siv­no, a pola sa­ta pri­je me­ča saz­na­la sam da će mi su­par­ni­ca bi­ti Ani. Du­go se poz­na­je­mo, pri­ja­te­lji­ce smo pa je to za me­ne bio psi­hič­ki te­žak meč – rek­la je 25-go­diš­nja Mr- de­ža, ko­ja je tre­nu­tač­no 297. na WTA lis­ti. Bol joj je tek tre­ći ovo­go­diš­nji tur­nir, jer je po­čet­kom se­zo­ne ope­ri­ra­la ra­me. Osvo­ji­la je Fu­tu­res u Bo­lu, a na slič­nom tur­ni­ru u Tu­če­pi­ma došla je do fi­na­la, gdje ju je za­us­ta­vi­la upra­vo Mi­ja­či­ka. Sa­da je is­hod bio obr­nut, na­kon što je Mi­ja­či­ka u pr­vom se­tu ima­la pu­no pro­ble­ma sa ser­vi­som: pr­vi put ga je za­dr­ža­la tek pri omje­ru 3:6, 1:0. – Na­dam se da ću usko­ro ima­ti kon­ti­nu­itet, sa­mo­po­uz­da­nje i

REUTERS

Otvo­ri­la vra­ta Hr­va­ti­ca­ma u Bo­lu – Te­re­za Mr­de­ža

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.