Zov­ko ‘vo­zi’ svoj FFC na Dayto­na 500

Hr­vat­ska pro­mo­ci­ja su­tra ima svo­ju ame­rič­ku pre­mi­je­ru

Vecernji list - Hrvatska - - Sport - Dra­žen Braj­dić

Pr­va FFC-ova ame­rič­ka pri­red­ba bit će pre­no­še­na u udar­nom ter­mi­nu, i to na CBS Spor­tu ko­ji je dos­tu­pan u 57 mi­li­ju­na ame­rič­kih do­mo­va dra­zen.braj­dic@ve­cer­nji.net Za­gre­bač­ki FFC, jed­na od naj­br­že ras­tu­ćih europ­skih bo­ri­lač­kih pro­mo­ci­ja, ovog će pet­ka de­bi­ti­ra­ti na ame­rič­kom tlu. Hr­vat­ska tvrt­ka ko­ja se bavi or­ga­ni­za­ci­jom bo­ri­lač­kih pri­red­bi oku­šat će se u zem­lji u ko­joj ne ne­dos­ta­je gla­di­ja­tor­skih bor­bi i bo­ri­lač­kih or­ga­ni­za­ci­ja. A to vam je kao ka­da bi se Gi­bon­ni od­lu­čio na se­ri­ju ame­rič­kih kon­ce­ra­ta, ali na en­gle­skom je­zi­ku i za ame­rič­ku pu­bli­ku, a ne sa­mo za is­e­lje­ne Hr­va­te.

Opre­ma od mi­li­jun USD

S ob­zi­rom na to da se sve do­ga­đa na Flo­ri­di, u Dayto­na Be­ac­hu, mo­že­mo re­ći da Or­sat Zov­ko, vlas­nik FFC-a i Fig­ht Chan­ne­la, kreće u opas­nu utr­ku kak­va je i Dayto­na 500, naj­poz­na­ti­ja ame­rič­ka kruž­na auto­mo­bi­lis­tič­ka utr­ka. Na­kon što se is­ta or­ga­ni­za­ci­ja is­ka­za­la s 30-ak pri­red­bi u Eu­ro­pi, čak i u europ­skim me­tro­po­la­ma po­put Be­ča i Ate­ne, Zov­ko se pri­hva­tio no­vog ve­li­kog iz­a­zo­va i od­lu­čio iz­vo­zi­ti svoj pro­izvod pre­ko Atlan­ti­ka. FFC 24 odr­žat će se u no­ći s pet­ka na su­bo­tu, na nje­mu će nas­tu­pi­ti 14 Ame­ri­ka­na­ca, 5 Bra­zi­la­ca te po je­dan Tur­čin, Ar­me­nac i Hr­vat. A taj naš bo­rac bit će naš naj­bo­lji kik-bok­sač Mla­den Bres­to­vac. On će se bo­ri­ti s Ame­ri­kan­cem Ste­ve­nom Ban­k­som, o ko­jem hr­vat­ski bo­rac ne zna pu­no jer do­la­zi s nje­mu ne­poz­na­tog tr­ži­šta, a iza se­be ima i 14 me­če­va u slo­bod­noj bor­bi. No i Bres­tov­cu je ovo pri­li­ka, baš kao i FFC-u, da se na­met­ne na novom tr­ži­štu pa on is­ti­če: – Ovo je vr­lo hra­bar FFC-ov po­tez jer ne znam ko­ja se još europ­ska pro­mo­ci­ja usu­di­la upu­ti­ti u Ame­ri­ku. Na­dam se da će FFC na­ći ne­ke ame­rič­ke bor­ce ko­ji će ima­ti kon­ti­nu­itet u pro­mo­ci­ji jer pu­bli­ka će uvi­jek ra­di­je pra­ti­ti do- ma­će bor­ce ne­go stran­ce. Za sa­da pos­to­je do­bre naz­na­ke, po­seb­no jer su do­go­vo­re­ni pri­je­no­si s ne­kim ame­rič­kim te­le­vi­zi­ja­ma, što je vr­lo te­ško pos­ti­ći. Ako se prve dvi­je pri­red­be po­ka­žu do­bri­ma, pri­ča će se si­gur­no nas­ta­vi­ti i on­da će to i fi­nan­cij­ski bi­ti bo­lje. Pr­va pri­red­ba odr­žat će se u dvo­ra­ni ka­pa­ci­te­ta 8000 gle­da­te­lja, a bor­be će bi­ti iz­rav­no pre­no­še­ne u udar­nom ter­mi­nu na CBS Spor­tu, te­le­vi­zij­skom ka­na­lu ko­ji je dos­tu­pan u 57 mi­li­ju­na ame­rič­kih ku­ćans­ta­va. Da bi pre­mi­je­ra što bo­lje us­pje­la, Zov­ko je iz Za­gre­ba do­veo čak 25 lju­di is­kus­nih u or­ga­ni­za­ci­ji ovak­vih pri­red­bi. A njih pre­dvo­de Mar­ko Pe­trak, Ni­ko­li­na Dvor­ski, Lo­ris Eški­nja, An­te Ju­rić i nje­gov pos­lov­ni part­ner Lo­vro Ivas s ko­jim je os­no­vao i tvrt­ku ko­ja će se ba­vi­ti pro­duk­ci­jom bo­ri­lač­kih pri­red­bi u Ame­ri­ci i ko­ja je u opre­mu ulo­ži­la vi­še od mi­li­jun do­la­ra.

Ra­di­li s dva od­vjet­nič­ka ti­ma

– Ov­dje je sve kom­pli­ci­ra­ni­je ne­go u Eu­ro­pi. Na po­treb­noj pa­pi­ro­lo­gi­ji ra­di­la su čak dva od­vjet­nič­ka ure­da, a imamo i čo­vje­ka ko­ji sa Sport­skom ko­mi­si­jom Flo­ri­de ko­mu­ni­ci­ra sva­ki dan jer oni su ti ko­ji od­lu­ču­ju tko mo­že, a tko ne mo­že nas­tu­pi­ti na va­šoj pri­red­bi. Na­pra­vi­li smo do­bru pro­mo­ci­ju, pus­ti­li smo oko 400 vi­deo i 200 ra­dij­skih spo­to­va, bi­li smo u lo­kal­nim no­vi­na­ma, a i pri­sut­ni smo u ci­je­lom gra­du i u nje­go­voj oko­li­ci – objaš­nja­va Zov­ko. Dru­ga ame­rič­ka FFC-ova pri­red­ba odr­žat će se sa­mo se­dam da­na kas­ni­je u Sprin­g­fi­el­du u sa­vez­noj dr­ža­vi Ma­ssac­hu­set­ts. Vid­lji­vo je da je Zov­ko sa svo­jim ame­rič­kim part­ne­ri­ma tra­žio za ame­rič­ke poj­mo­ve ma­nje sre­di­ne u ko­ji­ma tak­vih pri­red­bi još ni­je bi­lo, iz­bje­ga­va­ju­ći naj­ve­će i broj­nim pri­red­ba­ma za­si­će­ne ve­le­gra­do­ve.

Zov­ko je iz Za­gre­ba do­veo 25 lju­di jer su mu oni po­uz­da­ni­ji ne­go da an­ga­ži­ra Ame­ri­kan­ce

Bres­tov­čev high-kick mo­gao bi bi­ti atrak­ci­ja pr­vog ame­rič­kog FFC-a

Or­sat Zov­ko

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.