Po­dr­ža­vam re­for­mu, ali još je tre­ba do­ra­di­ti

O pro­s­vje­di­ma po­dr­ške cje­lo­vi­toj ku­ri­ku­lar­noj re­for­mi raz­go­va­ra­li smo s čel­ni­kom Hras­ta La­dis­la­vom Il­či­ćem

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - Bo­že­na Ma­ti­je­vić

Jo­kić je sim­pa­ti­čan, en­tu­zi­jas­ti­čan i go­vo­ri iz uvje­re­nja. I što je vr­lo važ­no, mo­ti­vi­rao je nas­tav­ni­ke na re­for­mu bo­ze­na.ma­ti­je­vic@ve­cer­nji.net O pre­kju­če­raš­njim ma­sov­nim gra­đan­skim pro­s­vje­di­ma po­dr­ške cje­lo­vi­toj ku­ri­ku­lar­noj re­for­mi po­raz­go­va­ra­li smo s čel­ni­kom Hras­ta La­dis­la­vom Il­či­ćem, ko­jeg zbog nje­go­vih iz­ja­va mno­gi sma­tra­ju pre­dvod­ni­kom na­pa­da na do­sa­daš­nji ti­jek iz­ra­de re­for­me.

Ka­ko se vas doj­mio pro­s­vjed?

Gra­đa­ni su iz­ra­zi­li že­lju da se s re­for­mom nas­ta­vi i u to­me imamo za­jed­nič­ko miš­lje­nje. Oni sma­tra­ju nor­mal­nim to da su eks­pert­nu rad­nu sku­pi­nu ime­no­va­li gos­po­din Mi­la­no­vić i gos­po­din Mor­nar, kao mi­nis­tar u SDP-ovoj Vla­di. To je i nor­mal­no jer rad­na sku­pi­na ni­je mo­gla pas­ti s ne­ba, već ju je tre­bao net­ko i ime­no­va­ti. S ob­zi­rom na to da SDP vi­še ni­je vla­da­ju­ći, nor­mal­no je da mi vo­di­mo dalj­nje pro­ce­se. To ne zna­či da će­mo mi pi­sa­ti sa­dr­žaj ku­ri­ku­lu­ma, već da sad, ka­da se vi­dje­lo da pred­lo­že­ni ku­ri­ku­lum ima dos­ta ne­dos­ta­ta­ka, tre­ba ime­no­va­ti do­dat­ne struč­nja­ke ko­ji će ga po­bolj­ša­ti. Po­naj­pri­je iz STEM po­dru­čja (zna­nost, teh­no­lo­gi­ja, in­že­njer­stvo i ma­te­ma­ti­ka, op. a.), za što do­sa­daš­nji sas­tav eks­pert­nog ti­ma ni­je imao dos­ta ve­lik sen­zi­bi­li­tet.

Je­su li vas po­ru­ke na­ve­le da pre­is­pi­ta­te svo­je sta­vo­ve?

Ja na tom pro­s­vje­du ni­sam čuo ni­jed­nu no­vu te­zu te ni­je­dan no­vi ar­gu­ment ta­ko da ne mo­gu re­ći da mi je taj pro­s­vjed u smis­lu ar­gu­me­na­ta do­nio ne­što no­vo. Mis­lim da je tek ma­li pos­to­tak tih lju­di za­is­ta pro­či­tao do­ku­men­te i da je ve­ći­na njih ta­mo došla zbog me­dij­skih na­pi­sa da ne­ka ba­ba ro­ga že­li za­us­ta­vi­ti re­for­mu. Si­gur­no je me­đu nji­ma bi­lo lju­di ko­ji su doš­li pro­tes­ti­ra­ti pro­tiv Vla­de i ko­ji su bi­li po­li­tič­ki mo­ti­vi­ra­ni jer su po­ziv u ve­li­koj mje­ri ši­ri­li SDP i udru­ge iz Plat­for­me 112 ko­ji­ma je sa­daš­nja Vla­da sma­nji­la iz­nos bo­ga­tog fi­nan­ci­ra­nja ot­pri­je.

Že­li­te re­ći da su me­di­ji ši­ri­li kri­ve in­for­ma­ci­je, a lju­di na­sje­li?

To je va­ša in­ter­pre­ta­ci­ja­ma onog što sam re­kao, no me­di­ji su čes­to kri­vo pi­sa­li, kao što je i Jo­kić čes­to go­vo­rio da net­ko že­li za­us­ta­vi­ti re­for­mu, a iza to­ga se skri­va­la Jo­ki­će­va že­lja da u tim za re­for­mu ne uklju­ču­je do­dat­ne struč­nja­ke te da sve ap­so­lut­no bu­de po nje­go­vu.

Vas se do­živ­lja­va kao glav­nog koč­ni­ča­ra re­for­me i naj­od­go­vor­ni­jeg kriv­ca za si­tu­aci­ju u ko­ju je re­for­ma došla.

Uvi­jek se po­ku­ša­va na­ći kriv­ca za pro­pus­te dru­gih. Da bi re­for­ma us­pje­la, nuž­no je rav­no­prav­no su­ra­đi­va­ti, što zna­či uklju­či­ti vi­še struč­nja­ka. I ja in­zis­ti­ram na to­me. Na taj na­čin ja za­pra­vo ubr­za­vam je­di­ni mo­gu­ći put kva­li­tet­ne iz­ra­de re­for­me te is­to- dob­no spre­ča­vam ma­ni­pu­la­ci­je, ul­ti­ma­tu­me i is­klju­či­vos­ti.

Služ­be­ni na­ziv va­še stran­ke jest Hrast – po­kret za us­pješ­nu Hr­vat­sku. Ka­ko se mis­li­te za­la­ga­ti za us­pješ­nu Hr­vat­sku ako vam sme­ta obra­zo­va­nje pri­mje­re­no 21. sto­lje­ću?

Ovo pi­ta­nje upra­vo po­ka­zu­je onu pre­dra­su­du i stig­ma­ti­za­ci­ju o ko­joj sam go­vo­rio. Pris­tup obra­zo­va­nju za ko­ji se Hrast za­la­že mo­de­ran je i je­di­no pri­li­či plu­ral­nom druš­tvu u ko­jem se po­štu­ju sva struč­na miš­lje­nja. Is­klju­či­vost ko­ju je Jo­kić po­ka­zao svo­jim ul­ti­ma­tu­mom, da ne že­li ni­kak­ve dru­ge struč­nja­ke u ti­mu osim onih ko­je je ime­no­vao SDP, pri­pa­da vre­me­ni­ma za ko­ja se na­dam da su dav­no proš­la.

Zna­či li to da bis­te vi pri­hva­ti­li za­mol­bu Jo­ki­ća i nje­go­va ti­ma da ih se raz­ri­je­ši?

Ne, mi smo jas­no u sa­bor­skom Od­bo­ru za obra­zo­va­nje rek­li da eks­pert­nu rad­nu sku­pi­nu tre­ba pro­ši­ri­ti. Dak­le, ne­mam ništa pro­tiv su­dje­lo­va­nja Jo­ki­ća u dalj­njoj raz­ra­di re­for­me.

Pos­to­ji li ne­što do­bro i po­zi­tiv­no što mo­že­te re­ći o Jo­ki­ću i nje­go­vu ti­mu?

Da, sva­ka­ko. Ima i dos­ta to­ga do­brog u pred­lo­že­nim ku­ri­ku­lar­nim do­ku­men­ti­ma. Pri­mje­ri­ce, okre­nu­tost funk­ci­onal­nom, a ne re­pro­duk­tiv­nom zna­nju. Osim to­ga, Jo­kić je sim­pa­ti­čan, en­tu­zi­jas­ti­čan i go­vo­ri iz uvje­re­nja. I što je vr­lo važ­no, mo­ti­vi­rao je nas­tav­ni­ke na re­for­mu što je je­dan od ključ­nih pre­du­vje­ta da re­for­ma i us­pi­je.

Sku­pi­nu tre­ba pro­ši­ri­ti, ali ne­mam ništa pro­tiv su­dje­lo­va­nja Jo­ki­ća u dalj­njoj raz­ra­di re­for­me

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.