Ka­ra­mar­ko pre­go­va­ra i s ma­njin­ci­ma ka­ko bi osi­gu­rao 76 ru­ku

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - Da­vor Ivan­ko­vić da­vor.ivan­ko­vic@ve­cer­nji.net ZAGREB

I Ore­ško­vić vi­di da je po­čeo za­vr­š­ni “šah meč” pa je ot­krio da je “bio u SOA-i”. To jest po­ru­ka ko­ju bi Ka­ra­mar­ko tre­bao ra­zu­mje­ti

Na­kon što je pre­mi­jer Ti­ho­mir Ore­ško­vić jav­no ba­cio ru­ka­vi­cu u li­ce še­fu HDZ-a To­mis­la­vu Ka­ra­mar­ku, ka­da je za­tra­žio da od­stu­pi “zbog do­bro­bi­ti Hr­vat­ske” (Pe­trov je ov­dje iona­ko tek ko­la­te­ra­la, a glav­ni “ka­men smut­nje” Ka­ra­mar­ko), ubr­za­va se rje­ša­va­nje glav­ne po­li­tič­ke dvoj­be u zem­lji – ho­će li i u kak­vom sas­ta­vu op­s­ta­ti Vla­da ili sli­je­di ras­pad. Stvar je, bru­je ku­lo­ari, u če­t­vr­tak ubr­zao sam Ka­ra­mar­ko jer je na­vod­no za­tra­žio od Ore­ško­vi­ća da od­stu­pi i da os­tav­ku. Ta­ko bi, sma­tra­lo se

U ak­ci­ju spa­ša­va­nja i skup­lja­nja pot­pi­sa Ka­ra­mar­ko je kre­nuo sam, bez zna­nja vod­stva

u Ka­ra­mar­ko­vu ta­bo­ru, iz­bje­glo gla­so­va­nje o nje­go­vu ne­po­vje­re­nju u Sa­bo­ru jer pao je pre­mi­jer pa više i ni­je po­treb­no gla­sa­ti o Ka­ra­mar­ku. Za­mi­sao Ka­ra­mar­ko­vih je, na­da­lje, bi­la da on­da u 30 dana na mi­ru pro­ba­ju pri­ku­pi­ti 76 pot­pi­sa pot­po­re u Sa­bo­ru, či­me bi on apli­ci­rao kao pre­mi­jer, bez Ore­ško­vi­ća i, na­rav­no, Pe­tro­va. No, ka­ko je Ore­ško­vić, vi­dje­lo se, bur­no re­agi­rao na Ka­ra­mar­ko­vu “po­nu­du”, po­kre­ću “plan B”.

Fa­le dva pot­pi­sa?

Kre­nu­la je ak­ci­ja pri­kup­lja­nja pot­pi­sa ko­ja bi Ka­ra­mar­ku omo­gu­ći­la pres­la­gi­va­nje bez iz­bo­ra. I prem­da u nje­go­vu ta­bo­ru tvr­de “ka­ko im fa­le još dva pot­pi­sa”, nit­ko re­alan na po­li­tič­kom tr­ži­štu u to ne vje­ru­je. Čak se spo­mi­nje ka­ko je s Mi­lo­ra­dom Pu­pov­cem već sve do­go­vo­re­no te će on biti – pot­pred­sjed­nik Vla­de. “Zna” se već i nje­gov uvjet – da se, na­vod­no ras­pus­te mi­nis­tri, pri­mje­ri­ce Ha­san­be­go­vić i Hor­vat. Ovak­ve in­for­ma­ci­je (ili spi­no­vi), me­đu­tim, ne ko­ti­ra­ju re­al­no s ob­zi­rom na to da ma­lo tko vje­ru­je da će Ka­ra­mar­ko us­pje­ti sku­pi­ti do­vo­ljan broj pot­pi­sa. Na­pro­tiv, imat će pro­ble­ma jer tre­nut­no ni­je “po­pu­la­ran” kao ko­ali­cij­ski part­ner. A pos­to­ji i dru­gi ve­li­ki pro­blem – u ovu ak­ci­ju skup­lja­nja ili kup­nje pot­pi­sa Ka­ra­mar­ko je kre­nuo bez za­le­đa HDZ-a. S te­re­na sti­žu po­t­vr­de da je ri­ječ o Ka­ra­mar­ko­voj ‘so­lo­ak­ci­ji’, a da u nju, pri­mje­ri­ce, ni­je uklju­čen na­kon iz­bor­nog Sa­bo­ra naj­u­tje­caj­ni­ji HDZ-ovac Mi­li­jan Br­kić. Jed­na­ko, u ak­ci­ji še­fa stran­ke na­vod­no ne su­dje­lu­je ni To­mis­lav Ču­ljak.

Ne­ma više so­li­ra­nja

Da je i Ore­ško­vić shva­tio ka­ko je po­čeo za­vr­š­ni “šah meč”, do­kaz je i spo­mi­nja­nje ka­ko je “bio u SOA-i”. Na­rav­no da je to na­mjer­no iz­ja­vio i da je to po­ru­ka ko­ju bi Ka­ra­mar­ko tre­bao ra­zu­mje­ti. Ni­je ko­rek­t­no, ali mo­žda bu­de efi­kas­no. Zna­ko­vi­to je da je objav­lje­no da se i pred­sjed­ni­ca RH sas­ta­la sa še­fom SOA-e. Ore­ško­vić je ovim “ubr­za­va­njem” pro­blem na­ba­cio pred HDZ. Stran­ka je na po­te­zu. Ni­je slu­čaj­no da se još, tje­dan dana na­kon sa­bo­ra stran­ke, ni­je ofor­mi­lo no­vo Pred­sjed­niš­tvo. Uo­bi­ča­je­no je da se ta for­mal­nost oba­vi dan ili dva na­kon iz­bo­ra. Ka­ra­mar­ko­vi opo­nen­ti ra­ču­na­ju da će no­vo Pred­sjed­niš­tvo od­mah po­ka­za­ti da Ka­ra­mar­ko tu više ne­ma ve­ći­nu. Ka­ko bi­lo, jas­no je da, ka­da pre­mi­jer tra­ži od­stup še­fa HDZ-a, o to­me tre­ba ras­prav­lja­ti pred Pred­sjed­niš­tvom. Dak­le, Ka­ra­mar­ko više ne smi­je so­li­ra­ti i sam od­lu­či­va­ti ko­je će stra­te­ške ko­ra­ke po­du­ze­ti HDZ u ovoj dra­ma­tič­noj si­tu­aci­ji. S ob­zi­rom na to da nit­ko u HDZ-u ne že­li da se še­fu iz­gla­sa opo­ziv u sa­bor­ni­ci, pre­os­ta­je da se pro­blem ri­je­ši pri­je i unu­tar stran­ke. HDZ sam mo­ra od­lu­či­ti je li mu važ­ni­je spa­ša­va­nje Ka­ra­mar­ka bez ob­zi­ra na ci­je­nu, ili sta­bil­nost dr­ža­ve i odr­ža­va­nje vla­de. A za to ima još 10-ak dana vre­me­na.

U Ka­ra­mar­ko­vu ak­ci­ju ni­su uklju­če­ni Mi­li­jan Br­kić i To­mis­lav Ču­ljak

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.