Ne­za­do­volj­ni smo, ali ipak ne­će­mo oti­ći iz Do­mo­ljub­ne ko­ali­ci­je

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno -

Ia­ko su ne­ki me­di­ji naj­a­vi­li da će HSS na da­naš­njem sas­tan­ku Glav­nog od­bo­ra do­ni­je­ti od­lu­ku o iz­la­sku iz Do­mo­ljub­ne ko­ali­ci­je, či­ni se da to ipak ne­će do­go­di­ti. Pred­sjed­nik HSS-a Kre­šo Be­ljak uopće ne kri­je da je ne­za­do­vo­ljan sta­tu­som u vla­da­ju­ćoj ko­ali­ci­ji, ali još uvi­jek ne za­go­va­ra ta­ko dras­ti­čan ko­rak. - Pos­to­ji ras­po­lo­že­nje u stran­ci da sve ovo na­pus­ti­mo, ali naj­vje­ro­jat­ni­je ne­će­mo do­ni­je­ti od­lu­ku o na­pu­šta­nju Do­mo­ljub­ne ko­ali­ci­je – objaš­nja­va Be­ljak. (dć)

KRE­ŠO BE­LJAK pred­sjed­nik HSS-a

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.