Sta­ri oblik vlas­ti je slom­ljen

Re­kao sam da ću oti­ći iz Vla­de ako ode Bo­žo Pe­trov. Bi­lo je to u slu­ča­ju da Ka­ra­mar­ko os­ta­je. Ako on od­la­zi, ne­ma raz­lo­ga da idu i Mos­to­vi mi­nis­tri

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - Ma­ri­na Bo­ro­vac ZAGREB

Ra­di­mo na to­me da se zah­tje­vi za osob­ne i vo­zač­ke mogu pod­ni­je­ti iz­van mjes­ta pre­bi­va­li­šta, a usko­ro će gra­đa­ni ima­ti jef­ti­ni­je ta­bli­ce Ne­ka­ko u is­to vri­je­me dok se pre­mi­jer Ti­ho­mir Ore­ško­vić obra­ćao na­ci­ji, mi­nis­tar Vla­ho Ore­pić go­vo­rio nam je ka­ko ne­ma raz­lo­ga da pre­mi­jer da­de os­tav­ku jer ima ve­ćin­sku i pot­po­ru svih mi­nis­ta­ra u Vla­di. Na vi­jest da pre­mi­jer tra­ži os­tav­ke svo­jih pot­pred­sjed­ni­ka mi­nis­tar je “na pr­vu” re­agi­rao da je to ne­ko­rek­t­no.

Rek­li ste da iz Vla­de od­la­zi­te i vi ako ode pot­pred­sjed­nik Bo­žo Pe­trov.

Bi­lo je to u slu­ča­ju da Ka­ra­mar­ko os­ta­je. Ako on od­la­zi, ne­ma raz­lo­ga da idu i Mos­to­vi mi­nis­tri.

Ako pr­vi pot­pred­sjed­nik Vla­de ne od­stu­pi, što mis­li­te da će se do­go­di­ti u Sa­bo­ru na gla­sa­nju o po­vje­re­nju?

Vje­ru­jem da će mu iz­gla­sa­ti ne­po­vje­re­nje.

No tro­je sa­bor­skih zas­tup­ni­ka iz Mos­ta iz­rek­lo je da ga po­dr­ža­va.

Mi­nis­tri su rek­li svo­je, za zas­tup­ni­ke ne znam. Ne­ka svat­ko ra­di po savjesti.

Što mis­li­te o si­tu­aci­ji u HDZ-u? Spo­mi­nju se dvije stru­je.

Mogu re­ći da će nam čak ne­ki iz HDZ-a biti za­hval­ni zbog ovo­ga što mi ra­di­mo, što smo prin­ci­pi­jel­ni. Ti­me sam sve re­kao.

Jes­te li zna­li da agen­ci­ja Griz­li nu­di kli­jen­ti­ma, uz nak­na­du, sas­ta­nak s va­ma, mi­nis­trom An­tom Špr­ljom i pot­pred­sjed­ni­kom Bo­žom Pe­tro­vom?

Ni­kad sa mnom nit­ko iz te agen­ci­je ni­je kon­tak­ti­rao ni­ti znam da me sta­vio u ugo­vor. Ako su to uči­ni­li, ja im to si­gur­no ni­sam do­zvo­lio. Ne znam ka­ko ću se pos­ta­vi­ti, ali u sva­kom slu­ča­ju to je ne­do- pus­ti­vo i ne­ko­rek­t­no po­na­ša­nje s nji­ho­ve stra­ne. Upra­vo sam se čuo s mi­nis­trom Špr­ljom i on je is­to šo­ki­ran. Ja sam naj­dos­tup­ni­ji mi­nis­tar i me­ni ne tre­ba­ju po­sred­ni­ci, po­go­to­vo oni ko­ji će na to­me za­ra­đi­va­ti.

Pro­zi­va­ju vas da ste za svo­ju sa­vjet­ni­cu za­pos­li­li pri­ja­te­lji­cu Anu Vla­ho­vić iz udru­ge Škanj i ta­ko po­go­do­va­li oso­bi ko­ja ne­ma poj­ma o MUP-u.

Ne da se ne ra­di o po­go­do­va­nju, već se ra­di o nje­noj us­lu­zi. Tu sam že­nu dva mje­se­ca na­go­va­rao da se an­ga­ži­ra u raz­dob­lju re­or­ga­ni­za­ci­je MUP-a u ve­zi s ak­tiv­nos­ti­ma ko­je nemaju do­dir­nih to­ča­ka sa sa­mom stru­kom, ali oko to­ga ima pu­no pos­la ko­ji tre­ba odra­di­ti i ko­or­di­ni­ra­ti. A ona je po­ka­za­la iz­u­zet­ne spo­sob­nos­ti upra­vo u tom smis­lu kad smo se u Plo­ča­ma s udru­gom Škanj bo­ri­li za jav­no do­bro, pro­tiv ter­mo­elek­tra­ne. To nje­no is­kus­tvo i struč­nost od ogrom­nog su zna­ča­ja. Do­lje je su­dje­lo­va­la u obra­ni de­vas­ta­ci­je pros­to­ra, a mis­lim da ima što re­ći i u obra­ni de­vas­ta­ci­je druš­tva.

Što će za­pra­vo ra­di­ti?

Mno­go to­ga, iz­me­đu os­ta­log i vi­zu­al­ni iden­ti­tet cijele kam­pa­nje re­or­ga­ni­za­ci­je, ko­mu­ni­ci­ra­ti s jav­noš­ću... Do­bi­la je ugo­vor do kra­ja go­di­ne, a ako sve bu­de za­vr­še­no ra­ni­je, on se mo­že ra­ski­nu­ti.

Dok­le ste doš­li s re­or­ga­ni­za­ci­jom?

Pri­je sve­ga že­lim po­nov­no na­gla­si­ti da se ne ra­di ni o kak­voj re­gi­ona­li­za­ci­ji Hr­vat­ske već o pro­ce­su de­po­li­ti­za­ci­je po­li­ci­je i us­pos­ta­ve ka­ri­jer­nog za­ni­ma­nja po­li­caj­ca, a na to­me ra­de struč­ni lju­di iz sus­ta­va. U za­vr­š­noj smo fa­zi iz­ra­de pri­jed­lo­ga i od 27. do 30. lip­nja pre­zen­ti­rat će­mo ga naj­pri­je pre­mi­je­ru i Vla­di, za­tim sa­bor­skom od­bo­ru, a sva­ki će zas­tup­nik ima­ti pri­go­du upoz­na­ti se s uči­nje­nim. Na­kon to­ga se otva­ra jav­na ras­pra­va ko­ja će tra­ja­ti 45 dana.

Osim sma­nje­nja bro­ja po­li­cij­skih upra­va i pos­ta­ja te spu­šta­nja še­fo­va na ni­že ran­gi­ra­na rad­na mjes­ta, što će­te još re­or­ga­ni­za­ci­jom pos­ti­ći?

Bit će 339 us­troj­be­nih cje­li­na i is­to to­li­ko še­fo­va ma­nje, a mi­ni­mal­no 1550 po­li­cij­skih služ­be­ni­ka spus­tit će se na ra­zi­nu pos­ta­ja. Ta dva po­dat­ka do­volj­no go­vo­re ko­li­ka je od­luč­nost da se naš sus­tav te­melj­no re­or­ga­ni­zi­ra u smje­ru ope­ra­tiv­nos­ti i funk­ci­onal­nos­ti.

Naj­vi­še ste sma­nji­li pla­će naj­o­bra­zo­va­ni­ji­ma, ho­će­te li še­fo­vi­ma uze­ti još ka­da ih spus­ti­te na ni­žu hi­je­rar­hij­sku ra­zi­nu?

Že­li­mo pra­ved­ni­je ras­po­re­di­ti ono či­me ras­po­la­že­mo, po­li­ca­jac je na dnu ljes­tvi­ce i to ću, si­gu­ran sam, is­pra­vi­ti. Ako je odre­đe­noj sku­pi­ni uči­nje­na ne­prav­da, a do­pu­štam mo­guć­nost da jest, ja ću, bu­de li pros­to­ra, to i is­pra­vi­ti.

Mno­gi su re­or­ga­ni­za­ci­ju MUPa do­če­ka­li na nož. Ko­ali­cij­ski part­ne­ri vas pro­zi­va­ju da nis­te smi­je­ni­li ne­po­ću­dan ka­dar.

Ja sam se svojim kri­ti­ča­ri­ma iz vla­da­ju­će ve­ći­ne pi­sme­no obra­tio da mi dos­ta­ve ime­na i pre­zi­me­na ne­po­ćud­nih ko­mu­nis­tič­kih ka­dro­va ko­je tre­ba smi­je­ni­ti i da mi dos­ta­ve ime­na i pre­zi­me­na lju­di ko­ji tre­ba­ju do­ći na ta mjes­ta. Pi­sao sam i Ka­ra­mar­ku, i Te­pe­šu, i Ćo­ri­ću i Fi­oli­ću, ali ni od ko­ga ni­sam do­bio ni­je­dan kon­kre­tan pri­jed­log. Od­go­vo­rio mi je sa­mo Fi­olić da pred­la­že da se sas­ta­ne­mo on, ja i Ka­ra­mar­ko pa da raz­go­va­ra­mo. Ali ja se vo­lim pri­pre­mi­ti za sas­tan­ke i tra­žio sam kon­kret­na ime­na i raz­lo­ge.

Je li toč­no da sa za­mje­ni­kom Bla­že­vi­ćem ne raz­go­va­ra­te?

Ne. On ima kon­kret­na i jas­na za­du­že­nja ko­ja do­bro odra­đu­je.

Kri­ti­ča­ri va­šeg ra­da ka­žu da za- pra­vo ni­šta i ne ra­di­te.

To ni­je toč­no jer je sa­ma re­or­ga­ni­za­ci­ja ogro­man po­sao, a na­vest ću i in­ten­ziv­no dje­lo­va­nje na europ­skom pla­nu, za­tim si­gur­nos­no uve­zi­va­nje sa zem­lja­ma u ne­po­sred­nom su­sjed­stvu. Po­čet­kom sr­p­nja po­čet će iz­ra­da no­vih re­gis­tra­cij­skih plo­či­ca, naj­jef­ti­ni­je ta­bli­ce bit će jef­ti­ni­je za još 11 ku­na, ne­ke će po­jef­ti­ni­ti 100 ku­na, a plo­či­ce ko­je se iz­ra­đu­ju po na­rudž­bi bit će jef­ti­ni­je za čak 4700 ku­na. Za­tim, že­li­mo u svoj rad uklju­či­ti aka­dem­sku za­jed­ni­cu pa sam već kon­tak­ti­rao Ki­ne­zi­olo­ški fa­kul­tet da na­pra­vi stu­di­ju mo­to­rič­kih i funk­ci­onal­nih spo­sob­nos­ti dje­lat­ni­ka MUP-a s ci­ljem iz­ra­de nor­mi psi­ho­zič­kih spo­sob­nos­ti. Pla­ni­ra­mo kon­tak­ti­ra­ti fa­kul­te­te elek­tro­teh­ni­ke i ra­ču­nar­stva iz Spli­ta i Zagreba s ci­ljem do­pri­no­sa nji­ho­vih stu­de­na­ta i pro­fe­so­ra u ra­zvo­ju funk­ci­onal­nos­ti rad­nih pro­ce­sa u MUP-u. Ra­di­mo i na to­me da se zah­tje­vi za osob­ne i vo­zač­ke mogu pod­ni­je­ti iz­van mjes­ta pre­bi­va­li­šta, a u Za­gre­bu će­mo omo­gu­ći­ti pri­ma­nje zah­tje­va za iz­ra­du do­ku­men­ta na više mjes­ta, uvest će­mo pla­ća­nje kar­ti­ca­ma na šal­te­ru, dos­ta­vu do­ku­men­ta na kuć­nu adre­su, omo­gu­ći­ti da se u kon­zu­la­ti­ma i Mi­nis­tar­stvu vanj­skih pos­lo­va mogu pri­ma­ti zah­tje­vi za e-osob­nu is­kaz­ni­cu, a pre­bi­va­li­šta i bo­ra­vi­šta da se mogu pri­jav­lji­va­ti i od­jav­lji­va­ti pre­ko por­ta­la. I to nas ni­šta ne­će sta­ja­ti, a olak­šat će život gra­đa­ni­ma.

Gra­đa­ni su iz­iš­li na uli­cu zbog ku­ri­ku­lar­ne re­for­me. Je li Trg bio pun zbog re­for­me ili na­go­mi­la­nog ne­za­do­volj­stva?

Re­for­ma mo­ra ići da­lje, ako pri­mje­da­ba ima, o nji­ma se tre­ba raz­go­va­ra­ti, a ne do­da­va­ti 10 no­vih čla­no­va u tim jer se to mo­že pro­tu­ma­či­ti kao uvo­đe­nje me­ha­niz­ma za pre­gla­sa­va­nje. Po­dr­ža­vam nas­to­ja­nje da se sa­ču­va in­te­gri­tet. Na­rod mo­žda mo­že­te ne­kad i pre­va­ri­ti, ali mu ne mo­že­te pa­me­to­va­ti. Stvar­na je vlast u na­ro­du i on to­ga mo­ra biti svjes­tan i to ko­ris­ti­ti.

Op­s­ta­ne li ova Vla­da, što će­te kao tim uči­ni­ti da nam bu­de bo­lje?

Bez ob­zi­ra na to što bu­de, do­sa­daš­nji oblik vla­da­vi­ne i vo­đe­nja po­li­ti­ke de­fi­ni­tiv­no je slom­ljen. Ima još onih ko­ji vu­ku una­trag, ali de­mo­krat­ski is­ko­rak ne mo­že se za­us­ta­vi­ti. Most je tu dao svoj do­pri­nos.

Ali po an­ke­ta­ma gu­bi­te po­dr­šku bi­ra­ča.

To je Mos­tu naj­ma­nje bit­no. Pr­vi pot­pi­su­jem da sam spre­man oti­ći s ci­ljem da za­šti­tim ovaj pro­ces ko­ji je u Hr­vat­skoj ne­za­us­tav­lji­vo po­kre­nut.

Mi­nis­tar Ore­pić s pot­pred­sjed­ni­kom Vla­de Bo­žom Pe­tro­vom

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.