Most i PR agen­ci­ja Griz­li ra­ski­nu­li su­rad­nju

Ured­ni­ci Otvo­re­nog To­go­nal i No­vok­met: Ni­kad ni­kak­va PR agen­ci­ja ni­je utje­ca­la na nas

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - Jo­sip Bo­hu­tin­ski jo­sip.bo­hu­tin­ski@ve­cer­nji.net ZAGREB

Ber­n­hard Bra­un­sber­ger tvr­di da ni­su na­mje­ra­va­li utje­ca­ti na me­di­je i mi­nis­tre ne­go ih sa­mo oba­vi­jes­ti­ti o nji­ho­vu slu­ča­ju Tvrt­ka za od­no­se s jav­noš­ću Griz­li ko­mu­ni­ka­ci­je i Most pre­ki­nu­li su ju­čer su­rad­nju. Do ra­ski­da je doš­lo na­kon što su me­di­ji obja­vi­li ugo­vor Griz­li­ja i Bra­un­sber­ger Hol­din­ga u ko­jem je na­ve­de­no da će Griz­li do­go­vo­ri­ti sas­tan­ke Bra­un­sber­ge­ra s Mos­to­vim čla­no­vi­ma u Vla­di. Glas­no­go­vor­nik Mos­ta Ni­ko­la Gr­mo­ja ju­čer je ka­zao da Most ne­ma ve­ze s tim ugo­vo­rom. – Ne že­li­mo da bi­lo što op­te­re­ću­je Most. Ra­ski­nut će­mo spo­ra­zum s Griz­li ko­mu­ni­ka­ci­ja­ma. Tra­žit će­mo da se is­tra­ži je li ugo­vor spo­ran – ka­zao je Gr­mo­ja.

Mos­tov­ci “he­ro­ji pro­mje­na”

Pre­kid su­rad­nje s Mos­tom obja­vio je ju­čer na Fa­ce­bo­oku i jedan od suv­las­ni­ka Griz­li­ja Tho­mas Ba­uer. “S Mos­tom, na­ža­lost, pre­ki­da­mo su­rad­nju, ia­ko će nam ti he­ro­ji pro­mje­na i po­kre­ta­či bo­lje Hr­vat­ske uvi­jek os­ta­ti u sr­ci­ma, a s To­mi­com Ka­ra­mar­kom, PR i špi­jun­skim po­trč­ka­li­ma još će­mo ne­ko vri­je­me ple­sa­ti val­cer”, na­pi­sao je Ba­uer. U Griz­li­ju tvr­de da je nji­hov ugo­vor s Bra­un­sber­ge­rom ukra­den iz auto­mo­bi­la pred­stav­ni­ka te tvrt­ke proš­li tje­dan. De­nis Ču­pić nam je ju­čer ka­zao da je ugo­vor ukra­den iz nje­go­va vo­zi­la 25. svib­nja na par­ki­ra­li­štu is­pred res­to­ra­na u No­vom Za­gre­bu, u ko­jem je bio, ka­ko ka­že, na ruč­ku s jed­nim pos­lov­nim part­ne­rom i na ko­jem im se pri­dru­žio jedan od suv­las­ni­ka Griz­li­ja To­mis­lav Če­hu­lić. – Otu­đe­na je pos­lov­na tor­ba s ta­ble­tom i do­ku­men­ti­ma. Pro­va­la je pri­jav­lje­na po­li­ci­ji – ka­že Ču­pić. Objaš­nja­va da je s Bra­un­sber­ge- rom part­ner u ne­kret­nin­skim projektima već go­di­na­ma, a ka­ko Griz­li vo­di od­no­se s jav­noš­ću i za nje­go­vu tvrt­ku, Bra­un­sber­ger ga je upu­tio u svo­ju su­rad­nju s tom agen­ci­jom pa je sto­ga imao te do­ku­men­te kod se­be. Ber­n­hard Bra­un­sber­ger ka­že da su da­li man­dat Griz­li­ju da ko­mu­ni­ci­ra­ju o nji­ho­vu spo­ru oko West Ga­tea s Fo­cus Inves­tom, a zbog če­ga su i pod­ni­je­li kaz­ne­nu pri­ja­vu pri­je 16 mje­se­ci. Na­vo­di da o toj pri­ja­vi nemaju do danas ni­kak­ve in­for­ma­ci­je. – Na­ša na­mje­ra ni­je bi­la da utje­če­mo na me­di­je ili di­oni­ke, ne­go da ih oba­vi­jes­ti­mo o na­šem slu­ča­ju – na­vo­di Bra­un­sber­ger. A u ugo­vo­ru Griz­li­ja i Bra­un­sber­ge­ra iz­me­đu os­ta­log se na­vo­di da će te­mu West Ga­tea otvo­ri­ti i u TV emi­si­ja­ma po­put Otvo­re­nog na HTV-u pa čak na­vo­de i da bi gost te emi­si­je bio pri­mje­ri­ce Mos­tov mi­nis­tar pra­vo­su­đa An­te Špr­lje. Ured­ni­ci Otvo­re­nog Mis­lav To­go­nal i Do­ma­goj No­vok­met ogor­če­ni su što se nji­ho­va emi­si­ja na­vo­di u spor­nom ugo­vo­ru. – No­vi­nar sam 22 go­di­ne i ni­kad mi se tak­vo što ni­je do­go­di­lo. Bi­je­san sam zbog to­ga. Otvo­re­no je brend i nit­ko ne­ma utje­ca­ja na te­me ko­je će se obra­đi­va­ti u nje­mu osim in­te­re­sa jav­nos­ti, a te­me obra­đu­je­mo pre­ma no­vi­nar­skim stan­dar­di­ma i etič­kom ko­dek­su. Ni­kad ni­kak­va PR agen­ci­ja ni­je ima­la na nas utje­caj – ka­že To­go­nal do­da­ju­ći da je bi­je­san i re­vol­ti­ran zbog to­ga što se njega i ko­le­gu No­vok­me­ta ko­ris­ti u me­đus­tra­nač­kim ra­to­vi­ma.

No­vi­nar­ski stan­dar­di

– Do zad­nje ka­pi kr­vi bra­nit će­mo in­te­gri­tet Otvo­re­nog – po­ru­ču­je To­go­nal ko­ji poz­drav­lja os­ni­va­nje po­vje­rens­tva na HRT-u o tom slu­ča­ju. No­vok­met ka­že da Otvo­re­no ra­de suk­lad­no no­vi­nar­skim stan­dar­di­ma i etič­kom ko­dek­su i da su za­to svi ti gle­da­te­lji iz ve­če­ri u ve­čer s nji­ma. – Zbog gle­da­te­lja mo­ra­mo ima­ti naj­k­va­li­tet­ni­ju emi­si­ju. Uvi­jek obra­đu­je­mo te­mu ko­ja je naj­bit­ni­ja taj dan, gos­ti u Otvo­re­nom su uvi­jek re­le­vant­ni, a naš pris­tup te­mi je uvi­jek objek­ti­van – objaš­nja­va No­vok­met. Do­da­je da s “back” ured­ni­ci­ma de­fi­ni­ra­ju uju­tro što je te­ma taj dan i on­da kre­ću u po­tra­gu za gos­ti­ma. I taj žes­to­ki tem­po tra­je sve do na­ve­čer kad se emi­ti­ra Otvo­re­no. – I on­da se po­ja­ve ne­ki li­ko­vi ko­ji ko­ris­te brend Otvo­re­nog za svo­ju pro­mo­ci­ju, tko zna što su još obe­ća­va­li – pi­ta se No­vo­met. Ured­ni­ci Otvo­re­nog ka­žu da su do­sad ko­mu­ni­ci­ra­li s Griz­li­jem is­klju­či­vo jer su bi­li Mos­to­va agen­ci­ja za od­no­se s jav­noš­ću pa su s nji­ma ko­mu­ni­ci­ra­li i svi os­ta­li no­vi­na­ri u Hr­vat­skoj, kad su ne­kog od pred­stav­ni­ka Mos­ta ža­lje­li ima­ti u svo­joj emi­si­ji. Mi­nis­tar pra­vo­su­đa An­te Špr­lje, na­vo­de, do­sad je bio sa­mo u jed­nom Otvo­re­nom, i to na te­mu pra­vo­su­đa.

Ni­ko­la Gr­mo­ja tra­ži da se is­tra­ži je li ugo­vor Griz­li­ja i Bra­un­sber­ge­ra spo­ran

To­mis­lav Če­hu­lić (sa­svim li­je­vo) i Tho­mas Ba­uer (sa­svim des­no) u druš­tvu Bo­že Pe­tro­va

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.