Sr­bi­ja ne­će otvo­ri­ti 23. po­glav­lje bez in­te­gra­ci­je hr­vat­skih po­zi­ci­ja

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - (sve)

Mi­nis­tar Kovač ka­zao je da je Hr­vat­ska us­pje­la u Na­crt pre­go­va­rač­ke po­zi­ci­je EU pre­ma Sr­bi­ji in­te­gri­ra­ti svo­je te­melj­ne zah­tje­ve

Us­pje­li smo in­te­gri­ra­ti u Na­crt pre­go­va­rač­ke po­zi­ci­je EU pre­ma Sr­bi­ji svo­je te­melj­ne zah­tje­ve – su­rad­nju s Ha­aškim su­dom, ma­njin­ska pra­va i pra­va Hr­va­ta te za­kon o re­gi­onal­noj ju­ri­sdik­ci­ji, ko­ji će mo­ra­ti pri­la­go­di­ti da se iz­bjeg­ne su­kob ju­ri­sdik­ci­ja, ka­zao je ju­čer mi­nis­tar vanj­skih pos­lo­va Miro Kovač, su­mi­ra­ju­ći do­sa­daš­nji tok pre­go­vo­ra EU i Sr­bi­je. Na os­no­vi Na­cr­ta sve dr­ža­ve EU ras­prav­lja­ju ko­je će obve­ze Sr­bi­ja ima­ti u 23. po­glav­lju, Pra­vo­su­đe i te­melj­na pra­va. Tek kad budu svi in­te­re­si i sta­ja­li­šta čla­ni­ca in­te­gri­ra­ni u taj do­ku­ment i on bu­de usvo­jen, Sr­bi­ja će do­bi­ti ze­le­no svjetlo za ko­ra­ke pre­ma otva­ra­nju 23. po­glav­lja. – To za­sad ni­je slu­čaj jer tek ra­di­mo na ut­vr­đi­va­nju kri­te­ri­ja – ka­zao je Kovač, ali i is­tak­nuo da pret­hod­na vlast na tom pla­nu ni­je odra­di­la po­sao. Na­crt pre­go­va­rač­ke po­zi­ci­je EU u Hr­vat­skoj ana­li­zi­rat će me­đu­re­sor­na sku­pi­na – vo­di je MVP, a u njoj su­dje­lu­je Mi­nis­tar­stvo pra­vo­su­đa, MUP te Mi­nis­tar­stvo bra­ni­te­lja te će oni do kra­ja de­fi­ni­ra­ti hr­vat­ske po­zi­ci­je. – Sr­bi­ja ne­će otvo­ri­ti 23. po­glav­lje bez in­te­gra­ci­je na­ših po­zi­ci­ja – ka­zao je. Kovač se os­vr­nuo i na vi­jest da je u Iz­ra­elu ka­zao da su od­no­si Hr­vat­ske i Iz­ra­ela bi­li lo­ši za vri­je­me 2. svjet­skog ra­ta te pus­tio ton­ski za­pis u ko­jem se ču­je ka­ko ka­že “od­no­si Ži­do­va i Hr­va­ta”.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.