Pa­pa za Ši­be­nik iz­a­brao ja­kog pas­to­ral­ca i ve­li­kog rad­ni­ka

To­mis­lav Ro­gić bio je žup­nik u Ud­bi­ni omi­ljen me­đu vjer­ni­ci­ma

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - Dar­ko Pa­vi­čić

Ime­no­va­nje mons. Ro­gi­ća u Ši­be­ni­ku dvo­ja­ko je iz­ne­na­đe­nje jer ni­je re­dov­nik i jer se oče­ki­va­lo da će pos­ta­ti gos­pić­ki bi­skup dar­ko.pa­vi­cic@ve­cer­nji.net Ime­no­va­nje no­vog ši­ben­skog bi­sku­pa mons. To­mis­la­va Ro­gi­ća ni­je to­li­ko iz­ne­na­đe­nje ko­li­ko su mno­gi oče­ki­va­li na­kon po­s­ljed­njeg ime­no­va­nja u Gos­pi­ću. Jer, i za Ši­be­nik se go­vo­ri­lo da bi na bi­skup­sku ka­te­dru mogao do­ći re­dov­nik, što se do­živ­lja­va­lo kao za­okret u ob­no­vi epi­sko­pa­ta, jer su se kan­di­da­ti tra­ži­li na ru­bu Cr­k­ve, a ne u nje­zi­nim uprav­nim sre­di­šti­ma. Ime­no­va­nja re­dov­ni­ka kod nas ipak ni­su čes­ta po­s­ljed­njih de­set­lje­ća. Za ne­ke je ovo ime­no­va­nje ipak iz­ne­na­đe­nje jer se ime mons. To­mis­la­va Ro­gi­ća spo­mi­nja­lo u za­vr­š­ni­ci tra­že­nja bi­skup­skog kan­di­da­ta za Gos­pić, gdje su ga mno­gi već vi­dje­li kao gos­pić­kog bi­sku­pa, zbog nje­go­va poz­na­va­nja bi­sku­pi­je, gdje je bio ge­ne­ral­ni vi­kar i žup­nik u Ud­bi­ni te ču­var Sve­ti­šta hr­vat­skih mu­če­ni­ka. I s dru­ge stra­ne, jer ga ko­le­ge sve­će­ni­ci ci­je­ne kao iz­nim­nog pas­to­ral­ca i rad­ni­ka, ko­ji spo­sob­nos­ti­ma nad­ma­šu­je pro­sje­čan kler i omi­ljen je me­đu vjer­ni­ci­ma.

Stu­di­rao u Ri­je­ci i Za­gre­bu

Iz­gle­da da je upra­vo ta ka­rak­te­ris­ti­ka vr­s­nog pas­to­ral­ca bi­la pre­sud­na za Va­ti­kan da ga ime­nu­je bi­sku­pom. Ipak, “kar­te su pro­mi­je­ša­ne” te je pos­lan u se­bi ne­poz­na­tu bi­sku­pi­ju, kao što će ona u Gos­pi­ću biti ne­poz­na­ta kar­me­li­ća­ni­nu Kri­ži­ću. To sla­nje “u ne­poz­na­to” oči­gled­no je no­va tak­ti­ka Va­ti­ka­na, jer po is­toj lo­gi­ci pos­lao i ka­pu­ci­na Ivi­cu Pe­tanj­ka na Krk, ko­ji pri­je to­ga s Kr­kom go­to­vo da ni­je imao ni­kak­ve ve­ze. I Pe­ta­njak i Kri­žić i Ro­gić os­ta­li su u ču­du pred tak­vom od­lu­kom, što su pr­va dvo­ji­ca i jav­no od­mah ob­z­na­ni­la (za­jed­no s či­nje­ni­com da uopće pos­ta­li bi­sku­pi­ma), dok nam je Ro­gić to nes­luž­be­no re­kao ka­da smo ga pi­ta­li za ko­men­tar, za­mo­liv­ši da os­ta­ne još ne­ko vri­je­me mi­mo oči­ju jav­nos­ti, jer je još uvi­jek u la­ga­noj kon­fu­zi­ji. Mons. Ro­gić, u 51. go­di­ni ži­vo­ta, bit će me­đu mla­đim bi­sku­pi­ma u epi­sko­pa­tu. Ro­đen je 8. stu­de­no­ga 1965. u Se­nju, gdje je za­vr­šio i os­nov­nu ško­lu, a ma­tu­ri­rao je kla­sič­nu gim­na­zi­ju u Sje­me­ni­štu Zma­je­vić u Za­dru. Te­olo­gi­ju je stu­di­rao u Ri­je­ci i po­s­ljed­nju go­di­nu u Za­gre­bu, gdje je di­plo­mi­rao 1991. Za sve­će­ni­ka je za­re­đen u Ri­je­ci 22. lip­nja 1991. kao sve­će­nik ta­daš­nje Ri­ječ­ko-senj­ske nad­bi­sku­pi­je, a ka­da je 2000. os­no­va­na Gos­pić­ko-senj­ska bi­sku­pi­ja, pre­la­zi u no­vu bi­sku­pi­ju. Bio je žup­ni vi­kar u žu­pi Sv. Te­re­zi­je od Dje­te­ta Isu­sa, Ve­ži­ca, Rijeka (1991.-1993.), stu­dent Pa­pin­skog sve­uči­li­šta Gre­go­ri­ana (1993.-1996.), pre­da­vač na Bi­blij­skoj ka­te­dri Te­olo­gi­je u Ri­je­ci (1996.-2010.), stu­dent­ski ka­pe­lan za grad Ri­je­ku (1996.-2000.), žup­nik Uz­ne­se­nja Ma­ri­ji­na u Ri­je­ci (1997.-2000.), ge­ne­ral­ni vi­kar Gos­pić­ko-senj­ske bi­sku­pi­je (2000.-2004.), žup­nik i de­kan u Ogu­li­nu, žu­pa Sv. Križ (2004.2012.) te od 2012. žup­nik i de­kan

Ro­gić je pos­lan iz Li­ke u Ši­be­nik, “u ne­poz­na­to”, kao što je pri­je njega Pe­ta­njak pos­lan na Krk

Mons. Ro­gić je i rav­na­telj Na­ci­onal­nog sve­ti­šta hr­vat­skih mu­če­ni­ka u Ud­bi­ni

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.