Hi­dro­avi­oni od No­va­lje do Spli­ta i Ri­je­ke

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - (rak)

na Ud­bi­ni i Pod­la­pa­či te rav­na­telj Na­ci­onal­nog sve­ti­šta hr­vat­skih mu­če­ni­ka u Ud­bi­ni.

U du­hu pa­pe Fra­nje

– No­vom bi­sku­pu čes­ti­ta­mo i od sr­ca se ra­du­je­mo i nes­trp­lji­vo če­ka­mo dan bi­skup­skog re­đe­nja ka­da će ući u ka­non­ski po­sjed na­še bi­sku­pi­je kao nje­zin 49. or­di­na­rij – re­kao je do­sa­daš­nji ši­ben­ski bi­skup mons. An­te Ivas, ka­da je ju­čer svojim sve­će­ni­ci­ma pro­či­tao pi­smo nun­ci­ja D’Er­ri­ca o ime­no­va­nju no­vog bi­sku­pa. Pre­ma na­šim in­for­ma­ci­ja­ma, ši­ben­ski kler do­bro će pri­hva­ti­ti no­vo­ga bi­sku­pa, a či­ni se da je nje­gov od­la­zak te­že pao Gos­pić­ko-senj­skoj bi­sku­pi­ji, jer su ne­ki sve­će­ni­ci ko­men­ti­ra­li da je bi­skup Kri­žić Ro­gi­će­vim od­la­skom iz­gu­bio svog “naj­ja­čeg sve­će­ni­ka”. Sa­da je na re­du tra­že­nje kan­di­da­ta za hvar­sko-brač­ko-vi­škog bi­sku­pa jer je mons. Slo­bo­dan Štam­buk 1. ožuj­ka ove go­di­ne is­pu­nio uvje­te za mi­ro­vi­nu i pos­lao pa­pi svoj man­dat na ras­po­la­ga­nje. No to ime­no­va­nje ne­će biti ove go­di­ne jer su se i kan­di­da­ti za Krk, Gos­pić i Ši­be­nik tra­ži­li ne­ko­li­ko go­di­na. Ge­ne­ra­cij­skom smje­nom hr­vat­skih bi­sku­pa po­če­lo je po­mla­đi­va­nje epi­sko­pa­ta, ko­je sa so­bom no­si no­vi duh. Duh pa­pe Fra­nje, ko­ji ih je ime­no­vao.

Od po­ne­djelj­ka će No­va­lju sa Spli­tom i Ri­je­kom sva­kod­nev­no po­ve­zi­va­ti hi­dro­avi­oni Eu­ro­pe­an Co­as­tal Air­li­ne­sa. Vri­je­me le­te­nja od No­va­lje do Spli­ta iz­no­si 43 mi­nu­te, dok će vož­nja na re­la­ci­ji No­va­lja – Rijeka tra­ja­ti sa­mo 23 mi­nu­te.

ANTON KLIMAN: Mo­ra­mo po­di­ći svi­jest o to­me što Hr­vat­ska nu­di iz­van glav­ne se­zo­ne, a što se ti­če Slo­ve­ni­je, us­pjeh bi bio i da se po­no­vi lanj­ski po­sjet

Do­sa­daš­nji ši­ben­ski bi­skup mons. An­te Ivas od­la­zi u mi­ro­vi­nu

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.