Te­le­ko­mi ula­ga­li 18 pos­to više u pr­vom kvar­ta­lu

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - (ti)

Pre­ma po­ka­za­te­lji­ma, na te­le­kom tr­ži­štu u pr­vom tro­mje­se­čju 2016. ulo­že­no je oko 18 pos­to više ne­go u is­tom raz­dob­lju la­ni. U 2016. mogu se oče­ki­va­ti ve­ća ula­ga­nja ope­ra­to­ra u ma­te­ri­jal­nu imo­vi­nu ne­go 2015., pi­še u iz­vješ­ću HAKOM-a.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.