255bp

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno -

ci­ju i in­te­res­ne gru­pe u zem­lji te za mla­du čla­ni­cu kao što je Hr­vat­ska što o njoj mis­li Eu­rop­ska ko­mi­si­ja. – Hr­vat­ska Vla­da naj­lo­ši­je sto­ji s ho­mo­ge­noš­ću, ona ne­ma pro­ble­ma ni sa sin­di­ka­ti­ma, ni s opo­zi­ci­jom, ne­go sa sa­mom so­bom. Ne­či­nje­nje će pre­ma kra­ju go­di­ne is­pos­ta­vi­ti tro­ško­ve – ka­že za­gre­bač­ki pro­fe­sor. Što da­lje?

Ne­ma ko­mot­ne po­zi­ci­je

An­ke­te po­ka­zu­ju da je na­rod spre­man za iz­bo­re, no upit­no je bi­smo li na­kon iz­bo­ra do­bi­li Vla­du ko­ja bi ima­la ko­mot­nu po­zi­ci­ju u par­la­men­tu kak­vu je pri­je pet go­di­na imao Zo­ran Mi­la­no­vić. – Ova Vla­da do­bi­la je do­bru ocje­nu Eu­rop­ske ko­mi­si­je, ali ona ne­ma do­bre pro­ved­be­ne po­li­ti­ke. Ne­ma jas­ne vi­zi­je pre­ko ko­jeg mos­ta tre­ba pri­je­ći. Vla­da je pos­ta­vi­la do­bre ci­lje­ve, bi­lo bi do­bro da os­tva­ri ba­rem dva od šest ci­lje­va ko­je su na­ve­li, ali ja ne vi­dim da će išta os­tva­ri­ti – ko­men­ti­ra Pe­tak.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.