Ugo­vor pot­pi­sao Šu­šak

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno -

Na zad­njem ro­či­štu 24. svib­nja su­dac Ne­nad Mi­le­tić u za­pis­nik je sta­vio obve­zu DORH-a da se “u ro­ku 30 dana pi­sa­nim pu­tem oči­tu­je na pri­jed­log za mir­no rje­še­nje spo­ra tu­ži­te­lja, te oba­vi­jes­ti sud o mo­že­bit­noj či­nje­ni­ci pos­to­ja­nja sus­ta­va u RH, te o even­tu­al­noj mo­guć­nos­ti in­s­pek­cij­skog nad­zo­ra funk­ci­onal­nog sta­nja spor­nog sus­ta­va”. Na­kon to­ga svje­do­čio je Stje­pan Me­sić i po­t­vr­dio da su mu, kad je pos­tao pred­sjed­nik 2000., rek­li ka­ko je sus­tav u voj­nim objek­ti­ma HV-a i da ga ču­va vojska. Ka­zao je da ga je Ra­čan oba­vi­jes­tio da je ugo­vor o na­ba­vi sus­ta­va S 300 pot­pi­sao Goj­ko Šu­šak, da je sus­tav is­po­ru­čen, ali ne u ci­je­los­ti. Ka­zao mu je da ne zna tko je vlas­nik sus­ta­va, ali je ko­men­ti­rao da s ob­zi­rom da se na­la­zi u voj­nim objek­ti­ma RH, da je RH od­go­vor­na za sus­tav. Mi­nis­tar obra­ne pro­veo je od­go­va­ra­ju­ća pla­ća­nja za di­je­lo­ve sus­ta­va, ali, re­kao je Ra­čan Me­si­ću, ni­je u ci­je­los­ti pla­ćen. Po­s­vje­do­čio je ka­ko su se na­me­ta­la dva rje­še­nja, ili pla­ti­ti os­ta­tak ci­je­ne ili po­vrat sus­ta­va ako ni­je kom­ple­ti­ran. Na­veo je da su se za vri­je­me nje­go­va man­da­ta jav­lja­li za­in­te­re­si­ra­ni kup­ci ko­je je on slao ili tu­ži­te­lju (Zu­ba­ku) ili u MORH. Na­vo­di ka­ko je jed­nom bio svje­dok priz­na­nja pos­to­ja­nja obve­ze na pla­ća­nje pre­os­ta­log di­je­la sus­ta­va. Ra­čan ga je oba­vi­jes­tio da sus­ta­vu ne­dos­ta­je uprav­ljač­ki me­ha­ni­zam. Za­nim­ljiv je i Me­si­ćev dio svje­do­če­nja u ko­jem po­t­vr­đu­je da je raz­go­va­rao i s Ivom Sa­na­de­rom, na­kon što je bio izabran za pre­mi­je­ra, te mu je Sa­na­der ka­zao ka­ko spor­nog ra­ket­nog sus­ta­va više ne­ma. Me­sić ka­že ka­ko je, iz­me­đu re­da­ka, mogao shva­ti­ti da je sus­tav is­po­ru­čen u SAD.

Či­ta­nje iz­me­đu re­da­ka Stje­pan Me­sić tvr­di da je shva­tio Sa­na­de­ro­ve iz­ja­ve da je ra­ket­ni sus­tav is­po­ru­čen u SAD

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.