Što je Stje­pan Me­sić svje­do­čio na su­du o ra­ket­nom sus­ta­vu

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno -

1.

RA­ČAN JE IMAO SVE IN­FOR­MA­CI­JE Na­vo­di da ga je 2000. šef oba­vje­štaj­ne služ­be Gor­dan Ča­čić oba­vi­jes­tio ka­ko pre­mi­jer Ivi­ca Ra­čan ima naj­vi­še in­for­ma­ci­ja o S-300

2.

ILI PLA­TI­TI ILI VRATITI Ra­čan mu je po­t­vr­dio da sus­tav ni­je do kra­ja pla­ćen, da bi MORH tre­bao ri­je­ši­ti ili pla­ća­nje ili po­vrat sus­ta­va

3.

BEZ DODATNOG OBJAŠNJENJA Iz­me­đu re­do­va mogao je shva­ti­ti da je sus­tav is­po­ru­čen u SAD. Sa­na­der mu ni­je da­lje objaš­nja­vao ni­šta ve­za­no za sus­tav.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.