Do­bi­li ot­kaz, za­vr­ši­li na su­du, a sad ra­de u Šved­skoj i Nje­mač­koj

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - (slš)

U ino­zem­s­tvu ne ra­de kao gro­ba­ri i no­sa­či, ne­go dru­ge pos­lo­ve, ka­žu nji­ho­vi od­vjet­ni­ci De­set gro­ba­ra i če­ti­ri no­sa­ča osječ­ke grad­ske tvrt­ke Ukop uhi­će­ni su i pri­tvo­re­ni u ve­lja­či 2013. go­di­ne zbog, te­re­ti ih se, kra­đe iz gro­bo­va i s po­koj­ni­ka, a ubr­zo su do­bi­li i iz­van­red­ni ot­kaz. Osijek je ta­ko dos­lov­ce pre­ko no­ći os­tao bez ijed­nog gro­ba­ra i no­sa­ča. Su­đe­nje im još tra­je, a dok če­ka­ju pre­su­du, ko­ja ne­će biti pri­je je­se­ni, tro­ji­ca od njih po­sao su po­tra­ži­la – u ino­zem­s­tvu. Ne po­jav­lju­ju se ni na sud­skim ras­pra­va­ma. Želj­ko Ga­vrić kruh za­ra­đu­je u Šved­skoj, Ro­man Ru­san na ra­du je u Nje­mač­koj, a u is­tom je smje­ru, vje­ro­jat­no, ot­pu­to­vao i Ivi­ca Diz­dar. – Ni­je mi se ja­vio, ali pret­pos­tav­ljam da je oti­šao ra­di­ti u Nje­mač­ku, naj­a­vio mi je to ra­ni­je – ka­že nam nje­gov od­vjet­nik Ma­rio Vra- bac. U ino­zem­s­tvu ra­de ne­ke dru­ge pos­lo­ve. – Ne ra­de kao gro­ba­ri ili no­sa­či, ia­ko bi si­gur­no vo­lje­li jer su tak­vi pos­lo­vi u ino­zem­s­tvu pu­no bo­lje pla­će­ni – ka­žu nam nji­ho­vi od­vjet­ni­ci. Za­pos­li­ti se u Hr­vat­skoj ne mogu jer se pro­tiv njih vo­di kaz­ne­ni pos­tu­pak pa su to za­obiš­li ta­ko što su spa­ki­ra­li kov­če­ge i ot­pu­to­va­li pre­ko gra­ni­ce. – Što da ra­de, ima­ju dje­cu i obi­telj ko­ju mo­ra­ju pre­hra­ni­ti – is­ti­ču od­vjet­ni­ci. Svi su op­tu­že­ni­ci već iz­ni­je­li obra­ne pa se, te­oret­ski, ni ne mo­ra­ju po­jav­lji­va­ti na su­đe­nju, no duž­ni su pi­sme­no po­t­vr­di­ti gdje su i da pris­ta­ju na ras­pra­ve bez nji­ho­ve pri­sut­nos­ti, ka­ko bi se pos­tu­pak neo­me­ta­no nas­ta­vio.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.