U Pa­riz Se­nom do­la­zi re­kord­ni vod­ni val

Vecernji list - Hrvatska - - Svijet -

Na­kon vi­šed­nev­nih obil­nih obo­ri­na u ci­je­loj Fran­cu­skoj, Pa­riz se ju­čer pri­pre­mao za do­la­zak re­kord­nog vod­nog va­la na ri­je­ci Se­ni. Oče­ku­je se da će vo­dos­taj do­seg­nu­ti gra­ni­cu od šest me­ta­ra. Zbog eva­ku­aci­je umjet­ni­na za­tvo­ren je i Lo­uvre.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.