Us­pje­la pro­da­ja, mi­ro­vin­ski fon­do­vi sa­da dr­že 45% Kon­ča­ra

Kon­čar je pre­ne­sen s lis­te tvrt­ki od po­seb­nog in­te­re­sa na lis­tu onih sprem­nih za pro­da­ju, a mi­ro­vin­ci su ku­pi­li 20,4% tvrt­ke za 360 mil. ku­na

Vecernji list - Hrvatska - - Biznis -

U 18 go­di­na, ot­kad Kon­čar pos­lu­je s do­bit­kom, ula­gač u nje­go­vu di­oni­cu za­ra­dio je pet pu­ta. Sa­da su naj­ve­ći di­oni­ča­ri mi­ro­vin­ski fon­do­vi Li­di­ja Ki­se­ljak li­di­ja.ki­se­ljak@ve­cer­nji.net ZAGREB Uprav­no vi­je­će Cen­tra za res­truk­tu­ri­ra­nje i pro­da­ju do­ni­je­lo je od­lu­ku o pro­da­ji 20,4 pos­to udje­la u Kon­ča­ru-EI mi­ro­vin­skim fon­do­vi­ma, za iz­nos od 360 mi­li­ju­na ku­na. Na­ime, sva su če­ti­ri druš­tva za uprav­lja­nje mi­ro­vin­skim fon­do­vi­ma je­di­na i pod­ni­je­la po­nu­de za kup­nju udje­la u Kon­ča­ru. Tran­sak­ci­ja će se oba­vi­ti pu­tem Za­gre­bač­ke bur­ze, a mi­ro­vin­ski fon­do­vi ta­da će ima­ti oko 45 pos­to udje­la u Kon­ča­ru.

Smje­na upra­ve?

Pre­mi­jer Ti­ho­mir Ore­ško­vić naj­a­vio je još pri­je ne­ko­li­ko mje­se­ci da će od pro­da­je dr­žav­ne imo­vi­ne Vla­da u ovoj go­di­ni upri­ho­di­ti oko dvije mi­li­jar­de ku­na – 1,6 mi­li­jar­di od udje­la u tvrt­ka­ma te 684 mi­li­ju­na ku­na od pro­da­je imo­vi­ne, a ra­di sma­nje­nja jav­nog du­ga i de­fi­ci­ta. Ia­ko se naj­av­lji­va­lo da će se taj no­vac na­mi­ri­ti pro­da­jom udje­la u tu­ris­tič­kim tvrt­ka­ma, bi­lo je od­mah jas­no da tak­vo što ni­je mo­gu­će jer ti se udje­li bez­us­pješ­no pro­da­ju go­di­na­ma. Ta­ko da je bio ja­san po­tez pres­la­gi­va­nja tvrt­ki iz lis­te od po­seb­nog i stra­te­škog in­te­re­sa na lis­tu CERP-a, tvrt­ki sprem­nih na pro­da­ju. Ta­ko su pr­vi na re­du Kon­čar i Cro­atia osi­gu­ra­nje, a zbog ot­po­ra si­gur­no će se još pri­če­ka­ti s pro­da­jom udje­la u ACI-ju, a po­seb­no u Po­drav­ki. Već je i zbog pro­da­je Kon­ča­ra odr­žan pro­s­vjed, no za­si­gur­no na­rod mo­že utje­ši­ti in­for­ma­ci­ja da su di­oni­ce do­bi­li mi­ro­vin­ski fon­do­vi, od­nos­no da su gra­đa­ni, od ko­jih ve­lik dio upla­ću­je no­vac u dru­gi stup, doš­li ne­iz­rav­no do udje­la u Kon­ča­ru. Ia­ko su udje­li u Im­pe­ri­alu i Ma­es­tra­lu pro­da­va­ni u više na­vra­ta, kra­jem proš­le go­di­ne pris­ti­glo je 15 neo­bve­zu­ju­ćih po­nu­da, no ovaj put na stol bi mo­gle do­ći i obve­zu­ju­će po­nu­de, što će se zna­ti već slje­de­ći mje­sec. O pro­da­ji Kon­ča­ra tre­ba­lo je biti od­lu­če­no na Uprav­nom vi­je­ću još u če­t­vr­tak, no na­iš­lo se na pre­pre­ku jer na­vod­no ni­su svi čla­no­vi Vi­je­ća, u ko­jem su pred­stav­ni­ci mi­nis­tar­sta­va, sin­di­ka­ta i pos­lo­da­va­ca, bi­li za pro­da­ju. No na sjed­ni­ci ko­ja je sa­zva­na za pe­tak od­lu­ka je jed­no­glas­no do­ne­se­na. S udje­lom ko­ji sa­da ima­ju mi­ro­vin­ski fon­do­vi i s dva pred­stav­ni­ka u Nad­zor­nom od­bo­ru, ni­je is­klju­če­no da se ide i na pro­mje­nu upra­ve Kon­ča­ra, jer ne­ki­ma od njih, ka­ko se zna­lo ču­ti iz kru­go­va mi­ro­vi­na­ca, ni­su bi­li za­do­volj­ni. Fon­do­vi sa­da ima­ju dva pred­stav­ni­ka u Nad­zor­nom od­bo­ru, a taj će se broj si­gur­no po­ve­ća­ti na če­ti­ri. Ova upra­va vo­di Kon­čar već 18 go­di­na. Pri­je to­ga gu­bi­ci tvrt­ke bi­li su 50 pos­to tr­žiš­ne vri­jed­nos­ti tvrt­ke, a na­kon to­ga gu­bi­tak više ni­je is­ka­zi­van. U tom raz­dob­lju od 18 go­di­na vri­jed­nost di­oni­ce po­ras­la je od 15 do 17 pu­ta, a do­bit na ka­pi­tal oko pet pos­to. Što zna­či da je net­ko tko je ulo­žio u Kon­čar za­ra­dio pet pu­ta više. Do­bit na pro­met je oko šest pos­to, što je is­ti rang slič­nih kom­pa­ni­ja u Eu­ro­pi. La­ni su pri­ho­di ras­li 15 pos­to, u dvije go­di­ne pro­sjek tog ras­ta bit će 8,8 pos­to, dok je u svi­je­tu taj rast na ra­zi­ni 3,1 pos­to, a u Eu­ro­pi oko dva pos­to.

Naj­vi­še u iz­voz

Kon­čar je os­no­van 1921. go­di­ne, a stra­te­ški in­te­res je elek­tro­ener­ge­ti­ka i tran­s­port. U pri­je­no­su i dis­tri­bu­ci­ji više od 90 pos­to elek­tro­ener­get­skog sus­ta­va u zem­lji od­no­si se na Kon­čar. I više od 90 hi­dro­elek­tra­na u zem­lji su Kon­ča­re­va pro­izvod­nja, a pro­izvo­de i vla­ko­ve i tra­mva­je. U svom sas­ta­vu Kon­čar gru­pa ima 17 ovis­nih i jed­no pri­dru­že­no druš­tvo s oko 3700 za­pos­le­nih. Naj­važ­ni­ja iz­voz­na tr­ži­šta su EU, su­sjed­ne zem­lje, Bli­ski is­tok, Afri­ka... Ove go­di­ne pre­dvi­đa se dalj­nji rast iz­vo­za od 3,5 pos­to. U si­ječ­nju je Kon­čar pot­pi­sao ugo­vor za tri hi­dro­elek­tra­ne – u BiH, Afri­ci i Juž­noj Ame­ri­ci. Pred­stav­ni­ci Kon­ča­ra ne­dav­no su bi­li na pos­lov­nom fo­ru­mu u Ira­nu, gdje na­ime Kon­čar već pos­lu­je, što­vi­še, ra­di­li su i za vri­je­me sank­ci­ja. Ta­mo je Kon­čar pro­izveo ci­je­li niz tra­fos­ta­ni­ca i hi­dro­elek­tra­na, a sa­da postoje in­te­re­si i za tra­mva­je i vla­ko­ve... Tvrt­ka je ak­tiv­na i na do­ma­ćem tr­ži­štu – pot­pi­sa­li su ugo­vo­re s HEP-om, HŽ-om, pro­du­lji­li ugo­vor s Gra­dom Za­gre­bom za odr­ža­va­nje tra­mva­ja, a ni­je is­klju­če­na ni grad­nja no­vih tra­mva­ja. La­ni je HŽ PP-u is­po­ru­če­no 16 elek­tro­mo­tor­nih vla­ko­va za re­gi­onal­ni i grad­sko-pri­grad­ski pro­met. Ove go­di­ne is­po­ru­če­na su još če­ti­ri elek­tro­mo­tor­na vla­ka.

Is­po­ru­ka vla­ko­va La­ni je Kon­čar HŽ PP-u is­po­ru­čio 16 elek­tro­mo­tor­nih vla­ko­va, a ove go­di­ne još če­ti­ri

Pro­s­vjed sin­di­ka­ta Odr­ža­ni su pro­s­vje­di zbog pro­da­je jer se sma­tra da je Kon­čar stra­te­ški va­žan

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.