Cr­ve­ni te­pih i za pis­ce

Do sa­da je na Bro­du knji­ža­ri – bro­du kul­tu­re plo­vi­lo više od če­ti­ri sto­ti­ne umjet­ni­ka, me­đu nji­ma naj­vi­še pi­sa­ca, i to do­ma­ćih, ali i stra­nih

Vecernji list - Hrvatska - - Komentari - De­nis Derk

Zem­lja gost ove će go­di­ne biti Sje­di­nje­ne Ame­rič­ke Dr­ža­ve, a ime­na ame­rič­kih auto­ra ko­ji će oplov­lja­va­ti Ja­dran bit će objav­lje­na usko­ro Da i hr­vat­ski pis­ci za­vre­đu­ju svoj cr­ve­ni te­pih, do­ka­za­la je ra­skoš­na pros­la­va de­se­te ob­ljet­ni­ce Bro­da knji­ža­re – bro­da kul­tu­re odr­ža­na u Mu­ze­ju za umjet­nos­ti i obrt. Pe­de­se­tak hr­vat­skih pi­sa­ca, me­đu ko­ji­ma su pred­nja­či­li pis­ci za dje­cu (a bi­lo je i pu­no više knji­žev­ni­ca ne­go knji­žev­ni­ka), iz­la­zi­lo je iz moć­nih dži­po­va Grand Che­ero­kee i pre­ko cr­ve­nog te­pi­ha od­la­zi­lo u vrt mu­ze­ja na svo­ju ča­šu pje­nuš­ca.

Za­nim­lji­vi knji­žev­ni pa­ro­vi

Jedan od naj­u­gled­ni­jih hr­vat­skih pro­za­ika Zo­ran Fe­rić bio je u pa­ru s na­gra­đi­va­nom Osje­čan­kom Iva­nom Šo­jat, bun­tov­na pred­sjed­ni­ca Hr­vat­skog druš­tva knji­žev­ni­ka za dje­cu i mla­de Sil­vi­ja Šes­to doš­la je s pjes­nič­kim ve­te­ra­nom Ene­som Ki­še­vi­ćem, ne­ka­daš­nju ured­ni­cu Ve­čer­nja­ko­ve kul­tu­re i lek­tir­nu auto­ri­cu Bran­ku Pri­mo­rac do­pra­tio je proz­ni maj­stor Stje­po Mar­ti­no­vić, do­bit­ni­ca ovo­go­diš­nje nagrade Gri­gor Vi­tez Snje­ža­na Ba­bić Viš­njić doš­la je sa svo­je­dob­nom la­ure­at­ki­njom VBZ-ova na­tje­ča­ja za naj­bo­lji ro- man An­ki­com To­mić, a u pa­ru su pred mu­zej stu­pi­li i pis­ci ko­ji spa­da­ju me­đu naj­či­ta­ni­je i naj­po­su­đi­va­ni­je pis­ce u na­šim knjiž­ni­ca­ma Sa­nja Pi­lić i Bru­no Ši­mle­ša, dok je po­pu­lar­ni Hr­vo­je Šal­ko­vić do­šao s ured­ni­com i knji­žev­nom kri­ti­čar­kom Ja­dran­kom Pin­ta­rić. U MUO-u su se uz pjev moć­nih Sin­gr­li­ca i svi­ra­nje na bo­ci pro­vje­re­nog Bor­ne Šer­ca­ra dru­ži­li i Li­di­ja Ba­juk, Že­li­mir Her­ci­go­nja, La­da Ži­go Špa­nić, Da­ri­ja Ži­lić, Jag­na Po­gač­nik, An­drea Pe­tr­lik i Ka­šmir Hu­se­ino­vić, An­dy Jel­čić (la­ure­at na­tje­ča­ja za krat­ku pri­ču Bro­da knji­ža­re), To­mi­ca Šća­vi­na, Kse­ni­ja Ku­šec, Me­li­ta Run­dek, Bo­ži­ca Br­kan, Mi­la­na Vu­ko­vić Ru­njić, Sr­đan San­drić, So­nja Zu­bo­vić, Ana Đo­kić, Cody McCla­in Brown, La­na Der­kač, Da­vor Ša­lat... Vo­di­telj pro­jek­ta Bro­da knji­ža­re – bro­da kul­tu­re Igor Ge­ren­čer po­že­lio je da hr­vat­ski pis­ci i da­lje pi­šu, po­zvav­ši ih i na ovo­go­diš­nju plo­vid­bu po Ja­dra­nu ko­ja po­či­nje 23. sr­p­nja u Ma­kar­skoj. Zem­lja gost ove će go­di­ne biti Sje­di­nje­ne Ame­rič­ke Dr­ža­ve, a ime­na ame­rič­kih auto­ra ko­ji će oplov­lja­va­ti Ja­dran bit će objav­lje­na usko­ro. Do sa­da su zem­lje gos­ti bi­le Slo­ve­ni­ja, Polj­ska, Ma­đar­ska...

Do Las­to­va i Vi­sa

S po­mo­ću ove mor­ske je­dins­tve­ne kul­tu­ro­lo­ške plo­vid­be ko­ju kao glav­ni spon­zor vjer­no po­dr­ža­va Mas­terCard brod­ska knji­ža­ra obiš­la je de­ve­de­se­tak mjes­ta na oba­li, a pred­nost su ima­la naj­ma­nja mjes­ta i naj­u­da­lje­ni­ji oto­ci po­put Las­to­va i Vi­sa. Na bro­du je gos­to­va­lo oko če­ti­ri sto­ti­ne umjet­ni­ka, naj­vi­še iz knji­žev­nih vo­da. Osim pi­sa­ca, na brod su uvi­jek ukr­ca­va­ni i glaz­be­ni­ci, ali i ka­za­li­štar­ci, ka­ko bi po­ten­ci­jal­ne či­ta­te­lje priv­la­či­li i atrak­tiv­nim edu­ka­tiv­nim pro­gra­mom. A s po­mo­ću bro­da knji­ža­re u ovih je de­se­tak go­di­na u ljet­nim mje­se­ci­ma pro­da­no na de­set­ke ti­su­ća do­ma­ćih knji­ga.

Ki­še­vić re­ci­ti­rao Ki­še­vi­ća

Na ne­pre­ten­ci­oz­noj sve­ča­nos­ti u MUO ko­ju je vo­di­la glu­mi­ca Ines Bo­ja­nić pred­stav­lje­na je i stak­le­na skul­p­tu­ra Brod od stak­la ko­ja pred­stav­lja sje­di­nje­nje mo­ra i umjet­nos­ti, a iz­ra­di­li su je pro­fe­sor An­tun Vr­lić i stu­den­ti Aka­de­mi­je li­kov­nih umjet­nos­ti. Ni­je šu­tje­la ni po­ezi­ja. Ta­ko je pjes­nik i glu­mac Enes Ki­še­vić odre­ci­ti­rao am­ble­mat­sku pjesmu “Mo­re” Jo­si­pa Pu­pa­či­ća (ko­ja se na bro­du re­ci­ti­ra na de­se­tak je­zi­ka), ali i svo­ju pjesmu “Ka­pe­tan Mo­re” po­sve­će­nu Igo­ru Ge­ren­če­ru. U ku­lo­ari­ma dru­že­nja u MUO ni­je se mo­glo saz­na­ti tko je ovo­go­diš­nji do­bit­nik sed­me po re­du nagrade za krat­ku pri­ču, ali je objav­lje­no da će ovo­go­diš­nja plo­vid­ba biti po­sve­će­na Ma­ri­ji Ju­rić Za­gor­ki. Ta­ko će po­sje­ti­te­lji Bro­da knji­ža­re mo­ći po­gle­da­ti i per­for­mans po­sve­ćen Za­gor­ki ko­ji će biti iz­vo­đen na hr­vat­skom i en­gle­skom je­zi­ku, ali i ko­ris­no uži­va­ti u ra­di­oni­ci kre­ativ­nog pi­sa­nja i pred­stav­lja­nju zbir­ke naj­bo­ljih pri­ča pris­ti­glih na ovo­go­diš­nji na na­tje­čaj.

Lek­tir­na auto­ri­ca Bran­ka Pri­mo­rac i Stje­po Mar­ti­no­vić

Bru­no Ši­mle­ša u li­te­rar­nom bu­ke­tu uz Iva­nu Šo­jat, Sa­nju Pi­lić, Anu Đo­kić, Sr­đa­na San­dri­ća...

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.