Ope­to­van zah­tjev za raz­rje­še­nje Din­ka Bog­da­ni­ća

Vecernji list - Hrvatska - - Kultura - (mpk)

Rad­nič­ko vi­je­će HNK Split po­no­vi­lo je ju­čer svoj i sin­di­kal­ni zah­tjev za hit­no raz­rje­še­nje v.d. rav­na­te­lja Ba­le­ta Din­ka Bog­da­ni­ća po­dr­ža­va­ju­ći pri­jed­log in­ten­dan­ta Go­ra­na Go­lov­ka. Tra­že­nje dodatnog prav­nog miš­lje­nja po­sve je bez­raz­lo­žan is­kaz ne­po­vje­re­nja Ka­za­liš­nog vi­je­ća u prav­nu služ­bu split­skog na­ci­onal­nog te­atra, za­klju­ču­je Rad­nič­ko vi­je­će i tvr­di da Ka­za­liš­no vi­je­će ni­je Vi­je­će HNK Split jer se ina­če “ne bi pri­dru­ži­va­lo pu­koj i, što je naj­go­re, ope­to­va­noj v.d. rav­na­telj­skoj sa­mo­vo­lji Din­ka Bog­da­ni­ća, a na šte­tu i an­sam­bla Ba­le­ta i ci­je­log HNK Split”.

Rad­nič­ko vi­je­će op­tu­žu­je Ka­za­liš­no vi­je­će da šte­ti ba­let­nom an­sam­blu

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.