Mir­za i Bel­ma Džom­ba do­bi­li dru­gu kćer

Vecernji list - Hrvatska - - Kultura - (ic)

Raz­lo­ga za ve­se­lje bi­lo je proš­log vi­ken­da u obitelji Džom­ba. Na­ime, biv­ši ru­ko­me­taš Mir­za Džom­ba i nje­go­va su­pru­ga Bel­ma u su­bo­tu su do­bi­li dru­gu dje­voj­či­cu. Spor­taš i biv­ša vo­di­te­lji­ca vjen­ča­li su se pri­je šest go­di­na i već ima­ju kćer Unu (4).

MAR­KO PRPIĆ/PIXSELL

Po­ve­zu­je ih lju­bav pre­ma glaz­bi, ali pri­je sve­ga za­ba­vi. Naj­vi­še uži­va­ju ka­da se na­đu, po­pi­ju, po­je­du i na­rav­no – za­pje­va­ju

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.