Li­di­ja Ba­čić u ve­zi je sa svojim me­na­dže­rom Re­ni­som

Pje­va­či­ca nam je ne­dav­no rek­la da nje­zin mu­ška­rac mo­ra biti pa­me­tan, vi­sok i zgo­dan te da je mo­ra či­ni­ti bo­ljom i sret­ni­jom

Vecernji list - Hrvatska - - Scena - Iva­na Ca­re­vić iva­na.ca­re­vic@ve­cer­nji.net

O lju­ba­vi Li­di­ja Ba­čić ra­do pje­va, ali ma­lo će to­ga o svom lju­bav­nom ži­vo­tu po­di­je­li­ti s jav­noš­ću. Ipak, ča­so­pis Story uhva­tio ju je u lju­bav­nom za­gr­lja­ju s me­na­dže­rom Re­ni­som Gr­ži­ni­ćem. Par je zbog pos­lov­nih obve­za pro­vo­dio pu­no vre­me­na za­jed­no, a oči­to se u tim du­gim pos­lov­nim dru­že­nji­ma ro­di­la i lju­bav. Story ih je za­te­kao u za­jed­nič­kom šo­pin­gu u jed­nom tr­go­vač­kom centru u Za­gre­bu, a na fo­to­gra­fi­ja­ma je vid­lji­vo da iz­mje­nju­ju njež­nos­ti. – Svi smo pi­ja­ni od lju­ba­vi kad se za­lju­bi­mo, pa sam i ja tak­va. Zbog lju­ba­vi sam do­sad sva­šta na­pra­vi­la, a jed­nom sam za­ma­lo otiš­la ži­vje­ti u dru­gi grad. Ne­ke stva­ri ne mo­že­te objas­ni­ti lo­gič­ki, ali tak­va je lju­bav – rek­la nam je ne­dav­no Li­di­ja. Kad go­vo­ri o svom ide­al­nom mu­škar­cu, ka­že da je sva­ki mu­ška­rac ide­alan onoj že­ni ko­ja ga vo­li. Ni­je do­volj­no da je pa­me­tan, vi­sok, zgo­dan ako me ne či­ni bo­ljom i sret­ni­jom, a sve te kva­li­te­te pro­naš­la je u svom me­na­dže­ru. Jed­nom je priz­na­la da ni­je za­ljub­lji­ve pri­ro­de jer joj je jedan mu­ška­rac slo­mio sr­ce i od ta­da je oprez­na s mu­škar­ci­ma ko­ji joj se udva­ra­ju, a ka­ko s Re­ni­som dos­ta du­go su­ra­đu­je, si­gur­no se uvje­ri­la da mu mo­že po­vje­ri­ti svo­je sr­ce. Na CMC Fes­ti­va­lu ko­ji se usko­ro odr­ža­va u Vo­di­ca­ma Li­di­ja Ba­čić pred­sta­vit će pjesmu “Od lju­ba­vi pi­ja­na” ko­ju autor­ski pot­pi­su­ju Fayo i De­nis Du­man­čić.

Re­nis Gr­ži­nić čes­to na druš­tve­nim mre­ža­ma objav­lju­je fo­to­gra­fi­je sa svo­jom Li­di­jom

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.