Sr­bin kan­di­di­ra za fi­na­le Eu­ra, a na­ših su­da­ca ni­ti na “ma­pi”

Zad­nji Hr­vat na ve­li­koj smo­tri bio je Da­mir Ma­to­vi­no­vić 1982.

Vecernji list - Hrvatska - - Sport - kar­lo.le­din­ski@ve­cer­nji.net Kar­lo Le­din­ski

Be­bek je imao veliku šan­su su­di­ti na Eu­ru, bio je u elit­noj sku­pi­ni, ali upr­skao je ja­ko lo­šim su­đe­nji­ma Šah­ta­ru i Fe­ne­ru, ka­zao je Be­usan

Na pred­sto­je­ćem no­go­met­nom Eu­ru u Fran­cu­skoj čak 22 zem­lje imat će svog pred­stav­ni­ka me­đu su­ci­ma (glav­ni ili po­moć­ni­ci). Na ža­lost, me­đu nji­ma ne­će biti i Hr­vat­ska. Uo­bi­ča­je­na stvar, jer po­s­ljed­nji je put ne­ki Hr­vat na ve­li­kom na­tje­ca­nju prav­du di­je­lio na SP-u u Špa­njol­skoj 1982. Bio je to dok­tor Da­mir Ma­to­vi­no­vić iz Ri­je­ke, a na tom SP-u su­dio je u 4:0 po­bje­di Bra­zi­la (igra­li Zi­co i So­cra­tes) nad No­vim Ze­lan­dom. No, od ta­da če­ka­mo 34 go­di­ne da naš su­dac do­đe na veliku sce­nu.

Ne­do­s­ljed­ni Be­bek

Za­što jed­na zem­lja po­put Hr­vat­ske ima to­li­ko ta­len­ti­ra­nih no­go­me­ta­ša, a ta­ko ma­lo ta­len­ti­ra­nih su­da­ca? Do­ma­ći su­ci čes­to u svo­ju obra­nu is­ti­ču ar­gu­ment ka­ko je HNL pres­lab pa se on­da te­ško “pri­vik­nu” su­di­ti eu­rop­ske utak­mi­ce ko­je su na vi­šem ni­vou. Kao dru­gi ar­gu­ment is­ti­če se da Ue­fa “dis­kri­mi­ni­ra” ma­nje zem­lje. No, tak­va oprav­da­nja ne pi­ju vo­du do kra­ja ka­da se zna da će na ovom Europ­skom pr­vens­tvu pred­stav­ni­ke ima­ti Slo­ve­ni­ja, Sr­bi­ja, Ma­đar­ska, Slo­vač­ka, Bje­lo­ru­si­ja, Šved­ska... Sve re­dom li­ge ko­je su po ko­efi­ci­jen­tu sla­bi­je od Pr­ve HNL. Naš naj­vi­še ran­gi­ra­ni su­dac u Ue­fi, Ri­je­ča­nin Ivan Be­bek naj­bo­lji je pri­mjer ka­ko lo­še tre­nu­tač­no ko­ti­ra­ju hr­vat­ski su­ci u Eu­ro­pi. Na­kon što je ovo pro­lje­će u osmi­ni fi­na­la Eu­rop­ske li­ge te­ško ošte­tio Fe­ner­bahçe pro­tiv Bra­ge, Tur­ci su mu pri­je­ti­li i smr­ću, a u ru­jan­skoj utak­mi­ci Li­ge pr­va­ka iz­me­đu Šah­ta­ra i Re­ala sa­mo je Be­bek vi­dio da je Da­ri­ja Sr­nu lop­ta po­go­di­la u ru­ku, a ne ra­me. – Sra­mo­ta je da ovak­vi su­ci su­de Li­gu pr­va­ka – bjes­nio je na­kon te utak­mi­ce tre­ner Šah­ta­ra Lu­ces­cu. – Be­bek je imao veliku pri­li­ku da su­di na Eu­ru, bio je uvr­šten me­đu osmo­ri­cu su­da­ca elit­ne ka­te­go­ri­je, a naj­bo­ljih če­tve­ro iz­bo­ri­lo je Eu­ro. Na­ža­lost, pr­vo je ja­ko zabr- ljao u utak­mi­ci Re­ala i Šah­ta­ra, a on­da je u no­voj šan­si na utak­mi­ci Bra­ge i Fe­ner­bahçea opet do­su­dio ne­pos­to­je­ći 11-erac. No, ve­ći je pro­blem što ni­je bio do­s­lje­dan u pri­mje­nji­va­nju ste­gov­nih i teh­nič­kih mje­ra – objaš­nja­va nam po­naj­bo­lji hr­vat­ski su­dac svih vre­me­na, “oko so­ko­lo­vo” Mateo Be­usan.

Va­žan je i “po­gu­ra­nac”

Ne mo­že Hr­vat­ska, ali za­to mogu na­ši su­sje­di Slo­ven­ci, Sr­bi i Ma­đa­ri. Oni re­dom ima­ju sjaj­ne su­ce Da­mi­ra Sko­mi­nu, Mi­lo­ra­da Ma­ži­ća i Vik­to­ra Ka­ssa­ija. Taj tro­jac zna ka­ko je to su­di­ti ve­li­ka na­tje­ca­nja te za­vr­š­ni­ce Li­ge pr­va­ka. Što je kod nas on­da pro­blem? Ili su u su­dač­koj or­ga­ni­za­ci­ji stva­ri kri­vo pos­lo­že­ne ili nam su­ci nemaju do­volj­no ta­len­ta? – Mis­lim da je naj­ve­ći pro­blem što ne­ma­mo su­dač­ku ško­lu. Ma­đa­ri pri­mje­ri­ce ima­ju po­naj­bo­lju su- dač­ku ško­lu u Eu­ro­pi, pa su za­to pro­tek­lih go­di­na stvo­ri­li svjet­ski poz­na­te su­ce po­put Vik­to­ra Ka­ssa­ija, San­do­ra Pu­hla, La­sz­la Var­ge. Slič­na je stvar i sa Sr­bi­ma, a nji­hov Mi­lo­rad Ma­žić kan­di­dat je za su­đe­nje fi­na­la Eu­ra. Ne­kad su pak ima­li i Zo­ra­na Pe­tro­vi­ća ko­ji je bio po­naj­bo­lji na svi­je­tu – ka­že Be­usan i do­da­je: – Na­rav­no, čes­to su­ci mo­ra­ju ima­ti i vje­tar u le­đa. Nit­ko me ne mo­že uvje­ri­ti da Ško­ti ima­ju ta­len­ti­ra­ni­je su­ce od nas, no imat će pred­stav­ni­ka na Eu­ru, a sve za­to jer je član ko­mi­si­je nji­hov biv­ši ugled­ni su­dac Hugh Dal­las. Ipak, Be­usan ne mis­li da je sve ta­ko “cr­no”. Ima­mo ta­len­ti­ra­nih su­da­ca po­put Du­je Stru­ka­na i Ma­ria Ze­be­ca, na­dam se da će oni is­ko­či­ti. A usko­ro bi tre­ba­la kre­nu­ti i su­dač­ka akademija u Hr­vat­skoj, pa vje­ru­jem da će se stva­ri po­pra­vi­ti, te da će­mo usko­ro ima­ti su­ca na Eu­ru.

Su­dač­kog pred­stav­ni­ka na Eu­ru imat će Sr­bi, Slo­ven­ci, Ma­đa­ri, Ru­mu­nji, Slo­va­ci...

Ma­đa­ri ima­ju vr­hun­sku su­dač­ku ško­lu ko­ja je stvo­ri­la Ka­ssa­ija, Pu­hla, Var­gu... TRE­BA NAM AKADEMIJA Na­ši su­de pred 500 lju­di, pa se pre­pla­še ka­da su­de u Eu­ro­pi, a pro­blem je i što ne­ma­mo su­dač­ku aka­de­mi­ju MATEO BE­USAN biv­ši su­dac

Ivan Be­bek naj­vi­še je ran­gi­ra­ni hr­vat­ski su­dac u Ue­fi, no po­s­ljed­njih go­di­nu dana u ve­li­kom je pa­du

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.