Fran­cu­zi se ne boje te­ro­ris­ta, a štrajk na že­ljez­ni­ci ve­li­ka je pri­jet­nja Eu­ru

Ako su i za­bri­nu­ti zbog pri­jet­nji te­ro­rom, to ne po­ka­zu­ju. Život se odvi­ja nor­mal­no, lju­di iz­la­ze na is­ta mjes­ta, dru­že se, kao da se ni­šta ni­je do­go­di­lo, ka­že Ba­le­no­vić

Vecernji list - Hrvatska - - Sport - to­mis­lav.da­so­vic@ve­cer­nji.net To­mis­lav Da­so­vić

Ako že­ljez­ni­ca od­lu­či sa­mo re­du­ci­ra­ti broj li­ni­ja, već i to iz­a­zva­lo bi ko­lap­se i ve­li­ke gu­žve na ko­lo­dvo­ri­ma, ka­že An­to­nio Ba­le­no­vić

Sve se uro­ti­lo pro­tiv Eu­ra. Naj­pri­je su za­pri­je­ti­li te­ro­ris­ti, pa sin­di­ka­ti že­ljez­ni­ča­ra i pi­lo­ti Air Fran­cea, a po no­vo­me i po­pla­ve ko­je su pa­ra­li­zi­ra­le di­je­lo­ve Pa­ri­za. A do otvo­re­nja na Sa­int De­ni­su, Fran­cu­ska – Ru­munj­ska, os­ta­lo je sa­mo šest dana. Raz­go­va­ra­mo sa Za­grep­ča­ni­nom An­to­ni­jem Ba­le­no­vi­ćem (31), eko­no­mis­tom ko­ji 14 mje­se­ci ži­vi u An­ger­su u za­pad­noj Fran­cu­skoj. An­to­nio je na­vi­jač hr­vat­ske re­pre­zen­ta­ci­je i sva­kod­nev­no na li­cu mjes­ta pra­ti zbi­va­nja oko Eu­ra. Od ‘si­vih obla­ka’ ko­ji se na­dvi­ja­ju na kon­ti­nen­tal­nu smo­tru, do raz­miš­lja­nja Fran­cu­za, obič­nih lju­di s uli­ce, iz ka­fi­ća, su­sjed­stva...

Ne­re­di na fi­na­lu ku­pa

– Ako su Fran­cu­zi i za­bri­nu­ti zbog pri­jet­nji te­ro­rom, oni to ne po­ka­zu­ju. Život se odvi­ja nor­mal­no, lju­di iz­la­ze na is­ta mjes­ta, dru­že se, kao da se ni­šta ni­je do­go­di­lo – ka­že Ba­le­no­vić i upo­zo­ra­va na dru­gu vr­stu pri­jet­nje Europ­skom pr­vens­tvu: – Ne­ma još do­go­vo­ra vla­de i sin­di­ka­ta že­ljez­ni­ča­ra te pi­lo­ta i Air Fran­cea. Pre­go­va­ra se o ko­lek­tiv­nim ugo­vo­ri­ma, za sa­da ne­us­pješ­no, i lako je mo­gu­će da će do­ći do štraj­ka baš za vri­je­me Eu­ra. Ako že­ljez­ni­ca od­lu­či sa­mo re­du­ci­ra­ti broj li­ni­ja, već i to iz­a­zvat će ko­lap­se i ve­li­ke gu­žve na ko­lo­dvo­ri­ma. Bio bi to stra­šan uda­rac or­ga­ni­za­to­ri­ma Eu­ra. Ka­ko se do­živ­lja­va­ju ri­go­roz­ne si­gur­nos­ne mje­re na sta­di­oni­ma, onih pet pr­ste­no­va pri­je ula­ska na sta­di­on? – To bi zna­či­lo da se na sta­di­on mo­ra kre­nu­ti ba­rem 3- 4 sa­ta pri­je utak­mi­ce i na­oru­ža­ti se strp­lje­njem. Na is­ti na­čin ne­dav­no je bi­la or­ga­ni­zi­ra­na utak­mi­ca fi­na­la ku­pa PSG – Mar­se­il­le i bio je fi­ja­sko. Una­toč ri­go­roz­nim kon­tro­la­ma, na­vi­ja­či su us­pje­li uni­je­ti na sta­di­on ka­me­nje, pe­tar­de, sve i sva­šta, i bi­lo je ne­re­da. To je ve­li­ko upo­zo­re­nje uo­či Eu­ra, si­gur­no će se ići u još dras­tič­ni­je kon­tro­le na­vi­ja­ča – na­po­mi­nje Ba­le­no­vić. Naj­ve­ća na­pe­tost, ka­že, oče­ku­je se u Bor­de­auxu, gdje će se odi­gra­ti čak pet utak­mi­ca. – Pro­ci­je­nje­no je da će kroz grad ti­je­kom Eu­ra pro­ći čak mi­li­jun tu­ris­ta, na­vi­ja­ča. A u Bor­de­auxu ne­dos­ta­je za­šti­ta­ra pa se tra­že po­ja­ča­nja ka­ko bi se osi­gu­ra­li pun­k­to­vi na ko­ji­ma će se dru­ži­ti na­vi­ja­či. Us­to, pro­blem je i s no­vim sta­di­onom; ni­su do­bro ri­je­še­ni pri­la­zi sta­di­onu pa se mogu oče­ki­va­ti ve­li­ke pro­met­ne gu­žve. Pos­tav­lje­no je i pi­ta­nje što će Bor­de­auxu to­li­ki sta­di­on jer ga taj klub ne mo­že na­pu­ni­ti.

Tri­co­lo­ri nemaju ke­mi­ju

Fran­cu­zi su po­če­li di­za­ti i ci­je­ne u ka­fi­ći­ma i restoranima. – Pi­vo u Pa­ri­zu te­ško će­te na­ći is­pod 5-6 eu­ra, kavu is­pod če­ti­ri, kro­asa­ne is­pod tri eu­ra... Kod me­ne u An­ger­su ipak je ma­lo jef­ti­ni­je. Za­nim­lji­va su i zbi­va­nja u fran­cu­skoj re­pre­zen­ta­ci­ji. Opet vri­je. – Ot­pi­sa­ni Ben­ze­ma na­zvao je iz­bor­ni­ka Des­c­ham­p­sa ra­sis­tom, sma­tra­ju­ći ka­ko ni­je bi­lo ni­jed­nog raz­lo­ga za nje­go­vu eli­mi­na­ci­ju. Ni­šta mu, na­ime, ni­je do­ka­za­no u pos­tup­ku ko­ji je po­kre­nuo Val­bu­ena. Ta­ko­đer, Ben­ze­ma sma­tra ka­ko je i Ben Ar­fa ne­pra­ved­no za­obi­đen, a na nji­ho­vu stra­nu stao je i le­gen­dar­ni Can­to­na. Des­c­ham­ps i on već du­lje ni­su u dobrim od­no­si­ma. Fran­cu­zi ima­ju sjaj­ne igra­če, ali u nji­ho­voj re­pre­zen­ta­ci­ji već du­lje ne­ma pra­ve ke­mi­je – za­klju­čio je An­to­nio Ba­le­no­vić. Kad smo već kod po­pla­va u Pa­ri­zu, zbog ras­ta ra­zi­ne Se­ine pa­ri­ški mu­ze­ji sklo­ni­li su di­je­lo­ve dra­go­cje­nih zbir­ki na si­gur­no. Lo­uvre je za­tvo­ren ka­ko bi se pre­ven­tiv­no eva­ku­ira­la dje­la ko­ja se ču­va­ju u skla­di­šti­ma. Oba­la Se­ine po­plav­lje­na je i auto­mo­bil­ski pro­met je u pre­ki­du, kao i jed­na že­ljez­nič­ka li­ni­ja.

Bor­de­aux za vri­je­me Eu­ra oče­ku­je čak mi­li­jun po­sje­ti­te­lja, ka­že Ba­le­no­vić

REUTERS/PIXSELL

Pa­riz je su­očen s no­vom ne­vo­ljom: iz­li­la se rijeka Se­ine i po­pla­vi­la uli­ce, a 10. lip­nja je otva­ra­nje Eu­ra

REUTERS/PIXSELL

Vla­ko­vi bi mo­gli usred EP-a os­ta­ti par­ki­ra­ni u spre­mi­šti­ma

Eko­no­mist An­to­nio Ba­le­no­vić (31) ži­vi u An­ger­su, gra­du u za­pad­noj Fran­cu­skoj

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.