Mo­ra­mo u ve­li­ki šo­ping, u svim smo li­ni­ja­ma tan­ki

Haj­duk na čud­nom pu­tu, pr­vi čo­vjek Sla­vo­nac, tre­ner Slo­ve­nac

Vecernji list - Hrvatska - - Sport - Oz­ren Mar­šić oz­ren.mar­sic@ve­cer­nji.net

Šo­kant­ni tje­dan na Po­lju­du po­la­ko se smi­ru­je i za­vr­ša­va. Haj­duk je na­kon vod­stva klu­ba do­bio i no­vog tre­ne­ra, ko­jem ne­će biti lako

Vra­tio se Ma­ri­jan Puš­nik, no­vi Haj­du­kov tre­ner, na ko­ji dan u svoj Dra­vo­grad. U Slo­ve­ni­ji će pro­ves­ti vi­kend, a već od po­ne­djelj­ka pu­nom pa­rom kre­će u po­sao ži­vo­ta. Ulo­ga Haj­du­ko­va tre­ne­ra ne­što je naj­ve­će što je 55-go­diš­nji slo­ven­ski stra­teg mogao do­ži­vje­ti. I čast i obve­za, ali i ve­li­ka ne­poz­na­ni­ca. Haj­duk je na ne­kom čud­nom pu­tu, pred­sjed­nik je Sla­vo­nac, tre­ner Slo­ve­nac, sportski di­rek­tor Por­tu­ga­lac, na­vod­no će šef omla­din­ske ško­le biti Čeh... Kom­bi­na­ci­ja kak­va još ni­je vi­đe­na u Po­lju­du, a tek se tre­ba vi­dje­ti kak­ve će re­zul­ta­te po­lu­či­ti. Ni ovi pri­je ni­su bi­li ne­što po­seb­no, Haj­duk se već go­di­na­ma ju­na­či u ljet­nim da­ni­ma, ali još od vre­me­na Stan­ka Pok­le­po­vi­ća ne­ma Eu­rop­ske li­ge, a u pr­vens­tvu su bi­je­li po­s­ljed­nji put bi­li dru­gi dav­ne 2012. go­di­ne ka­da se još igra­la li­ga 16. Ta­ko da ne­poz­na­tog Ma­ri­ja­na Puš­ni­ka ne tre­ba do­če­ka­ti na nož, do­bit će svo­ju veliku pri­go­du. Sve­ga to­ga je svjes­tan slo­ven­ski struč­njak ro­dom iz Slo­venj­gra­de­ca, ko­ji ži­vi u Dra­vo­gra­du. Pri­je po­vrat­ka u Slo­ve­ni­ju obi­šao je ci­je­li Po­ljud, upoz­nao ko­ga je god mogao po sta­di­onu, opi­pa­vao je i lop­te.

Ak­ti­van na Fej­su

– Rad­no je, ka­ko će biti dru­ga­či­je. Je­dva če­kam po­če­tak pri­pre­ma – ka­že Puš­nik. Bit će za­nim­lji­vi da­ni s njim, Puš­nik je tip tre­ne­ra ko­ji igra utak­mi­cu, vo­li biti u kon­tak­tu s pu­bli­kom. Slo­ven­ska ina­či­ca Di­ega Si­me­onea. A i sli­čan tip igre vo­li, zna­či br­zo i agre­siv­no. – Tra­žim br­ze, rad­ne i agre­siv­ne igra­če. Od ovog ka­dra ni­ko­ga ne­ću ot­pi­si­va­ti, svi će do­bi­ti pri­go­du, ali tre­bam si­gur­no šest-se­dam igra­ča. Tre­ba­ju nam po­pu­ne i po­ja­ča­nja u svim li­ni­ja­ma – ka­zu­je Puš­nik. Još uvi­jek je pod doj­mom pot­pi­sa za Haj­duk, sva­kih ne­ko­li­ko mi­nu­ta pri­mi po­ko­ju čes­tit­ku. Ak­ti­van je i na druš­tve­nim mre­ža­ma, br­zo je na Fej­su ob­z­na­nio da mu je no­vi pos­lo­da­vac HNK Haj­duk, pro­mi­je­nio je i pro­fil­nu, sta­vio se­be u Haj­du­ko­vu dre­su. – Po­no­san sam, ka­ko ne bih bio. Pri­mio sam više od 300 po­ru­ka čes­tit­ki, na pe­de­se­tak sam ih us­pio od­go­vo­ri­ti. Pu­no je obve­za, is­pri­čaj­te me jav­no. Na­rav­no, naj­dra­ža čes­tit­ka bi­la mi je ona pred­sjed­ni­ka Ko­sa, ona je zna­či­la da sam tre­ner Haj­du­ka – ka­zao je Puš­nik. S njim sti­žu i ne­ki no­vi obi­ča­ji u pr­voj mom­ča­di Haj­du­ka, že­li svo­ju eki­pu još više pri­bli­ži­ti na­vi­ja­či­ma. Iona­ko su na­vi­ja­či i igra­či pris­ni, s Puš­ni­kom će to biti još i više. – Tre­nin­zi će biti otvo­re­ni, za­što ne, ne­ka svi vi­de ka­ko ra­di­mo. Ne­mam se če­ga pla­ši­ti – ja­san je sim­pa­tič­ni i otvo­re­ni Puš­nik.

Lo­zo po­moć­nik

Do pri­pre­ma će ugla­vi­ti i ime­na po­moć­ni­ka, kao jedan se spo­mi­nje mla­di Mar­ko Lo­zo, ne­ka­daš­nji Haj­du­kov ka­det, ko­ji je s 27 go­di­na bli­zu dok­to­ra­ta, a tre­ner­ski za­nat učio je u Ru­de­šu. Ono što je iz­vjes­no, ka­dro­vi Da­mi­ra Bu­ri­ća ne­će biti i ka­dro­vi Ma­ri­ja­na Puš­ni­ka. Ina­če, Bu­rić, ko­ji si­gur­no ni­je oče­ki­vao da će se sve ova­ko br­zo do­go­di­ti i s ovak­vim svr­šet­kom, do­go­vo­rio je svoj raz­laz s Haj­du­kom. Prem­da će pred­sjed­nik Ivan Kos ka­za­ti da je tu bi­lo sve u re­du, iz ta­bo­ra biv­šeg tre­ne­ra mo­že se ču­ti da je ja­ko ra­zo­ča­ran od­no­som pre­ma se­bi. Kao da ni­je vje­ro­vao da uopće pos­to­ji mo­guć­nost da i u no­voj se­zo­ni ne bu­de tre­ner Haj­du­ka. Valj­da se opus­tio, za­bo­ra­vio da ra­di u no­go­me­tu, i to u jed­nom od naj­lu­đih gra­do­va u svi­je­tu. Gdje se već du­gi niz go­di­na jed­nos­tav­no ne mo­že pro­na­ći kon­ti­nu­itet u ra­du. Pre­du­go je bio u Nje­mač­koj. Za sa­da se Bu­rić od­lu­čio na šut­nju, ali ima on što­šta za ka­za­ti...

Pri­ja­te­lji smo, ču­li smo se mo­bi­te­lom, ni­je bit­no što smo raz­go­va­ra­li. Na te­re­nu će­mo biti ve­li­ki su­par­ni­ci O MATJAŽU KEKU tre­ne­ru Ri­je­ke Tre­nin­zi će biti otvo­re­ni, kak­vi bi dru­ga­či­ji bi­li. Ne­ka svi vi­de ka­ko i ko­li­ko će­mo ra­di­ti

Ve­li­ki iz­a­zov, ve­li­ka oče­ki­va­nja, ve­li­ki pri­ti­sak – Ma­ri­jan Puš­nik

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.